ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση 40% του ελλείμματος ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στο α’ πεντάμηνο του έτους

Κατά 40% μειώθηκε στο πρώτο πεντάμηνο του έτους το έλλειμμα του
Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας. Η εξέλιξη αυτή σύμφωνα με
τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος αντανακλά την αύξηση των
εξαγωγών κατά 7,5% και την μείωση των εισαγωγών κατά 11,5% σε
σύγκριση με πέρυσι. Αντίθετα το τουριστικό συνάλλαγμα εμφανίζει
κάμψη κατά 12,5%.

Πιο αναλυτικά, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
διαμορφώθηκε σε 6,8 δισεκ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά πρωτίστως
τη σημαντική μείωση του εμπορικού ελλείμματος εκτός καυσίμων κατά
2,6 δισεκ. ευρώ, καθώς και τη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου
εισοδημάτων κατά 1,1 δισεκ. ευρώ, αλλά και την αύξηση των
πλεονασμάτων του ισοζυγίου υπηρεσιών (κατά 502 εκατ. ευρώ) και
τρεχουσών μεταβιβάσεων (κατά 161 εκατ. ευρώ). Επιπλέον, καταγράφηκε
μικρή μείωση των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων κατά 148
εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε κατά
2,8 δισεκ. ευρώ.

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται κυρίως
στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών
Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους
μειώθηκαν αισθητά (κατά 12,5%) σε σύγκριση με το αντίστοιχο
διάστημα του 2011, αντανακλώντας και τη μείωση των αφίξεων μη
κατοίκων με μέσο ετήσιο ρυθμό 10,8%.

Την ίδια περίοδο, οι ακαθάριστες εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών
(κυρίως από την εμπορική ναυτιλία) παρέμειναν στάσιμες (+0,9%).

Το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων μειώθηκε κατά 1,1 δισεκ.
ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Τέλος, το
ισοζύγιο των τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 1,2 δισεκ.
ευρώ, μεγαλύτερο κατά 161 εκατ. ευρώ από ό,τι την αντίστοιχη
περίοδο του 2011.

Το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαιακών
μεταβιβάσεων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για
χρηματοδότηση από το εξωτερικό) εμφάνισε έλλειμμα σε 5,7 δισεκ.
ευρώ, έναντι 11,0 δισεκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών καταγράφεται εκροή ύψους
342 εκατ. ευρώ στον τομέα των άμεσων επενδύσεων.

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εκροή
ύψους 72,3 δισεκ. ευρώ (έναντι καθαρής εκροής 9,7 δισεκ. ευρώ την
αντίστοιχη περίοδο του 2011). Ειδικότερα, καταγράφηκε εκροή
κεφαλαίων κυρίως λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων των εγχώριων
θεσμικών επενδυτών σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού
κατά 40,9 δισεκ. ευρώ καθώς και λόγω της μείωσης των τοποθετήσεων
μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια που έχουν εκδοθεί από
κατοίκους Ελλάδος κατά 30,8 δισεκ. ευρώ (εκροή). Δευτερευόντως,
εκροή κεφαλαίων καταγράφηκε και λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων
κατοίκων σε χρηματοοικονομικά παράγωγα του εξωτερικού κατά 608
εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία των «λοιπών” επενδύσεων η καθαρή εισροή ύψους 79,0
δισεκ. ευρώ (έναντι καθαρής εισροής 21,5 δισεκ. ευρώ το αντίστοιχο
πεντάμηνο του 2011) οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών
δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προς μη
κατοίκους κατά 73,9 δισεκ. ευρώ (εισροή) και στη μείωση κατά 11,7
δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων και
θεσμικών επενδυτών σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό (εισροή).
Ειδικότερα, ο καθαρός δανεισμός του τομέα της γενικής κυβέρνησης
ανήλθε σε 74,5 δισεκ. ευρώ και αφορά το δανεισμό του δημόσιου τομέα
από το EFSF και το ΔΝΤ.


Πηγή: ΑΜΠΕ