ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ecofin: Προστασία δανειοληπτών για τα ενυπόθηκα δάνεια

ecofin-prostasia-daneiolipton-gia-ta-enypothika-daneia-2003796

Στην κατάλληλη ενημέρωση των καταναλωτών που θέλουν να πάρουν ένα στεγαστικό δάνειο, σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους που αναλαμβάνουν, αποσκοπεί η νέα οδηγία για τα ενυπόθηκα δάνεια που εγκρίθηκε από το Ecofin. Η οδηγία καλύπτει όλα τα δάνεια που αφορούν αγορά σπιτιού, καθώς και ορισμένα δάνεια για την ανακαίνιση μιας κατοικίας, ενώ επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της και σε όλα τα δάνεια που είναι εγγυημένα με υποθήκη ή άλλη παρόμοια εγγύηση. Η οδηγία μεταξύ άλλων:

• Θεσπίζει ορισμένες απαιτήσεις για τη διαφήμιση των ενυπόθηκων δανείων, απαγορεύοντας για παράδειγμα αναφορές που μπορεί να δημιουργήσουν ψευδείς προσδοκίες στον καταναλωτή σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή το κόστος της πίστωσης.

• Διασφαλίζει ότι όλοι οι φορείς, που εμπλέκονται στη χορήγηση ενυπόθηκων δανείων για τους καταναλωτές εποπτεύονται επαρκώς.

Οι φορείς χορήγησης πιστώσεων (τράπεζες κατά κύριο λόγο) θα πρέπει να:

• Παρέχουν στον καταναλωτή γενικές πληροφορίες, διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή, σχετικά με το εύρος των πιστωτικών προϊόντων που προσφέρουν.

• Παρέχουν εξατομικευμένες πληροφορίες μέσω ενός Τυποποιημένου Ευρωπαϊκού Δελτίου Πληροφοριών. Αυτό θα επιτρέψει στους καταναλωτές να συγκρίνουν τους όρους ενυπόθηκων δανείων από διαφορετικούς παρόχους.

• Παρέχουν επαρκείς εξηγήσεις σχετικά με τις προτεινόμενες συμβάσεις πίστωσης και να πληρούν ορισμένες προδιαγραφές για τον τρόπο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

• Αξιολογήσουν τη δυνατότητα εξόφλησης του δανείου από τον καταναλωτή.

Οι δανειολήπτες θα επωφελούνται από τις επιπλέον πληροφορίες σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, που θα τους επιτρέπει να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις. Μεταξύ αυτών ο εναρμονισμένος τρόπος υπολογισμού συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου (ΣΕΠΕ), το οποίο θα διευκολύνει τη συγκρισιμότητα των στοιχείων της διαφήμισης και της προσυμβατικής ενημέρωσης. Επιπλέον θα έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να αποπληρώσουν το δάνειό τους, πριν από τη λήξη της σύμβασης πίστωσης, αλλά και την υποχρέωση να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να καταστεί δυνατή η εκτίμηση της ικανότητας εξόφλησης του δανείου.