ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απελευθερώνεται η πώληση των δανείων

apeleytheronetai-i-polisi-ton-daneion-2134373

Την απελευθέρωση της αγοράς δανείων, μη εξυπηρετούμενων αλλά και ενήμερων, προβλέπει το πολυνομοσχέδιο. Από την πώληση εξαιρούνται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 τα δάνεια με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας σε ακίνητα αντικειμενικής αξίας έως 140.000 ευρώ, ανεξαρτήτως της κατηγορίας δανείου, εάν είναι δηλαδή στεγαστικό, καταναλωτικό ή μικρό επιχειρηματικό. Διά παντός εξαιρούνται από την πώληση πάσης φύσεως δάνεια που έχουν χορηγηθεί με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. Το νομοσχέδιο προβλέπει και την πώληση εξυπηρετούμενων δανείων εφόσον ανήκουν στον ίδιο δανειολήπτη, ενώ αναγκαία προϋπόθεση για την πώληση των δανείων είναι ο δανειολήπτης και ο εγγυητής να έχουν προσκληθεί με εξώδικη πρόσκληση εντός 12 μηνών πριν από την προσφορά, πριν ή και μετά την ψήφιση του νόμου, για να διακανονίσουν τις όφειλες με βάση γραπτή πρόταση με συγκεκριμένους όρους αποπληρωμής, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνει το νομοσχέδιο αναφορικά με το πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης και των εταιρειών μεταβίβασης απαιτήσεων τόσο σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις ίδρυσής τους όσο και το φορολογικό καθεστώς. Μάλιστα, ακόμη και οι εταιρείες που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση στην Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να λάβουν τη σχετική άδεια, θα πρέπει να συμμορφωθούν με όσα θα προβλέπει ο νέος νόμος.

Ειδικότερα, οι εταιρείες μεταβίβασης δεν απαιτείται, όπως προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος (ν.4354/2015), να εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε χώρα-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) υπό την προϋπόθεση ίδρυσης υποκαταστήματος στην Ελλάδα. Πλέον, θα επιτρέπεται η μεταβίβαση απαιτήσεων σε εταιρείες που έχουν έδρα στον ΕΟΧ και η εγκατάστασή τους στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος βρίσκεται στη διακριτική τους ευχέρεια, ενώ επιπλέον θα επιτρέπεται η πώληση δανείων και σε εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτες χώρες, υπό την προϋπόθεση ότι η έδρα δεν βρίσκεται σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

Οι εταιρείες διαχείρισης θα πρέπει να έχουν ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο ύψους 100.000 ευρώ, ενώ όσες εταιρείες επιθυμούν να λάβουν άδεια για χορήγηση δανείων με αποκλειστικό σκοπό την αναχρηματοδότηση δανείων ή την αναδιάρθρωση δανεισμού επιχείρησης θα πρέπει να έχουν ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 4,5 εκατ. ευρώ.

Η υπεραξία από τη μεταβίβαση απαιτήσεων υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος με βάση τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η διάταξη αυτή θα εφαρμόζεται αναλόγως και στην υπεραξία που αποκτούν οι παραπάνω εταιρείες από τη μεταγενέστερη μεταβίβαση απαιτήσεων που έχουν αποκτήσει κατ’ εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νόμου. Οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων που καταρτίζουν οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων θα απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου.

Πρόβλεψη υπάρχει για το τι συμβαίνει στην περίπτωση πώλησης «πράσινων» δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο. Σε περίπτωση, λοιπόν, που μεταβιβάζεται απαίτηση από εξυπηρετούμενο δάνειο ή πίστωση, για την εξυπηρέτηση του οποίου έχει συμφωνηθεί κυμαινόμενο επιτόκιο, ο εκδοχέας –δηλαδή η εταιρεία που το αγοράζει– δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να προσδιορίσει περιθώριο, επιπλέον του επιτοκίου αναφοράς, υψηλότερο εκείνου που είχε προσδιορίσει η τράπεζα κατά τον χρόνο καταχώρισης της μεταβίβασης, ακόμα και αν τέτοιο δικαίωμα υφίστατο συμβατικά για τον εκχωρητή. Επιπλέον, οι εταιρείες οι οποίες αποκτούν απαιτήσεις από μη εξυπηρετούμενα δάνεια οφείλουν να ξεκινούν εκ νέου τη διαδικασία επίλυσης καθυστερήσεων του Κώδικα Δεοντολογίας.