ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχώρηση της ζήτησης λόγω των φορολογικών επιβαρύνσεων

taxisnet

Οι αυξημένες φορολογικές επιβαρύνσεις οδηγούν σε υποχώρηση της εσωτερικής ζήτησης, επισημαίνει η Alpha Bank και αναλύει τη δυνατότητα η ζήτηση από το εξωτερικό να στηρίξει σταδιακά την ανάκαμψη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος από το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους και εντεύθεν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε σε 1,1 δισ. ευρώ το ενδεκάμηνο του 2015, έναντι σημαντικού ελλείμματος 1,9 δισ. την ίδια περίοδο του 2014. Σύμφωνα με την Alpha Bank, η σημαντική βελτίωση στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών προήλθε από την πτώση του ελλείμματος του ισοζυγίου των αγαθών (λόγω της μεγαλύτερης πτώσης εισαγωγών σε σχέση με τις εξαγωγές), που υπερκέρασε τη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου των υπηρεσιών.

Οι βασικοί παράγοντες που αναμένεται να διαμορφώσουν τη ζήτηση των καθαρών εξαγωγών (εξαγωγές – εισαγωγές) και κατά συνέπεια την πορεία των εξωτερικών συναλλαγών της χώρας το 2016, δύνανται να χωριστούν σε δύο κατηγορίες:

Πρώτον, σε εξωγενείς παράγοντες που προσδιορίζονται από τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις, όπως η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας και κυρίως των χωρών που αποτελούν τους βασικούς εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας, η πορεία της τιμής του πετρελαίου και η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ. Δεύτερον, τους εσωτερικούς, που αφορούν είτε την ανταγωνιστικότητα όπως η μείωση του ωριαίου ονομαστικού κόστους εργασίας είτε τη ζήτηση για εισαγόμενα προϊόντα.