Εμφαση στις καινοτόμες μικρομεσαίες

Εμφαση στις καινοτόμες μικρομεσαίες

2' 25" χρόνος ανάγνωσης

Στον νέο αναπτυξιακό νόμο προβλέπεται πλαφόν στο συνολικό ποσό ενίσχυσης, με το επιχείρημα ότι θα πρέπει να ευεργετηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις και επενδύσεις. Ειδικότερα, το συνολικό ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ, με εξαίρεση σε ορισμένες περιπτώσεις τα όσα προβλέπονται για τα λεγόμενα «ειδικά καθεστώτα». Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ενισχύσεων σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά τα 10 εκατ. ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 20 εκατ. ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού μοντέλου που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση, προβλέπονται ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων στις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΜμΕ που αύξησαν τις εξαγωγές τους τουλάχιστον κατά 10% την τελευταία τριετία, καινοτόμες ΜμΕ των οποίων οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης έχουν υπερβεί το 10% του συνόλου των λειτουργικών τους δαπανών, επιχειρήσεις που προχωρούν σε διαδικασίες συγχώνευσης, επιχειρήσεις που αύξησαν την απασχόλησή τους κατά τουλάχιστον 10% την τελευταία τριετία, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της τεχνολογίας, της πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) και της αγροδιατροφής, επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία σε σχέση με τον μέσο όρο του κλάδου που δραστηριοποιούνται, επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται εντός βιομηχανικών, επιχειρηματικών και τεχνολογικών πάρκων. Ειδικές ενισχύσεις προβλέπονται και για την ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων σε ορεινές και «μειονεκτικές» περιοχές, αλλά και σε περιοχές με αυξημένες μεταναστευτικές ροές, κάτι που επίσης αποτελεί καινοτομία του αναπτυξιακού νόμου.

Οπως και στην περίπτωση των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων, αποκλείονται από τις ενισχύσεις επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη χαλυβουργία, στις συνθετικές ίνες, στον κλάδο του άνθρακα, της ενέργειας, με εξαίρεση ορισμένα έργα ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), ενώ στις μη επιλέξιμες επενδύσεις προστέθηκαν και αυτές των μεταφορών. Σε ό,τι αφορά τον κλάδο της ναυπηγικής, υπάρχει η πρόβλεψη για κατ’ εξαίρεση υπαγωγή σχετικών επενδύσεων στον αναπτυξιακό νόμο με υπουργική απόφαση και αφού προηγουμένως έχει δοθεί η έγκριση της Κομισιόν. Μη επιλέξιμες εξακολουθούν να θεωρούνται και επενδύσεις που σχετίζονται με το εμπόριο και την εστίαση, και οι περισσότερες δραστηριότητες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών.

Επιλέξιμες επενδύσεις θεωρούνται, αν και ανήκουν στους ευρύτερους κλάδους που εξαιρούνται, αυτές που αφορούν τις ακόλουθες δραστηριότητες:

• Παραγωγή ή συμπαραγωγή και διανομή θερμότητας από ΑΠΕ, καθώς και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μικρά υδροηλεκτρικά.

• Μαρίνες, υδατοδρόμια και αλυσίδα εφοδιασμού (logistics).

• Ιδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τριών αστέρων.

• Επέκταση και εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους και αναβαθμίζονται σε κατηγορίας τουλάχιστον τριών αστέρων.

• Ιδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό κάμπινγκ που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον έως τριών αστέρων.

• Ιδρυση και εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων και χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο αστέρων.

• Σύνθετα τουριστικά καταλύματα.

• Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής.

• Εγκαταστάσεις αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλονται από clusters.

• Ιδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, εάν οι επενδυτές είναι συνεταιρισμοί ή κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

• Επενδυτικά σχέδια στην αλιεία, στις υδατοκαλλιέργειες και στη γεωργία.