ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκκαθάριση-εξπρές σε τρεις μήνες

Εκκαθάριση-εξπρές σε τρεις μήνες

Εκκαθάριση μέσα σε μόλις τρεις μήνες, ρευστοποίηση, αλλά και πτώχευση επιχειρήσεων που έχουν περιέλθει σε παύση πληρωμών μπορούν να ζητήσουν οι πιστωτές τους. Μέσα από τη διαδικασία αυτή το υπουργείο Ανάπτυξης επιχειρεί στην ουσία ξεκαθάρισμα του επιχειρηματικού χάρτη έτσι ώστε να φέρει στη συνέχεια προς ψήφιση το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Η σχετική αίτηση για τη λεγόμενη διενέργεια ειδικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, μπορεί να υποβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2016 από τους πιστωτές στους οποίους θα πρέπει να περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα χρηματοδοτικό ίδρυμα και αυτοί να εκπροσωπούν τουλάχιστον το 40% του συνόλου των υποχρεώσεων, όπως αυτές προκύπτουν από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της επιχείρησης. Η αίτηση πρέπει να εκδικασθεί εντός δύο μηνών από την υποβολή της από το οικείο Μονομελές Πρωτοδικείο και η απόφαση να εκδοθεί εντός ενός μηνός από τη συζήτηση.

Εάν το δικαστήριο αποδεχθεί την αίτηση των πιστωτών, ορίζει ειδικό διαχειριστή, ο οποίος διενεργεί δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση του συνόλου ή μέρους του ενεργητικού της επιχείρησης. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά το σύνολο της επιχείρησης, αλλά δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, τότε ο ειδικός διαχειριστής υποβάλλει αίτηση πτώχευσης της επιχείρησης. Εάν υπάρξουν αγοραστές, ο ειδικός διαχειριστής απευθύνει πρόσκληση προς αυτούς για την υπογραφή εντός πέντε εργασίμων ημερών της συμφωνίας μεταβίβασης. Εάν δεν ολοκληρωθεί η μεταβίβαση τουλάχιστον του 90% του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας εντός συγκεκριμένης ημερομηνίας, τότε ο ειδικός διαχειριστής επίσης υποβάλλει αίτηση πτώχευσης.

Μετά τη μεταβίβαση του ενεργητικού, ο ειδικός διαχειριστής δημοσιοποιεί πρόσκληση αναγγελίας απαιτήσεων των πιστωτών. Οι τελευταίοι θα πρέπει να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης.