ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δέσμη έξι προτάσεων για την προσέλκυση επενδύσεων

desmi-exi-protaseon-gia-tin-proselkysi-ependyseon-2134357

Πακέτο έξι προτάσεων για την προσέλκυση επενδύσεων, με έμφαση στην ενθάρρυνση μεσαίας και μεγάλης κλίμακας, προτείνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), επισημαίνοντας την επείγουσα ανάγκη μιας μεγάλης επενδυτικής κινητοποίησης σε δραστηριότητες με εξωστρέφεια, καινοτομία, οικονομίες κλίμακας και νέες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με μετριοπαθείς υπολογισμούς του ΣΕΒ, για να εξισορροπήσουμε την αποεπένδυση που έχει υποστεί η οικονομία, απαιτείται ένα επενδυτικό σοκ τουλάχιστον 100 δισ. ευρώ μέχρι το 2020.

Στο πλαίσιο αυτό οι πυλώνες ενθάρρυνσης διαφόρων επενδυτικών μεγεθών είναι:

1. Οριζόντια ενθάρρυνση των οικονομικά αποδοτικών επενδύσεων μεσαίας και μεγαλύτερης κλίμακας, σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Μεταστροφή από την αναποτελεσματική πρακτική των επιχορηγήσεων με νέα φορολογική λογική που επιβραβεύει έναν ενάρετο αναπτυξιακό κύκλο:

α. διαρκούς επιβράβευσης κερδών άρα φορολογικών εσόδων
β. μετασχηματισμού τους σε παραγωγικές επενδύσεις
γ. δημιουργίας πρόσθετων κερδών, άρα νέων φορολογικών εσόδων.

2. Ενθάρρυνση εμβληματικών επενδύσεων (κάθετο κίνητρο) σε τεχνολογία, υποδομές, περιβάλλον, βιομηχανία, μεταποίηση κ.λπ., που δημιουργούν θετικές εξωτερικές επιδράσεις, πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και νέες θέσεις εργασίας.

3. Οριζόντια ενθάρρυνση επενδύσεων σε επιταχυντές της ανάπτυξης:

α. Εγκατάσταση στην Ελλάδα επιχειρηματικών κέντρων, κέντρων logistics, μονάδων κοινών υπηρεσιών R&D κ.λπ. Η διατήρηση σταθερών περιθωρίων για 15 έτη και η φορολογική ελάφρυνση κατά 50% για νέες θέσεις ενθαρρύνουν τη δυναμική αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της χώρας.

β. Σύσταση περιφερειακών επιτροπών επίλυσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.

γ. Αρση των άμεσων και έμμεσων φόρων στην παραγωγή. Επανεξέταση των ειδικών φόρων επί των ενεργειακών προϊόντων βιομηχανικής χρήσης και προσαρμογή στα ελάχιστα επίπεδα που προβλέπει η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία και κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο φυσικό αέριο ηλεκτροπαραγωγής.

4. Αρση αντικινήτρων για την αναστροφή του επενδυτικού κλίματος.

5. Ταχύτερες και διαφανείς διαδικασίες ένταξης, ελέγχου και πιστοποίησης των επενδύσεων, είτε από ειδικούς επιθεωρητές-ελεγκτές είτε με μετατροπή των ελέγχων φυσικού αντικειμένου σε φορολογικούς ελέγχους.

6. Αποτελεσματικός συντονισμός δημόσιας χρηματοδότησης μέσα από τη δημιουργία ανεξάρτητου συντονιστικού μηχανισμού και αξιοποίησης μείγματος ανακυκλούμενων εργαλείων (π.χ. δάνεια επιμερισμού κινδύνου, εγγυήσεις, factoring, συνεπενδύσεις, ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων, microfinance, κ.λπ.), κυρίως σε ΜΜΕ.