ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικά κίνητρα και επιδότηση θέσεων εργασίας

forologika-kinitra-kai-epidotisi-theseon-ergasias-2132704

Εμφαση στις φοροαπαλλαγές δίνει ο νέος αναπτυξιακός νόμος σε ό,τι αφορά τα είδη κινήτρων, ενώ στις ενισχυόμενες δαπάνες έχει συμπεριλάβει, μεταξύ άλλων, και το μισθολογικό κόστος. Επιπλέον, μειώνεται το κατώτατο όριο επιλέξιμου ύψους επένδυσης, ενώ από την άλλη τίθεται πλαφόν στο ύψος της ενίσχυσης. Ειδικότερα, τα είδη κινήτρων που παρέχονται με τον προτεινόμενο αναπτυξιακό νόμο είναι τα ακόλουθα:

1) Φορολογική απαλλαγή, που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό. Πρακτικά, παρέχεται φοροαπαλλαγή έως 20% ετησίως και επιμερισμό σε βάθος 15ετίας.

2) Δημόσια επιχορήγηση από 10% έως 45%, με κριτήρια γεωγραφικά αλλά και ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.

3) Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Η επιδότηση συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά έτη.

4) Κάλυψη από το Δημόσιο του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση.

5) Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω Ταμείου Συμμετοχών.

6) Ειδικά για τις επενδύσεις μείζονος μεγέθους, όπως χαρακτηρίζονται στο νομοσχέδιο, προβλέπεται σταθερός φορολογικός συντελεστής για 12 χρόνια από την ολοκλήρωση της επένδυσης. Σε περίπτωση μείωσης του φορολογικού συντελεστή, εφαρμόζεται ο μειωμένος. Εναλλακτικά, ο φορέας της επένδυσης μπορεί να κάνει χρήση του κινήτρου της φοροαπαλλαγής με ποσοστό ενίσχυσης έως 10% και έως του ποσού των 5 εκατ. ευρώ. Επενδύσεις μείζονος μεγέθους χαρακτηρίζονται αυτές των οποίων το επιλέξιμο κόστος επένδυσης υπερβαίνει τα 20 εκατ. ευρώ και δημιουργούν δύο θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο ευρώ επιλέξιμου κόστους επένδυσης.

Τα ελάχιστα όρια επένδυσης ορίζονται ως ακολούθως:

• 500.000 ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις από 1 εκατ. που ίσχυε πρώτα.

• 250.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και σχηματισμούς συνέργειας και δικτύωσης (clusters) από 500.000 ευρώ που ίσχυε στον προηγούμενο αναπτυξιακό.

• 150.000 ευρώ για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ο προηγούμενος αναπτυξιακός προέβλεπε ελάχιστο ύψος επένδυσης 300.000 ευρώ για τις μικρές και 200.000 ευρώ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

• 100.000 ευρώ για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.