ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανεξάρτητοι αξιολογητές θα εγκρίνουν τα επενδυτικά σχέδια του αναπτυξιακού

ypourgeiooikonomias1--4

Σε ανεξάρτητους αξιολογητές περνούν ο έλεγχος και η έγκριση των επενδυτικών σχεδίων που θα κατατεθούν από υποψήφιους επενδυτές στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου. Αυτό προβλέπεται στο νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων, που ορίζει ότι «για την εξυπηρέτηση των αναγκών αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων αξιοποιείται το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του Προεδρικού Διατάγματος 33/2011». Από τον ίδιο φορέα θα επιλέγονται και οι ελεγκτές που θα εξετάζουν το κατά πόσο οι επιχειρήσεις που ενισχύθηκαν τηρούν τις υποχρεώσεις τους.

Με τη μεταφορά της αξιολόγησης των αιτήσεων για ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο από το υπουργείο Οικονομίας σε εξωτερικούς φορείς με τη μέθοδο του outsourcing, επιδιώκεται ουσιαστικά να απεμπλακεί η διαδικασία από την αρμόδια διεύθυνση, υπάλληλοι της οποίας είχαν κατηγορηθεί στο παρελθόν για διαφθορά. Με τον τρόπο αυτό, η όλη διαδικασία απεμπλέκεται και από τους φορείς, στον βαθμό που στην αρμόδια επιτροπή των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων συμμετείχαν, εκτός από δημόσιοι υπάλληλοι, και εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων της χώρας. Την τελική εισήγηση, πάντως, προς τον υπουργό Οικονομίας θα έχει η Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών, που θα αποτελείται από υπαλλήλους του υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων. Την καθιέρωση ενός αξιόπιστου συστήματος αξιολόγησης έχει απαιτήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και στη λογική αυτή εντάσσεται και η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, που έχει τεθεί σε λειτουργία και στο οποίο καταγράφονται και παρακολουθούνται ηλεκτρονικά όλες οι κρατικές ενισχύσεις.

Οι ανεξάρτητοι αξιολογητές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 24 του νομοσχεδίου, θα συμμορφώνονται με τους κανόνες του Οδηγού Δεοντολογίας Αξιολογητών που θα εκδώσει η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων και θα περιλαμβάνει τις μεθόδους αξιολόγησης, τα πρότυπα κόστη για τα είδη επενδυτικών σχεδίων και οδηγίες για την ορθή εκτέλεση του έργου της αξιολόγησης. Οπως έχει δημοσιεύσει η «Κ», για τη συγκριτική αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων θα λαμβάνονται υπόψη κριτήρια όπως η οικονομική επίδοση του φορέα (δείκτες ρευστότητας, δανειακής επιβάρυνσης, αποδοτικότητας), τα διαθέσιμα κεφάλαια του μετόχου, η κάλυψη της ίδιας συμμετοχής με εξωτερικά κεφάλαια, η χρηματοοικονομική ανάλυση της επένδυσης και οι δημιουργούμενες θέσεις εργασίας.

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά ο αναπτυξιακός νόμος προβλέπει «την επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης», δηλαδή την απευθείας καταβολή από το κράτος της μισθοδοσίας, με τον περιορισμό να μην υπερβαίνει το 60% του εγκεκριμένου ποσού μέχρι την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου.

Η προκήρυξη για το ποσό των ενισχύσεων θα καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, με βάση τις δυνατότητες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Με δεδομένο ότι οι πόροι του ΠΔΕ είναι περιορισμένοι, ο νέος αναπτυξιακός νόμος δίνει βάρος στη χορήγηση φοροαπαλλαγών, κίνητρο που προκρίνεται κυρίως για τις ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού και τη γενική επιχειρηματικότητα. Το δικαίωμα έναρξης του οφέλους της φοροαπαλλαγής θεμελιώνεται με την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του επενδυτικού σχεδίου και μπορεί να αξιοποιηθεί για 15 χρόνια. Ειδικά για τις καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις προβλέπεται συνδυαστικά, εκτός από φοροαπαλλαγή, η δυνατότητα διεκδίκησης αυξημένης επιχορήγησης έως και 100% του προβλεπόμενου ύψους της ενίσχυσης.