ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχέδιο εξαγοράς καταπατημένων ακινήτων του Δημοσίου

schedio-exagoras-katapatimenon-akiniton-toy-dimosioy-2018384

Σε χαμηλή τιμή μπορούν να εξαγοράσουν το ακίνητο που έχουν καταπατήσει αυθαίρετα αρκετοί καταπατητές. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που δόθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση, και το οποίο αφορά 28.000 ακίνητα, το τίμημα για την εξαγορά ενός καταπατημένου ακινήτου ανέρχεται στη χαμηλότερη αντικειμενική αξία του δημοτικού διαμερίσματος που βρίσκεται το ακίνητο. Δηλαδή στην περίπτωση που η τιμή ζώνης για κάποιο καταπατημένο ακίνητο ανέρχεται στα 4.000 ευρώ το τ.μ. και η κατώτατη τιμή ζώνης του διαμερίσματος είναι 700 ευρώ το τ.μ. η εξαγορά θα γίνει στη δεύτερη και χαμηλότερη τιμή.

Εάν η τιμή ζώνης ανέρχεται στα 4.000 ευρώ ανά τ.μ. και η κατώτατη του διαμερίσματος είναι 700 ευρώ ανά τ.μ. η εξαγορά θα γίνει στη δεύτερη χαμηλότερη τιμή.

Οσοι επιθυμούν να εξαγοράσουν το ακίνητο που κατέχουν αυθαίρετα θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών μέσα σε ένα έτος από την ψήφιση του νόμου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι καταπατητές να έχουν στην κατοχή τους το ακίνητο τουλάχιστον 20 χρόνια χωρίς διακοπή και μέχρι την 31-12-2013.

Επίσης προκειμένου οι αυθαίρετοι κάτοχοι των ακινήτων να γίνουν κύριοι αυτών θα πρέπει να πληρώσουν εφάπαξ ή σε διμηνιαίες δόσεις ελάχιστου ποσού 800 ευρώ το σχετικό ποσό που προκύπτει.

Οσοι δεν υποβάλουν αίτηση εξαγοράς θα εκδίδεται από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής καθώς και πρωτόκολλο καταβολής αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης.

Ειδικότερα και σύμφωνα με το νομοσχέδιο:

Προθεσμία ενός έτους

1. Οποιος κατέχει αυθαίρετα, με ή χωρίς τίτλους, δημόσιο ή ανταλλάξιμο ακίνητο που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και υπάγεται στην αρμοδιότητα του υπουργείου Οικονομικών, καταγεγραμμένο ή μη, με ή χωρίς κτίσματα, δικαιούται να ζητήσει από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών, την εξαγορά αυτού, μέσα σε προθεσμία ενός έτους από την έναρξη ισχύος του νόμου, εφόσον κατέχει το ακίνητο επί τουλάχιστον μία εικοσαετία (20), χωρίς διακοπή, και μέχρι την 3112-2013 και εφόσον η κατοχή συνεχίζεται μέχρι και την έναρξη του νόμου.

2. Μπορούν να εξαγορασθούν: α) Αστικά ακίνητα.

• Για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, έκταση μέχρι πέντε στρέμματα.

• Για περιοχές που βρίσκονται μέσα σε σχέδιο πόλης ή για οικισμούς που προϋφίστανται του έτους 1923, έκταση ίση με το ελάχιστο εμβαδόν αρτίου, κατά κανόνα ή παρέκκλιση, και οικοδομήσιμου οικοπέδου κατά το οικείο σχέδιο πόλεως. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εξαγορά συνεχόμενης έκτασης, εφόσον αυτή καλύπτεται από μόνιμα κτίσματα.

β) Επί αγροτικών ακινήτων, ενιαία έκταση μέχρι δέκα στρέμματα και μέχρι είκοσι στρέμματα συνολικά.

3. Είναι δυνατή η εξαγορά περισσότερων του ενός ακινήτου από τον ίδιο κάτοχο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των εξαγοραζομένων εκτάσεων δεν υπερβαίνει τα είκοσι στρέμματα.

4. Η εξαγορά ακινήτου επί του οποίου έχουν ανεγερθεί αυθαίρετα κτίσματα, δεν νομιμοποιεί τα κτίσματα αυτά. Εντός προθεσμίας 12 μηνών από την έκδοση της απόφασης εξαγοράς, ο αιτών οφείλει να υποβάλει αίτηση νομιμοποίησης ή τακτοποίησης των κτισμάτων, επί ποινή ανάκλησης της απόφασης εξαγοράς.

Το τίμημα

5. Ως τίμημα εξαγοράς ορίζεται για τις εκτός σχεδίου περιοχές, η αντικειμενική αξία που έχει το ακίνητο κατά τον χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης εξαγοράς. Για τις εντός σχεδίου περιοχές λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη αντικειμενική αξία του οικείου Διαμερίσματος. Εφόσον στα ακίνητα υπάρχει κτίσμα η αντικειμενική αξία που προκύπτει προσαυξάνεται κατά ποσοστό 20%. Βέβαια οι καταπατητές εν συνεχεία θα πρέπει να νομιμοποιήσουν και το αυθαίρετο κτίσμα.

Εκπτωση 10% μέχρι 100.000 ευρώ

Σημειώνεται ότι επί του τιμήματος εξαγοράς και μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ παρέχεται έκπτωση 10%, εφόσον:

α) Υφίσταται κτίσμα έως 120 τ.μ., ή 140 τ.μ., σε περίπτωση πολυτέκνου, το οποίο αποτελεί την πρώτη και μόνη κατοικία του αιτούντος.

β) Ο ίδιος ο αιτών ή προστατευόμενο μέλος της οικογενείας του είναι ανάπηρος σε ποσοστό 80% και άνω.

Η ανωτέρω έκπτωση παρέχεται αυτοτελώς για κάθε μία των ανωτέρω περιπτώσεων και εφόσον ο αιτών κατά τα 5 προηγούμενα της υποβολής της αιτήσεως οικονομικά έτη δεν δήλωσε εισόδημα μεγαλύτερο από 20.000 ευρώ. Το πέραν του ποσού των 100.000 ευρώ τμήμα του τιμήματος εξαγοράς καταβάλλεται χωρίς τις ανωτέρω εκπτώσεις.

6. Σε περίπτωση μεταβίβασης του εξαγορασθέντος ακινήτου πριν από την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία της εξαγοράς, ανακαλούνται αυτοδικαίως οι παρασχεθείσες κατά τα ανωτέρω εκπτώσεις και ο αιτών υποχρεούται να καταβάλει το ποσό της έκπτωσης σε μία δόση.

7. Το τίμημα εξαγοράς καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε σε διμηνιαίες δόσεις, ελάχιστου ποσού 800 ευρώ η κάθε μία. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης, παρέχεται έκπτωση 5%.