ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 2,2 δις ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα του 2015

logist1

Στα 2,2 δις ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού, έναντι του αναθεωρημένου στόχου για πλεόνασμα 3,2 δις ευρώ. Οι δαπάνες συγκρατήθηκαν κατά 713 εκατ. ευρώ ενώ τα καθαρά έσοδα κατέγραψαν υστέρηση 1,6 δις ευρώ.

Ωστόσο, η απόκλιση από τους στόχους των εσόδων και του πρωτογενούς πλεονάσματος αποδίδεται στη μη απόδοση των κερδών από τη διακράτηση των ελληνικών ομολόγων στα χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFA's & SMP's) ύψους 3,6 δισ. ευρώ, τα οποία πλέον δεν περιλαμβάνονται στη συμφωνία με τους δανειστές. Ετσι, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών,  προκύπτει υπερεκτέλεση των εσόδων σε ταμειακή βάση ύψους 1,9 δισ. Ευρώ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το τελικό πρωτογενές ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης θα είναι μάλλον θετικό, αντί στόχου για μικρό έλλειμμα.

Από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού το 2015 προκύπτει ότι τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 46.589 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2.030 εκατ. ευρώ ή 4,2 % έναντι του  στόχου του προϋπολογισμού 2016.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2015 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κατηγορίες εσόδων:

Α) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 187 εκατ. ευρώ ή 2,5%,
Β) Φόρος Εισοδήματος Ειδικών Κατηγοριών κατά 79 εκατ. ευρώ ή 6,1%,
Γ) Φόροι στην περιουσία κατά 312 εκατ. ευρώ ή 10,9%,
Δ) ΦΠΑ λοιπών κατά 131 εκατ. ευρώ ή 1,2%,
Ε) Λοιποί Φόροι Συναλλαγών κατά 125 εκατ. ευρώ ή 25,0%,
ΣΤ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 33 εκατ. ευρώ ή 0,8%.
Ζ) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 33 εκατ. ευρώ ή 3,1%
ΣΤ) Σύνολο μη φορολογικών εσόδων κατά 351 εκατ. ευρώ ή 9,9%, εκ των οποίων 256 εκατ. ευρώ αφορούν απολήψεις από Ε.Ε. και 94 εκατ. ευρώ λοιπά μη φορολογικά έσοδα.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα:

Α) Φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 15 εκατ. ευρώ ή  0,5%,
B) ΦΠΑ καπνού κατά 25 εκατ. ευρώ ή 3,7%,
Γ) Λοιπών ΕΦΚ (καπνού κλπ.) κατά 30 εκατ. ευρώ ή 1,1%
Δ) Λοιπών Φόρων Κατανάλωσης κατά 61 εκατ. ευρώ ή 17,6%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2.922 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  μείωση κατά 448 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (3.370 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 4.832 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 360 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο 2015 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 6.485 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται όμως ότι δεν εισπράχθηκαν τα έσοδα από ANFAs & SMPs, ύψους 1.724 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 5.558 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα ΠΔΕ για το μήνα Δεκέμβριο ανήλθαν σε 927 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κυρίως λόγω αυξημένων προκαταβολών για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Η αύξηση των εσόδων κατά τον Δεκέμβριο 2015 οφείλεται κυρίως σε υπερεκτέλεση στις εξής κατηγορίες εσόδων:

Α) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 113 εκατ. ευρώ,
B) Φόρος Εισοδήματος Ειδικών Κατηγοριών κατά 52 εκατ. ευρώ
Γ) Φόροι στην περιουσία κατά 164 εκατ. ευρώ,
Δ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 36 εκατ. ευρώ,
Ε) ΦΠΑ λοιπών κατά 61 εκατ. ευρώ,
ΣΤ) Λοιποί Φόροι Συναλλαγών κατά 66 εκατ. ευρώ,
Ζ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 64 εκατ. ευρώ,
Η) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 20 εκατ. ευρώ,
Θ) Σύνολο μη φορολογικών εσόδων κατά 332 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 257 εκατ. ευρώ αφορούν απολήψεις από Ε.Ε. και 75 εκατ. ευρώ λοιπά μη φορολογικά έσοδα.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα:

Α) Φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 62 εκατ. ευρώ,
B) ΦΠΑ καπνού κατά 23 εκατ. ευρώ,
Γ) Λοιπών ΕΦΚ (καπνού κλπ.) κατά 52 εκατ. ευρώ,
Δ) Λοιπών Φόρων Κατανάλωσης κατά 52 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων σε ταμειακή βάση για τον Δεκέμβριο 2015 ανήλθαν σε 337 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 54.951 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 713 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου  (55.664 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 48.545 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 719 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 626 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 6.406 εκατ. ευρώ δηλαδή πραγματοποιήθηκε το σύνολο του στόχου.

Ειδικά για τον μήνα Δεκέμβριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8.770 εκατ. ευρώ καλύπτοντας κατά το μεγαλύτερο μέρος την υστέρηση του 11 μήνου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου. Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6.060 εκατ. ευρώ ενώ οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2.710 εκατ. Ευρώ.