ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δικαιολογητικά για νόμο Κατσέλη

Δικαιολογητικά για νόμο Κατσέλη

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η κοινή υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν εκ νέου δανειολήπτες, οι οποίοι είχαν προσφύγει στον νόμο Κατσέλη και των οποίων η υπόθεση εκκρεμεί. Στον νόμο προβλέπεται ότι η υποβολή των δικαιολογητικών στη γραμματεία του δικαστηρίου όπου βρίσκεται ο φάκελός τους θα πρέπει να γίνει εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος αυτού, δηλαδή έως τις 14 Φεβρουαρίου 2016.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι δανειολήπτες είναι: αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Ε1 του 2015, φετινό εκκαθαριστικό, τελευταίο Ε9, βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών, με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερης της 14/8/2015, τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας, υπεύθυνη δήλωση για την πληρότητα και την ορθότητα της περιουσιακής κατάστασης. Τυχόν μη υποβολή επικαιροποιημένων στοιχείων επιφέρει για τον οφειλέτη τις συνέπειες της μη ειλικρινούς δήλωσης και απώλεια προστασίας.