ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

9,5 δισ. ευρώ τη διετία 2014-2015 από τα κοινοτικά ταμεία

9-5-dis-eyro-ti-dietia-2014-2015-apo-ta-koinotika-tameia-2020122

 Εμπροσθοβαρή υλοποίηση του νέου ΕΣΠΑ, με 5,5 δισ. ευρώ που θα διοχετευθούν στην οικονομία τη διετία 2014-2015, επιδιώκει η κυβέρνηση, προκειμένου να αναχαιτίσει τις επιπτώσεις της κρίσης. Μέρος αυτών των πόρων θα χρηματοδοτήσει κυρίως έργα-γέφυρες που εκκρεμούν από το υφιστάμενο πρόγραμμα, ενώ ο κύριος στόχος είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτόμου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

Αθροιστικά, οι συνολικοί πόροι που θα πέσουν στην οικονομία την επίμαχη διετία ανέρχονται σε 9,5 δισ. ευρώ, καθώς στα 5,5 δισ. από το νέο ΕΣΠΑ προστίθενται και άλλα 4 δισ. ευρώ που είναι τα αδιάθετα του υφιστάμενου προγράμματος και τα οποία θα πρέπει να έχουν απορροφηθεί έως τα τέλη του 2015. Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης, όπως σημειώνεται στο σχετικό κείμενο που απεστάλη προς έγκριση στην Ε.Ε., στοχεύει στην αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων, στην επαναφορά του κατά κεφαλήν εισοδήματος στα προ της κρίσης επίπεδα, στη μείωση της εξάρτησης της οικονομίας από την εσωτερική κατανάλωση, αλλά και τον εκσυγχρονισμό του κράτους.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων θα διατεθούν συνολικά, έως τα τέλη του 2020, 19,5 δισ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται η «ρήτρα αναθεώρησης» που έχει προβλεφθεί για αυτή την προγραμματική περίοδο και μπορεί να προσθέσει άλλα 2 δισ. ευρώ. Οι στόχοι που έχουν τεθεί είναι αυτοί που απορρέουν ουσιαστικά από τη στρατηγική της «Ευρώπης 2020» και υλοποιούνται μέσα από τη στροφή της οικονομίας στην έξυπνη επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, περιορίζοντας την παρέμβαση του κράτους σε βασικά έργα υποδομής και κυρίως αυτά που θα μείνουν ανολοκλήρωτα από το υφιστάμενο ΕΣΠΑ, όπως τα σιδηροδρομικά δίκτυα, το μετρό και οι οδικοί άξονες.

Το νέο ΕΣΠΑ θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων που υλοποιεί η κυβέρνηση και σημαντικό εργαλείο υποστήριξής του, με στροφή στην έξυπνη εξειδίκευση, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την προώθηση των βιώσιμων μεταφορών, την υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων.

Το Πρόγραμμα Επανεκκίνηση αποτελεί το μεγαλύτερο από τα επιχειρησιακά προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ με 3,8 δισ. ευρώ, ενώ μεγάλο βάρος αναλαμβάνουν οι Περιφέρειες, οι οποίες θα κληθούν να διαχειριστούν 4,6 δισ. ευρώ. Στα χρήματα αυτά δεν περιλαμβάνεται και το ποσό που θα διατεθεί μέσω του Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο συνολικός προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 4,2 δισ. ευρώ.

Παραγωγικοί, ανταγωνιστικοί και εν δυνάμει εξωστρεφείς κλάδοι, όπως ο τουρισμός και ο πολιτισμός, η ενέργεια, η υγεία και τα φάρμακα, η γεωργία και η μεταποίηση, αποκτούν κεντρικό ρόλο στην κατανομή πόρων και επενδύσεων στο πλαίσιο της Στρατηγικής Εξυπνης Εξειδίκευσης. Στόχος είναι η αύξηση της κλίμακας μεγέθους των μονάδων παραγωγής, η εισαγωγή καινοτομιών και νέων προϊόντων υπηρεσιών που αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ενισχύουν ή και δημιουργούν νέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στη χώρα και στις επιμέρους περιφέρειες και ενσωματώνουν γνώση, παράγοντας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και ανταγωνιστικά σε παγκόσμιο επίπεδο.