ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-λιανικό: Δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων

e-λιανικό: Δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε κατά τον α΄ κύκλο υποβολής προτάσεων στη δράση «e-λιανικό: επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος», το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προχώρησε στην προκήρυξη και δεύτερου κύκλου, για τις επιχειρήσεις που δεν μπόρεσαν να ενταχθούν στον πρώτο.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ενωσης και από εθνικούς πόρους με συνολική δημόσια χρηματοδότηση για τον β΄ κύκλο 8.000.000 ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Υπενθυμίζουμε ότι, όπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, η δράση έχει στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) με σκοπό:

Να στηριχθεί η λειτουργία τους υπό το καθεστώς της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19).

Να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών.

Να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς τους χώρους.

Δικαιούχοι

Στη δράση μπορούν να υποβάλουν πρόταση μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες διακρίνονται σε:

– Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και τις 30.09.2019.

– Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του β΄ κύκλου της δράσης (25/6/2021).

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων αποτελούν, μεταξύ άλλων, να:

– Δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού, όπως περιγράφονται στη δημοσιευμένη πρόσκληση) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.

– Διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά, σύμφωνα με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις περί εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας.

– Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το δ΄ τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.

– Υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.

– Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

– Να μην έχουν ουδέποτε ενταχθεί στη δράση «e-λιανικό».

Τι επιχορηγείται

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση:

– Εως 5.000 ευρώ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

– Εως 1.500 ευρώ για αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν από τις 18/3/2020.

Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες της δράσης έχουν ως ακολούθως:

1. Eξυπηρετητές/διακομιστές (server). Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS). Στην περίπτωση απόκτησης με τη μορφή Infrastructure as a Service (IAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.

2. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Desktop/Laptop).

3. Αλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τη δημιουργία/αναβάθμιση και τη λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές κ.λπ.). Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας tablets, συσκευών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοράσεων.

4. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop.

5. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος, δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020. Συνεπώς, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει ξεκινήσει ως φυσικό και οικονομικό αντικείμενο από την ημέρα αυτή και μετά.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), www.ependyseis.gr/mis.
Η διαδικασία αξιολόγησης θα είναι συγκριτική βάσει του αντικειμενικού κριτηρίου της μείωσης του κύκλου εργασιών του δ΄ τριμήνου του έτους 2020 σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του έτους 2019 και η έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνει ανά κατηγορία περιφέρειας. Για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.antagonistikotita.gr.

Αιτήσεις υποβάλλονται από 9/7/2021 έως 29/9/2021.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.