ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιδιοκτήτες ακινήτων θα φορολογηθούν για ενοίκια που δεν εισέπραξαν το 2014

28s3oik
gre1443845_20724650

Τη φορολόγηση των ανείσπρακτων ενοικίων με συντελεστές από 11% έως 33% προβλέπει ερμηνευτική εγκύκλιος που εξέδωσε η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κ. Σαββαΐδου. Σύμφωνα με την εγκύκλιο (ΠΟΛ 1069) το εισόδημα από ακίνητη περιουσία που υπόκειται σε φόρο είναι αυτό το οποίο «αποκτάται από φυσικά πρόσωπα ή ατομικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα από την είσπραξή του ή μη, εφόσον έχει αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξής του και με την προϋπόθεση ότι ο εκμισθωτής αποξενώνεται από τη χρήση του ακινήτου, χωρίς ταυτόχρονα να παρέχει άλλου είδους υπηρεσίες στον μισθωτή (π.χ. καθαριότητα, ασφάλεια κ.λπ.), οπότε χαρακτηρίζεται στο σύνολό του εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα».

Η παραπάνω παράγραφος οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι ιδιοκτήτες – εκμισθωτές ακινήτων οι οποίοι δεν εισέπραξαν εντός του 2014 τα οφειλόμενα ενοίκια από τους μισθωτές τους θα υποχρεωθούν να τα δηλώσουν κανονικά ως εισπραχθέντα εισοδήματα και θα φορολογηθούν γι’ αυτά με συντελεστές φόρου 11% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ και 33% για τα επιπλέον ποσά.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, τα εισοδήματα από ενοίκια θα φορολογηθούν ως εξής:

• Ο όρος «εισόδημα από ακίνητη περιουσία» σημαίνει το εισόδημα, σε χρήμα ή σε είδος, που προκύπτει από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων.

Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία θεωρείται ότι αποκτάται από κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει νόμιμα μεταβιβασθεί με οριστικό συμβόλαιο ή έχει αποκτηθεί με δικαστική απόφαση ή λόγω χρησικτησίας το δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή νομής ή επικαρπίας ή οίκησης, κατά περίπτωση, καθώς και από τον υπεκμισθωτή σε περίπτωση υπεκμίσθωσης.

Το εισόδημα αυτό αποκτάται από φυσικά πρόσωπα ή ατομικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από την είσπραξή του ή μη, εφόσον έχει αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξής του και με την προϋπόθεση ότι ο εκμισθωτής αποξενώνεται από τη χρήση του ακινήτου, χωρίς ταυτόχρονα να παρέχει άλλου είδους υπηρεσίες στον μισθωτή (π.χ. καθαριότητα, ασφάλεια κ.λπ.), οπότε χαρακτηρίζεται στο σύνολό του εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ειδικά, για το εισόδημα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που καταβάλλεται αναδρομικά με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση, χρόνος απόκτησης αυτού θεωρείται το φορολογικό έτος στο οποίο ανάγονται τα μισθώματα.

• Προκειμένου να προσδιοριστεί το καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία, εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών.

 Ειδικότερα:

• Αν φυσικό πρόσωπο έχει αποκτήσει εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση ακινήτου, δικαιούται να εκπέσει από το εισόδημα αυτό συνολικά ποσοστό 5% επί του ακαθαρίστου εισοδήματος για δαπάνες που πραγματοποίησε για την επισκευή, τη συντήρηση και την ανακαίνιση ή για άλλες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες του ίδιου του ακινήτου, ανεξάρτητα από το είδος και τη χρήση αυτού (κατοικία, κατάστημα, γραφείο, αποθήκη κ.λπ.) ή των αντίστοιχων δαπανών που αναλογούν στο ακίνητο αυτό από τους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου όπου στεγάζεται. Η έκπτωση αυτή διενεργείται για όλα τα ακίνητα που αποφέρουν φορολογητέο εισόδημα του άρθρου αυτού. Αυτονόητο είναι ότι δεν διενεργείται η έκπτωση των δαπανών αυτών για ακίνητα που δεν αποφέρουν εισόδημα, π.χ. κενό ακίνητο ή ιδιοκατοικούμενη κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία και δωρεάν παραχώρηση της χρήσης μιας κύριας κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. σε ανιόντες ή κατιόντες για χρήση ως κύριας κατοικίας, που απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος.

• Από το ακαθάριστο εισόδημα που προκύπτει σε όλες τις περιπτώσεις υπεκμίσθωσης ακίνητης περιουσίας εκπίπτει το μίσθωμα που καταβάλλεται. Αν υπεκμισθώνεται τμήμα γης ή ακινήτου, εκπίπτει το μίσθωμα που καταβάλλεται για το τμήμα αυτού και όχι το μίσθωμα ολόκληρου του ακινήτου ή της γης.

• Από το ακαθάριστο εισόδημα ακίνητης περιουσίας εκπίπτει ποσοστό 10% των δαπανών για αντιπλημμυρικά έργα και έργα αποξήρανσης.

• Από το ακαθάριστο εισόδημα ακίνητης περιουσίας εκπίπτει το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλει βάσει νόμου ο εκμισθωτής στον μισθωτή του ακινήτου για τη λύση της μισθωτικής σχέσης.

• Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία εντάσσεται στην ευρύτερη έννοια του εισοδήματος από κεφάλαιο και φορολογείται με την ακόλουθη κλίμακα:

α) Σε ετήσιο εισόδημα από ακίνητη περιουσία μέχρι 12.000 ευρώ επιβάλλεται συντελεστής φόρου 11%.

β) Σε ετήσιο εισόδημα από ακίνητη περιουσία πάνω από 12.000 ευρώ επιβάλλεται συντελεστής φόρου 33% μόνο για το επιπλέον ποσό.

• Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ιδρύματα κ.λπ.) τα οποία τηρούν απλογραφικά βιβλία φορολογούνται για το εισόδημα από ακίνητη περιουσία με συντελεστή 26%, καθ’ όσον τα εν λόγω έσοδα θεωρούνται προερχόμενα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ειδικά οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, οι συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, οι συμμετοχικές ή αφανείς που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι κοινοπραξίες και οι λοιπές νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογούνται με 26% για εισόδημα μέχρι 50.000 ευρώ και με 33% για το τμήμα του εισοδήματός τους πάνω από τις 50.000 ευρώ.

Ρύθμιση αδήλωτων εισοδημάτων

Τη διάταξη για τη νομιμοποίηση αδήλωτων εισοδημάτων επεξεργάζονται οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας είναι η νέα ρύθμιση να εφαρμοσθεί το συντομότερο δυνατό έτσι ώστε να εισέλθουν σημαντικά έσοδα στον κρατικό κορβανά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα θεσπιστεί ένα ενιαίος συντελεστής (που θα κυμαίνεται από 15% έως 20% για τη φορολόγηση των εισοδημάτων αυτών), αλλά το σημαντικότερο είναι ότι θα αρθούν οι ποινικές διώξεις για όσους προχωρήσουν στη νομιμοποίησή τους.

Η δυνατότητα αυτή θα δοθεί τόσο για όσους έχουν αποκρύψει εισοδήματα τα οποία διατηρούν στην Ελλάδα, αλλά και γι’ αυτούς που έχουν βγάλει αδήλωτα χρήματα στο εξωτερικό. Μάλιστα, οι ανωτέρω δεν είναι απαραίτητο να τα επαναπατρίσουν, απλώς να τα δηλώσουν στην εφορία.

Οσοι έχουν «μαύρο χρήμα» στο εξωτερικό θα πρέπει να εμφανίζουν κατά τη δήλωση των εισοδημάτων αυτών και τα σχετικά τραπεζικά παραστατικά που θα αποδεικνύουν την ύπαρξη των χρημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, με τη ρύθμιση αυτή υπολογίζονται έσοδα που θα προσεγγίσουν το 1 δισ. ευρώ.