ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοίγει ο δρόμος για δανεισμό από τα ασφαλιστικά ταμεία

Ανοίγει ο δρόμος για δανεισμό από τα ασφαλιστικά ταμεία

Ανοίγει ο δρόμος για να μπορέσουν τα διοικητικά συμβούλια των ασφαλιστικών ταμείων και των νομικών προσώπων να τοποθετήσουν τα διαθέσιμα κεφάλαια των φορέων που προΐστανται σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου.

Με τον τρόπο αυτό, εκτιμάται ότι διασφαλίζεται η ρευστότητα του κράτους για κάποιες ημέρες ακόμα.

Στο πλαίσιο αυτό το υπουργείο Οικονομικών καταθέτει τροπολογία στο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που προβλέπει ότι εφόσον οι φορείς τοποθετήσουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στους κρατικούς τίτλους και υποστούν ζημιά, οι απώλειές τους θα καλυφθούν από το Δημόσιο.

Η τροπολογία προβλέπει τα εξής: «Τα κεφάλαια που κατατίθενται από τα Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. στην Τράπεζα της Ελλάδος σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης δύνανται να επενδύονται στο σύνολό τους σε συμβάσεις αγοράς ή πώλησης τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου με σύμφωνα επαναπώλησης/επαναγοράς με αντισυμβαλλόμενο το Ελληνικό Δημόσιο (repos, reverse repos, buy/sell back, sell/buy/back). Σε περίπτωση κεφαλαιακών ζημιών των Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. από την για οποιονδήποτε λόγο μη προσήκουσα και ιδίως μη έγκαιρη ή μη ολοσχερή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου ως αντισυμβαλλομένου σε συμβάσεις αγοράς ή πώλησης με σύμφωνα επαναγοράς, το Ν.Π.Δ.Δ. ή ο Α.Φ. που υπέστη τη ζημία έχει απευθείας αξίωση αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου».

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομιών αυτό σημαίνει ότι:

1. Ο περιορισμός των επενδυτικών επιλογών της ΤτΕ διασφαλίζει ότι τα κεφάλαια των δημόσιων οργανισμών θα δύνανται να επενδύονται αποκλειστικά σε άμεσα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία.

2. Δεν υποχρεώνονται τα ταμεία και οι φορείς να μεταφέρουν τα κεφάλαια τους στην ΤτΕ, απλώς αν το επιλέξουν θα έχουν την διασφάλιση του Ελληνικού Δημοσίου.

3. Επιδιώκεται η καλύτερη αξιοποίηση των κεφαλαίων των φορέων και των ταμείων

4. Θεσπίζεται η απευθείας αξίωση των φορέων και των ταμείων κατά του Ελληνικού Δημοσίου για τυχόν κεφαλαιακές ζημίες που υφίστανται από την επένδυση των κεφαλαίων τους.

5. Το Ελληνικό Δημόσιο, καλύπτοντας απευθείας τέτοιες ζημίες, εξασφαλίζει ταυτόχρονα την έγκαιρη ικανοποίηση των τρεχουσών αναγκών των δημόσιων οργανισμών.