ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκτος στόχων 13 ΔΕΚΟ, «τρύπα» 120 εκατ. στο εννεάμηνο

ose1
deko

«Τρύπα» 119,6 εκατ. ευρώ στους ισολογισμούς δεκατριών ΔΕΚΟ εμφανίζουν τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που δημοσιοποιήθηκαν χθες για το εννεάμηνο του 2015. Σύμφωνα με τα στοιχεία, καταγράφεται απόκλιση σε σχέση με τους στόχους σε ποσοστό 76,8% (-119,6 εκατ. ευρώ). Η αρνητική εικόνα, όπως τονίζεται από το υπουργείο Οικονομικών, οφείλεται στην υστέρηση των εσόδων από επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), σε συνδυασμό με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες του εννεαμήνου. Ειδικότερα, από τους δεκατρείς φορείς υστέρηση (μεγαλύτερη του 10%) παρουσιάζουν 8 φορείς:

– Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.): υστέρηση της τάξης των 2,99 εκατ. ευρώ.
– Εγνατία Οδός Α.Ε: υστέρηση της τάξης των 8,99 εκατ. ευρώ.
– ΟΠΕΚΕΠΕ: υστέρηση 6,6 εκατ. ευρώ.
– Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Ε. (ΕΛΒΟ Α.Ε.): υστέρηση 4,27 εκατ. ευρώ.
– ΕΕΣΣΤΥ: υστέρηση 4,67 εκατ. ευρώ.
– ΟΣΕ Α.Ε.: εμφανίζει τη μεγαλύτερη υστέρηση, που ξεπερνά τα 91 εκατ. ευρώ.
– Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. (ΕΑΒ Α.Ε.): υστέρηση 7,68 εκατ. ευρώ.
– ΕΛΓΑ: υστέρηση της τάξης των 21,7 εκατ. ευρώ.

Οι αρνητικές αποκλίσεις οφείλονται κυρίως:

1. Στον ετεροχρονισμό των εισροών από το ΠΔΕ και από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (ΚτΠ Α.Ε., Εγνατία Οδός Α.Ε. και ΟΠΕΚΕΠΕ).

2. Στις πραγματοποιηθείσες δαπάνες του ΟΠΕΚΕΠΕ για καταβολή αναδρομικών μηνιαίων αποδοχών υπαλλήλων του εν λόγω φορέα για τα έτη 2013 και 2014, σε εφαρμογή δικαστικής απόφασης.

3. Για την ΕΕΣΣΤΥ στην υστέρηση των προβλεπόμενων εσόδων ως συνέπεια της καθυστέρησης υπογραφής συμβάσεων με τους συγκοινωνιακούς φορείς (ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΓΑΙΑΟΣΕ).

4. Για τον ΟΣΕ, στην υπερεκτίμηση των εσόδων του από πωλήσεις υπηρεσιών και στη μειωμένη ροή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σε συνδυασμό με την ταχύτερη υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος και τα αυξημένα έξοδά του από την καταβολή φορολογικών υποχρεώσεων.

5. Για τον ΕΛΓΑ, στην επιστροφή μη χρησιμοποιηθείσας επιχορήγησης για προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

6. Στην υστέρηση των εσόδων από πωλήσεις (ΕΛΒΟ Α.Ε. και ΕΑΒ Α.Ε.). Σημειώνεται ότι η ΕΛΒΟ Α.Ε., βρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης, και η διαχειριστική χρήση δεν ακολούθησε το ημερολογιακό έτος. Οι εξελίξεις αυτές ανάγκασαν τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη να ζητήσει από όλες τις ΔΕΚΟ που υπερβαίνουν το όριο δαπανών να υποβάλουν έως τις 5 Μαρτίου επιχειρησιακά σχέδια για την επόμενη 4ετία.

Κάθε επιχειρησιακό σχέδιο, για κάθε ένα από τα έτη διάρκειάς του, θα πρέπει να περιλαμβάνει:

α) Συνοπτική παρουσίαση των προσφερόμενων προϊόντων/υπηρεσιών του φορέα.

β) Το οργανόγραμμα διοίκησης.

γ) Τους επιδιωκόμενους επιχειρησιακούς στόχους, εκφρασμένους σε ποσά και ποσοστά.
δ) Τις ενέργειες που προορίζονται για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων.
ε) Τον καθορισμό των αναγκών σε κεφάλαια και των πηγών χρηματοδότησής τους.
στ) Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
ζ) Τους ετήσιους χρηματοοικονομικούς, ποιοτικούς και επιχειρησιακούς δείκτες.
η) Τις υποχρεώσεις προς τους καταναλωτές και την πρόβλεψη αποζημιώσεων.
θ) Τις προϋποθέσεις και τις παραδοχές επίτευξης των στόχων.

Αντίθετα, πέντε ΔΕΚΟ εμφάνισαν στο εννεάμηνο βελτιωμένα αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί. Ειδικότερα:

– ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.: βελτιωμένα αποτελέσματα έναντι του στόχου κατά 860.252 ευρώ.
– ΟΣΥ Α.Ε: θετικά αποτελέσματα ύψους 3,95 εκατ. ευρώ.
– ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.: βελτιωμένα αποτελέσματα ύψους 167.823 ευρώ.
– ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε: εμφανίζει τη μεγαλύτερη βελτίωση σε σχέση με όλες τις ΔΕΚΟ, και συγκεκριμένα τα αποτελέσματά της είναι βελτιωμένα στο εννεάμηνο κατά 14,2 εκατ. ευρώ.
– ΕΡΤ Α.Ε.: θετικά αποτελέσματα ύψους 9,9 εκατ. ευρώ.