ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μόλις μία στις 10 ενδικοφανείς προσφυγές για φορολογικές διαφορές επιλύεται

Μόλις μία στις 10 ενδικοφανείς προσφυγές για φορολογικές διαφορές επιλύεται

Στο κενό φαίνεται να πέφτει η προσπάθεια του υπουργείου Οικονομικών για αποσυμφόρηση των δικαστηρίων, δεδομένου ότι ο θεσμός των ενδικοφανών προσφυγών δεν λειτουργεί επαρκώς. Ακόμα και ο διπλασιασμός των ημερών προκειμένου να εξετασθεί μία προσφυγή δεν βοήθησε τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, με αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι να προσφεύγουν στα διοικητικά δικαστήρια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) σε σύνολο 11.354 ενδικοφανών προσφυγών που υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 έως τις 30 Νοεμβρίου 2014, δεκτές έγιναν, εν όλω ή εν μέρει, 1.161 ή διαφορετικά μόλις το 10,22%. Οι υπόλοιπες 10.193 προσφυγές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 89,77%, είτε απορρίφθηκαν είτε δεν εξετάστηκαν ποτέ και απορρίφθηκαν λόγω παρέλευσης της προθεσμίας εξέτασης είτε βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΓΔΕ από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 που ξεκίνησε η λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου 2014:

• Παραπέμφθηκαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών 11.354 υποθέσεις, εκ των οποίων οι 9.050 ήταν ενδικοφανείς προσφυγές κατά αποφάσεων της φορολογικής διοίκησης (πράξεις επιβολής προστίμων, φόρων κ.λπ.) και οι υπόλοιπες 2.304 ήταν αιτήσεις για την αναστολή της καταβολής του 50% των φόρων και των προστίμων ενόψει εκδίκασης ενδικοφανούς προσφυγής.

• Από τις 9.050 ενδικοφανείς προσφυγές ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τις 7.582, ενώ οι υπόλοιπες 1.642 βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα.

• Από τις 7.582 ενδικοφανείς προσφυγές για τις οποίες ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες, οι 1.161 έγιναν δεκτές εν μέρει ή εν όλω, οι 3.004 απορρίφθηκαν με αποφάσεις που εξέδωσε η Διεύθυνση και οι υπόλοιπες 3.417 απορρίφθηκαν, δεδομένου ότι παρήλθε η προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία των 60 ημερών για την εξέταση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, σε περίπτωση που η προθεσμία των 60 ημερών παρέλθει χωρίς η αρμόδια διεύθυνση να εκδώσει απόφαση, η ενδικοφανής προσφυγή θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Ο φορολογούμενος μετά την απόρριψη της απόφασης, έχει δικαίωμα να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια για την επανεξέταση της υπόθεσής του.

Εργο της διεύθυνσης είναι:

1. Η επανεξέταση των πράξεων της φορολογικής διοίκησης στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας, κατόπιν υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής.

2. Η εξέταση αιτημάτων αναστολής της καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης.

3. Η επανεξέταση, στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας κατόπιν υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, των πράξεων της φορολογικής διοίκησης, με τις οποίες εφαρμόζονται διασφαλιστικά μέτρα με βάση ειδική έκθεση ελέγχου.