ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μικρή χαλάρωση των capital controls

mikri-chalarosi-ton-capital-controls-2126203

Η δυνατότητα πρόωρης λήξης των προθεσμιακών καταθέσεων, καθώς και πρόωρης εξόφλησης έως και του 50% του δανείου, επιτρέπεται με απόφαση του υπουργείου Οικονομίας, που οδηγεί σε μικρή περαιτέρω χαλάρωση των capital controls. Με την ίδια απόφαση που ισχύει από τις 15 Μαρτίου, αυξάνεται στα 1.000 ευρώ από 500 ευρώ που ισχύει σήμερα, το μηνιαίο όριο για μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό για τα φυσικά πρόσωπα. Η δυνατότητα αυτή διευρύνεται όχι μόνο μέσω τραπεζών, αλλά και μέσω των ιδρυμάτων πληρωμών που λειτουργούν στη χώρα ή σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και έχουν αντιπροσώπους στην Ελλάδα.

Η ίδια απόφαση δίνει επίσης το δικαίωμα για άνοιγμα λογαριασμών κυρίως για τη διευκόλυνση επιχειρήσεων, αλλά και για φυσικά πρόσωπα που είναι ήδη πελάτες -δεύτεροι ή τρίτοι δικαιούχοι σε λογαριασμούς- προκειμένου να διευκολυνθεί η καταβολή επιδομάτων ή να διευκολυνθούν οι συναλλαγές τους με φορείς του Δημοσίου. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τα δάνεια και τις καταθέσεις επιτρέπονται η πρόωρη, μερική ή πλήρης, λήξη των προθεσμιακών καταθέσεων και η μερική αποπληρωμή δανείου έως του 50% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στις 11/3/2016. Αντίθετα, επιτρέπεται η πλήρης αποπληρωμή:

• με μετρητά ή έμβασμα από το εξωτερικό,

• μέσω χορήγησης νέου δανείου, με σκοπό την αναδιάρθρωση, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό του νέου δανείου είναι ίσο τουλάχιστον με το ποσό του ανεξόφλητου κεφαλαίου του αρχικού δανείου, και

• στεγαστικού δανείου με σκοπό την πώληση του ακινήτου, το οποίο, προς εξασφάλιση του δανείου, βαρύνεται με εμπράγματη ασφάλεια και υπό την προϋπόθεση ότι το αίτημα για την εξόφληση του δανείου συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του πωλητή ότι θα προσκομίσει στο πιστωτικό ίδρυμα το συμβόλαιο της αγοραπωλησίας του ακινήτου το αργότερο εντός μηνός από την κατά τα ανωτέρω πρόωρη εξόφληση του δανείου.

Σε ό,τι αφορά το άνοιγμα λογαριασμών, αυτό επιτρέπεται:

• Για την εξυπηρέτηση νομικών προσώπων, ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι έως σήμερα δεν είχαν κανέναν λογαριασμό σε καμία τράπεζα που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.

• Για τη μεταφορά του λογαριασμού διαχείρισης μισθοδοσίας του οποιουδήποτε εργοδότη από το ένα πιστωτικό ίδρυμα στο άλλο, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης στο δεύτερο πιστωτικό ίδρυμα (δηλαδή εκεί που μεταφέρει τον λογαριασμό μισθοδοσίας) τηρεί ήδη λογαριασμό. Στην περίπτωση αυτή, οι εργαζόμενοι θα έχουν το δικαίωμα ανάληψης μετρητών από το ένα εκ των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων, εκτός και αν διέθεταν ήδη λογαριασμούς και στις δύο τράπεζες.

• Για φοιτητές και σπουδαστές επιτρέπεται να ανοίγουν λογαριασμό κατάθεσης ή όψεως και να προσθέτουν συνδικαιούχο στον λογαριασμό που ήδη έχουν, εφόσον ο τόπος σπουδών είναι διαφορετικός από τον μέχρι τώρα τόπο της μόνιμης κατοικίας τους και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είχαν μέχρι σήμερα άλλο λογαριασμό.

• Μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη ειδικά για συναλλαγές όπως η πληρωμή υποχρεώσεων του καταθέτη προς την τράπεζα, η καταβολή νέων συντάξεων και νέων προνοιακών επιδομάτων, η εξυπηρέτηση νεοφυών επιχειρήσεων, η κατάθεση μετρητών ως εξασφάλιση εγγυητικής επιστολής, η εξυπηρέτηση ρυθμίσεων σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης κ.ά.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται στα 10.000 ευρώ από 5.000 ευρώ που ισχύει σήμερα το όριο για συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, που θα διεκπεραιώνεται από το κατάστημα. Το όριο των 10.000 ισχύει ανά πελάτη και ανά ημέρα και αφού προσκομιστούν στα σχετικά τιμολόγια και δικαιολογητικά.