ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχέδιο απαλλαγής ΦΠΑ για ΜμΕ, ελεύθερους επαγγελματίες

Σχέδιο απαλλαγής ΦΠΑ για ΜμΕ, ελεύθερους επαγγελματίες

Απλοποιήσεις στο καθεστώς ΦΠΑ προωθεί το υπουργείο Οικονομικών, ενώ ταυτόχρονα το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται σχέδιο για την απαλλαγή Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) και ελεύθερων επαγγελματιών από την υποχρέωση της παρακράτησης και απόδοσης του ΦΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να θέσει το θέμα της απαλλαγής από τον ΦΠΑ εκατοντάδων χιλιάδων ΜμΕ, ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και εργαζομένων που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών στις διαπραγματεύσεις με την τρόικα. Το σχέδιο προβλέπει τη θέσπιση ενός ορίου ακαθάριστων εσόδων μέχρι το οποίο θα ισχύει απαλλαγή και το οποίο θα κυμαίνεται μεταξύ 10.000 και 25.000 ευρώ. Μάλιστα, στο παρελθόν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) είχε προτείνει το όριο να ανέλθει στα 25.000 ευρώ, κάτι το οποίο, εάν ισχύσει, τότε εκτιμάται ότι το 52% των επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών δεν θα υποχρεούται να υποβάλλει περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και να αποδίδει τον φόρο κάθε μήνα ή κάθε τρίμηνο.

Εφόσον από τις διαπραγματεύσεις με την τρόικα προχωρήσει αλλαγή του συστήματος ΦΠΑ, οι νέες διατάξεις θα εφαρμοστούν από 1ης Ιανουαρίου 2015. Προς το παρόν το υπουργείο Οικονομικών προχωρά σε απλοποιήσεις στο καθεστώς ΦΠΑ και συγκεκριμένα:

1. Καταργείται η υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ για διαχειριστικές περιόδους που λήγουν την 1η Ιανουαρίου 2014 και εφεξής.

2. Διευκολύνεται η διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ αφού πλέον καταργείται η υποχρέωση των φορολογουμένων να υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση επιστροφής ΦΠΑ, η οποία θα προκύπτει από την περιοδική δήλωση ΦΠΑ.

3. Απλοποιούνται οι διαδικασίες υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, όπως:

Δήλωση ΦΠΑ δεν υποβάλλουν οι επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι βρίσκονται σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών, εφόσον υποβάλλουν σχετική δήλωση μεταβολής.

Οταν ο υποκείμενος στον φόρο διακόπτει οριστικά τις εργασίες της επιχείρησής του και μεταφέρει εκτός της χώρας την οικονομική του δραστηριότητα, υποχρεούται να υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις ΦΠΑ και να καταβάλει τον οφειλόμενο φόρο.

Εφημεριδοπώλες μπορούν να επιλέξουν τη μη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, εφόσον με δήλωσή τους επιλέξουν τη μη διενέργεια έκπτωσης του φόρου εισροών. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μέσα σε τριάντα ημέρες από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από την παρέλευση πενταετίας.

Η διαφορά φόρου που προκύπτει στη δήλωση ΦΠΑ, αν είναι θετική και άνω των 30 ευρώ καταβάλλεται στο δημόσιο, αν είναι θετική μέχρι 30 ευρώ μεταφέρεται για καταβολή στην επόμενη φορολογική περίοδο, και αν είναι αρνητική μεταφέρεται για έκπτωση ή επιστρέφεται, κατά περίπτωση. Η υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου ποσού λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο λήγει η προθεσμία υποβολής της δήλωσης. Ειδικά για εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση και με την προϋπόθεση ότι το οφειλόμενο ποσό υπερβαίνει το ποσό των 100 ευρώ, ο υποκείμενος στον φόρο μπορεί να επιλέξει την καταβολή του οφειλόμενου ποσού σε 2 άτοκες ισόποσες δόσεις. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της δεύτερης δόσης καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης.

Ο υποκείμενος στον φόρο που ενεργεί αποκλειστικά πράξεις για τις οποίες δεν του παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, τα νομικά πρόσωπα που δεν υπόκεινται στο φόρο καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών ή λαμβάνουν αγαθά ή υπηρεσίες για τις οποίες είναι υπόχρεοι για την καταβολή του φόρου υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση ΦΠΑ μόνο για τις φορολογικές περιόδους κατά τις οποίες πραγματοποιούν τις ως άνω φορολογητέες πράξεις.

4. Οταν το ποσό της έκπτωση ΦΠΑ είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο στην ίδια περίοδο, η επιπλέον διαφορά μεταφέρεται για έκπτωση σε επόμενη περίοδο ή επιστρέφεται.

5. Η έκπτωση του φόρου ενεργείται με βάση τις υποβαλλόμενες δηλώσεις ΦΠΑ, υπόκειται σε τελικό διακανονισμό σύμφωνα με τα συνολικά στοιχεία της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον:

η έκπτωση αυτή είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από εκείνη που είχε δικαίωμα να ενεργήσει ο υποκείμενος στον φόρο,

μετά την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων ΦΠΑ, έγιναν μεταβολές που δεν είχαν ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό του ποσού των εκπτώσεων, ιδίως στην περίπτωση έκπτωσης στο τίμημα ή ακύρωσης αγορών. Δεν ενεργείται διακανονισμός σε περιπτώσεις καταστροφής, απώλειας ή κλοπής που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται, καθώς και σε περιπτώσεις χορήγησης δώρων μέχρις αξίας 10 ευρώ και δειγμάτων τα οποία διατίθενται για τον σκοπό της επιχείρησης.