ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τραπεζίτες με 10ετή διεθνή πείρα

trapezites-me-10eti-diethni-peira-2108448

Κομβικές αλλαγές σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και διοίκησης των τραπεζών προβλέπει ο νέος νόμος. Οι διαρκείς αναφορές για στελέχη με «διεθνή εμπειρία» που δεν διατηρούν «καμία σχέση με ελληνική τράπεζα τα τελευταία 10 χρόνια» αποτυπώνουν τη βαθιά δυσπιστία των δανειστών όχι μόνο για την κυβέρνηση αλλά ευρύτερα για τη χώρα. Σύμφωνα με τον νόμο, το ΤΧΣ, με τη βοήθεια εξειδικευμένου συμβούλου, διεθνούς κύρους και εμπειρίας, θα προβεί στην αξιολόγηση της εταιρικής διακυβέρνησης, των επιτροπών και των μελών των Δ.Σ. των τραπεζών:

• Το Δ.Σ. πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 3 μέλη με 10ετή διεθνή εμπειρία, εκ των οποίων τουλάχιστον 3 έτη ως μέλος Δ.Σ. τράπεζας. Η εμπειρία θα πρέπει να είναι σε διευθυντικό επίπεδο και να έχει αποκτηθεί στους τομείς της τραπεζικής, της ελεγκτικής, της διαχείρισης κινδύνων και της διαχείρισης προβληματικών στοιχείων ενεργητικού. Από τη διάταξη εξαιρούνται όσα μέλη έχουν εγκριθεί από τον SSM (όπως η διοίκηση της Εθνικής).

• Να μην έχει διατελέσει κατά τα τελευταία 5 έτη σε ανώτατες πολιτικές ή διοικητικές θέσεις του Δημοσίου, όπως πρόεδρος της Δημοκρατίας ή της κυβέρνησης, ενώ αποκλείονται υψηλόβαθμα πολιτικά, κυβερνητικά, κομματικά, δικαστικά, στρατιωτικά στελέχη ή διευθυντικά στελέχη κρατικών επιχειρήσεων.

• Να γνωστοποιήσει όλες τις οικονομικές σχέσεις του με την τράπεζα πριν από τον διορισμό του.

Η αναφορά σε ελληνικό νόμο για την ανάγκη διεθνούς εμπειρίας προφανώς αναφέρεται σε εμπειρία σε χώρες του εξωτερικού. Αν είναι έτσι, θα οδηγήσει σε ριζικές αλλαγές των διοικήσεων και είναι αμφίβολο αν οι θέσεις μπορούν να καλυφθούν από ελληνικής καταγωγής στελέχη. Ωστόσο, σύμφωνα με ορισμένες ερμηνείες, οι ελληνικές τράπεζες με ισχυρή διεθνή παρουσία και ακολουθώντας τα διεθνή λογιστικά πρότυπα είναι διεθνείς οργανισμοί και καλύπτουν την απαίτηση του νόμου.

Σε ό,τι αφορά τη δομή των Δ.Σ.: «Θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη με επαρκή γνώση και μακροχρόνια πείρα σε αντίστοιχα πιστωτικά ιδρύματα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είχαν καμία σχέση με πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα κατά τα προηγούμενα 10 έτη. Τα ανωτέρω ανεξάρτητα μέλη προεδρεύουν σε όλες τις Επιτροπές του Δ.Σ.». Σε περίπτωση που η αξιολόγηση δεν πληροί τα κριτήρια, το ΤΧΣ θα ενημερώνει το Δ.Σ. και εάν το τελευταίο δεν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την υλοποίηση των σχετικών προτάσεων, το ΤΧΣ θα συγκαλεί γενική συνέλευση των μετόχων και θα προτείνει αλλαγές. Το ΤΧΣ θα αποστέλλει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Αν μια τράπεζα δεν συμμορφωθεί, τότε το ΤΧΣ θα δημοσιοποιεί ποια είναι και ποια μέλη της δεν εκπληρώνουν τα σχετικά κριτήρια.