Ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών

Ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών

46" χρόνος ανάγνωσης

Συγκροτήθηκε στο υπουργείο Ανάπτυξης ομάδα εργασίας για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και τη λήψη συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού 524/2013.

Ο κανονισμός, που θα εφαρμόζεται από τις 9 Ιανουαρίου 2016, θεσπίζει μια «ευρωπαϊκή ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών». Η πλατφόρμα αυτή θα είναι άμεσα προσπελάσιμη από καταναλωτές και εμπόρους και θα παραπέμπει αυτόματα τις καταγγελίες τους σ’ ένα φορέα αρμόδιο να εξετάσει την επίλυση συμβατικών διαφορών που ανακύπτουν από διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η χρήση της πλατφόρμας θα είναι δωρεάν και οι καταναλωτές και οι έμποροι θα μπορούν να υποβάλουν καταγγελίες με ηλεκτρονικό έντυπο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της πλατφόρμας σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. Ωστόσο, όλες οι καταγγελίες που εξετάζονται μέσω της πλατφόρμας, εφόσον σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο, θα πρέπει να επιλύονται γρήγορα. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός τάσσει προθεσμία συντομότερη από αυτήν που συνήθως απαιτείται για την επίλυση διαφορών εκτός ηλεκτρονικού εμπορίου.