ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χωρίς φόρο τα ακίνητα που μεταβιβάζονται στις τράπεζες

choris-foro-ta-akinita-poy-metavivazontai-stis-trapezes-2038325

 Την απαλλαγή από τη φορολογία των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στις τράπεζες στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο. Η απαλλαγή ισχύει σε περίπτωση μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων ημεδαπού πιστωτικού ιδρύματος στο πλαίσιο της απόφασης για την εξυγίανσή του, προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η ελαχιστοποίηση του κόστους εξυγίανσης και η προστασία των καταθετών.

Η τροπολογία παραπέμπει στο άρθρο 16 του νόμου 2515/1997, η οποία προβλέπει ότι η «σύμβαση συγχώνευσης, το καταστατικό, η εισφορά και μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων πιστωτικών ιδρυμάτων, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά την εισφορά ή μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού, καθώς και κάθε εμπράγματου ενοχικού ή άλλου δικαιώματος, οι μετοχές που θα εκδοθούν, η σχέση συμμετοχής στο κεφάλαιο του νέου πιστωτικού ιδρύματος, καθώς και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για τη συγχώνευση, τη σύσταση και το καταστατικό του νέου πιστωτικού ιδρύματος, η δημοσίευση αυτών στο τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και η μεταγραφή στα βιβλία μεταγραφών εμπράγματων δικαιωμάτων απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου ή άλλου τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των πάγιων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ υποθηκοφυλάκων».

Με άλλη τροπολογία επεκτείνεται η δυνατότητα επένδυσης των διαθεσίμων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων εκτός από τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου και σε τίτλους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, καθώς και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης. Η διαχείριση των διαθεσίμων θα συνεχίσει να γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος μέσω του Κοινού Κεφαλαίου των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων.