Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

3' 27" χρόνος ανάγνωσης

• Από την 1η Ιουλίου τίθενται σε εφαρμογή οι νέοι κανόνες ΦΠΑ για τις διασυνοριακές δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου από επιχείρηση προς τελικό καταναλωτή – μη υποκείμενο στον φόρο (B2C). Ειδικότερα, καταργείται το υφιστάμενο όριο που προβλεπόταν από την εκάστοτε χώρα (35.000 ή 100.000 ευρώ) για τις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις προς τελικούς καταναλωτές (distance sales), το οποίο εφόσον ξεπερνούσαν οι επιχειρήσεις όφειλαν να αποδίδουν τον ΦΠΑ στο κράτος – μέλος του καταναλωτή. Με τις νέες διατάξεις ορίζεται πλέον νέο όριο ύψους 10.000 ευρώ για ολόκληρη την Ε.Ε., κάτω από το οποίο η ενδοκοινοτική εξ αποστάσεως πώληση αγαθών θα μπορεί να συνεχίσει να υπόκειται σε ΦΠΑ στο κράτος – μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση. Σε περίπτωση που ξεπερνούν το όριο αυτό οι επιχειρήσεις, θα μπορούν να αποδίδουν τον φόρο που οφείλεται σε άλλα κράτη  – μέλη μέσω της μονοαπευθυντικής θυρίδας (OSS).

• Με τη χρήση του ΟSS οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εξ αποστάσεως ενδοκοινοτικές πωλήσεις δεν θα χρειάζεται πλέον να εγγράφονται στο άλλο κράτος – μέλος, αλλά θα μπορούν να διαθέτουν ΑΦΜ σε ένα κράτος – μέλος. Το ΟSS είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο ουσιαστικά συνιστά επέκταση της μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας (MOSS). Υπενθυμίζεται ότι το ΜΟSS χρησιμοποιείται ήδη επιτυχώς για την απόδοση του ΦΠΑ που οφείλεται για τις τηλεπικοινωνιακές, ραδιοτηλεοπτικές και ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες. Η χρήση του OSS αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά τις διαδικτυακές πωλήσεις, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς της Ε.Ε. και μειώνοντας ταυτόχρονα τις διοικητικές επιβαρύνσεις που επωμίζονταν οι έμποροι από την εγγραφή τους σε άλλα κράτη – μέλη. Επισημαίνεται ότι οι νέες διατάξεις της Οδηγίας ΦΠΑ τίθενται μεν σε ισχύ από την 1η Ιουλίου, ωστόσο κρίσιμο για την εφαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο είναι να ενσωματωθούν άμεσα με νόμο στην εσωτερική νομοθεσία.

• Εχει θεσπιστεί διαφορετική φορολογική μεταχείριση των κερδών ελληνικής τεχνικής εταιρείας που προκύπτουν από τεχνικά έργα που αναλαμβάνει στην αλλοδαπή. Ειδικότερα, ελληνικές τεχνικές εταιρείες των οποίων το 80% του συνολικού προσωπικού και το 60% ανά κατηγορία προσωπικού είναι Ελληνες υπήκοοι απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος και από κάθε τέλος, φόρο ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου για τα κέρδη από τεχνικά έργα που αναλαμβάνουν εκτός της ελληνικής επικράτειας. Εν προκειμένω, κρίσιμο ζήτημα αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο φορολογείται η διανομή ή κεφαλαιοποίηση των κερδών αυτών. Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, η κεφαλαιοποίηση ή διανομή κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος, φορολογείται με τον ισχύοντα συντελεστή κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών ζημιών. Συνεπώς, τα κέρδη των εν λόγω εταιρειών από την εκτέλεση τεχνικών έργων στην αλλοδαπή απαλλάσσονται από τη φορολογία εισοδήματος, ωστόσο θα πρέπει να εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού, καθώς σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης θα πρέπει να φορολογηθούν με τον συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων (22%). Υπενθυμίζεται ότι η απαλλαγή παρέχεται σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την τυχόν επάρκεια κερδών ή ύπαρξη ζημιών και αφορά τις ελληνικές τεχνικές εταιρείες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 4 του Ν. 4171/1961 (Ε 2121/2021).

• Προσαυξημένη έκπτωση της διαφημιστικής δαπάνης του 2020 κατά 100% μπορούν να πραγματοποιήσουν οι επιχειρήσεις κατά την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων.  Η διαφημιστική δαπάνη για υπαίθριες διαφημίσεις και για αγορά χρόνου ή χώρου προβολής μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, Τύπος, διαδίκτυο) εκπίπτει κατά 200% για το 2020 (προσαύξηση 100%), εφόσον το ύψος της δαπάνης αυτής είναι ίσο, κατ’ ελάχιστον, με τη διαφημιστική δαπάνη του 2019, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί προ της έκδοσης πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου). Ως διαφημιστική δαπάνη νοείται αποκλειστικά το κόστος της ανάρτησης ή της αγοράς χρόνου ή χώρου καθαυτής και όχι αμοιβές για τυχόν παρεπόμενες ή πρόσθετες υπηρεσίες. Ειδικά όσον αφορά τις διαφημίσεις που γίνονται μέσω διαδικτύου, προκειμένου η σχετική δαπάνη να εκπέσει προσαυξημένη, η επιχείρηση που προβάλλει τη διαφήμιση πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Online Media. Ζήτημα ανακύπτει με τα ηλεκτρονικά μέσα διαφήμισης της αλλοδαπής, τα οποία ως επί το πλείστον δεν είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο. Η παράμετρος αυτή μπορεί να εγείρει και ζητήματα ευρωπαϊκού δικαίου. Σε περίπτωση που οφείλονται τέλη διαφήμισης υπέρ ΟΤΑ (2%), αυτά πρέπει να αποδίδονται εμπρόθεσμα προκειμένου ο διαφημιζόμενος να μπορεί να επωφεληθεί από το φορολογικό κίνητρο.

Πηγή: Grant Thornton