Αποκλίσεις στο 9μηνο στους στόχους φορέων του Δημοσίου

Αποκλίσεις στο 9μηνο στους στόχους φορέων του Δημοσίου

1' 32" χρόνος ανάγνωσης

Στοιχεία αναφορικά με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων για το εννεάμηνο του 2014 τόσο των φορέων του κρατικού προϋπολογισμού, όσο και των νομικών προσώπων – φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό άνω των 10 εκατ. ευρώ, έδωσε στη δημοσιότητα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τους φορείς του κρατικού προϋπολογισμού, προκύπτει ότι για το εννεάμηνο οι πραγματοποιηθείσες πρωτογενείς δαπάνες σε συνδυασμό με τη μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων είναι οριακά χαμηλότερες σε σχέση με τον στόχο που έχει τεθεί κατά 545 εκατ. ευρώ (ή 1,6%).

Τα οικονομικά στοιχεία των πενήντα οκτώ νομικών προσώπων (φορέων Γενικής Κυβέρνησης) με προϋπολογισμό άνω των 10 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τους στόχους εννεαμήνου που είχαν τεθεί από τους ίδιους τους φορείς δείχνουν ότι η πλειοψηφία αυτών παρουσιάζει απόκλιση μικρότερη του 10%, ενώ 21 εξ αυτών έχουν αρνητική απόκλιση πάνω από 10%. Σύμφωνα με τα στοιχεία:

1. Τριάντα έξι φορείς παρουσιάζουν απόκλιση μικρότερη του 10% από τον στόχο ή θετική απόκλιση το εννεάμηνο του 2014.

2. Ενας φορέας (η Ελληνική Στατιστική Αρχή) δεν έχει προς το παρόν αποστείλει στοιχεία παρακολούθησης στοχοθεσίας.

3. Εικοσι ένας φορείς παρουσιάζουν αρνητική απόκλιση πέραν του 10% από τους στόχους που έχουν τεθεί. Μεταξύ των φορέων είναι το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Πατρών Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΤΕ). Ειδικότερα για τους εν λόγω φορείς, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, οι αποκλίσεις δικαιολογούνται απολύτως και εκτιμάται ότι θα ελαχιστοποιηθούν μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Συγκεκριμένα για το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης υπήρξε πρόβλεψη εννεαμήνου εσόδων από το ΠΔΕ της τάξεως των 2,9 εκατ. ευρώ, όπου το μεγαλύτερο μέρος εισπράχθηκε στις αρχές του μηνός Οκτωβρίου. Για τους Ειδικούς Λογαριασμούς των Πανεπιστημίων υπάρχει ετεροχρονισμός των εισροών και εκροών των εκτελούμενων έργων που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ, σε σχέση με τους στόχους εννεαμήνου που έχουν τεθεί.