ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέτρια βαθμολογία στην Task Force από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

comiss--2

Tο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε χθες έκθεση αξιολόγησης του έργου της Task Force στην Ελλάδα από το 2011 μέχρι τον Ιούνιο του 2015. Σύμφωνα με την έκθεση, η Task Force «έφερε εις πέρας την εντολή της» αλλά συγχρόνως υπήρχαν αδυναμίες και μεικτά αποτελέσματα ως προς την επιρροή που άσκησε στην πρόοδο των μεταρρυθμίσεων. Η εκτίμηση αυτή, λέει η έκθεση, «πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα της ασταθούς πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα και του επείγοντος χαρακτήρα των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων».

Σύμφωνα με την έκθεση, μέσω της Task Force η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέκτησε έναν ευέλικτο μηχανισμό για τον συντονισμό ενός εκτεταμένου προγράμματος τεχνικής βοήθειας. Σε μεγάλο βαθμό, η τεχνική βοήθεια παρασχέθηκε σε συμφωνία με τις απαιτήσεις των ελληνικών προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής.

Ενα από τα βασικά προβλήματα που εντοπίζει η έκθεση στη λειτουργία της Τask Force ήταν ότι στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή δεν διέθετε ως βάση κάποιο ενιαίο, αναλυτικό έγγραφο στρατηγικής και ότι δεν διαχειριζόταν δικό της προϋπολογισμό. Επίσης, σύμφωνα με την έκθεση, η Task Force χρησιμοποίησε διάφορες μεθόδους παροχής τεχνικής βοήθειας, «οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις δεν ήταν οι πλέον κατάλληλες», όπως λέει χαρακτηριστικά.

Από τα έργα μακροπρόθεσμης τεχνικής βοήθειας που υποβλήθηκαν σε έλεγχο, τέσσερα ανατέθηκαν απευθείας από την Επιτροπή (δύο στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στον τομέα της φορολογίας και δύο σε εθνικούς οργανισμούς ανάπτυξης στους τομείς της δημόσιας διοίκησης και της φορολογίας). Στον τομέα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος (μείωση των διοικητικών βαρών), οι ελληνικές αρχές συνήψαν συμφωνία συνεισφοράς με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Οι ελεγκτές διαπίστωσαν πως οι διαδικασίες επιλογής των παρόχων υπηρεσιών δεν βασίζονταν πάντοτε σε εμπεριστατωμένη ανάλυση των διαθέσιμων εναλλακτικών προτάσεων και σε ορισμένες συμβάσεις παροχής μακροπρόθεσμης βοήθειας δεν οριζόταν με σαφήνεια ο ρόλος τους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Στα θετικά του έργου της Task Force ήταν ότι «προσέφερε μια ισορροπημένη δέσμη μέτρων για να προωθήσει την εφαρμογή των κονδυλίων της Ε.Ε. στην Ελλάδα» και αυτή η υποστήριξη ήταν καλά συντονισμένη με άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής.

Οσον αφορά τον αντίκτυπο της τεχνικής βοήθειας στη συνολική πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα, η Task Force σημείωσε «μεικτά αποτελέσματα». Στην υλοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων σημειώθηκε ικανοποιητική πρόοδος, ενώ αντίθετα, στους τομείς της δημόσιας διοίκησης και της φορολογίας, η τεχνική βοήθεια συχνά απεδείχθη αποτελεσματική μόνον εν μέρει, «καθώς δεν υλοποιήθηκε από τις ελληνικές αρχές στον βαθμό ή με την ταχύτητα που προβλεπόταν». Η σύσταση του ελεγκτικού συνεδρίου για την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων είναι η τεχνική βοήθεια να εστιάζει στην ενίσχυση των ικανοτήτων των εθνικών διοικητικών αρχών και «να παρέχεται με σκοπό τη συνέχιση της λειτουργίας των υπηρεσιών και τη βιωσιμότητα των μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται η εμπέδωσή τους από τις τοπικές αρχές».