ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

forodoxies-gnorizete-oti-amp-8230-2141072

• Ο νέος αναπτυξιακός νόμος 4399/2016 απευθύνεται γενικά στις ίδιες κατηγορίες επιχειρήσεων με τους προϊσχύσαντες αναπτυξιακούς νόμους.

Αυξημένες όμως ενισχύσεις προβλέπονται για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:
– Εξωστρεφείς: όσες έχουν επιτύχει 10% αύξηση εξαγωγών την τελευταία τριετία πριν από το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
– Καινοτόμες: όσες πραγματοποιούν υψηλό ποσοστό δαπανών Ερευνας και Ανάπτυξης την τελευταία τριετία (πάνω από 10% των λειτουργικών δαπανών τους).
– Συγχωνευόμενες: ανεξάρτητες επιχειρήσεις που προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης είτε με απορρόφηση είτε με δημιουργία νέας εταιρείας.
– Επιχειρήσεις που αυξάνουν την απασχόληση πάνω από 10% την τελευταία τριετία.
– Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών και Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων.
– Κλάδου Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και Αγροδιατροφής.
– Αυξημένης Προστιθέμενης Αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, σε σχέση με τον μέσο όρο του κλάδου τους.
– Επιχειρήσεις που υλοποιούν το επενδυτικό σχέδιό τους σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές καθώς και σε Επιχειρηματικά Πάρκα (αρκεί να μην αφορά σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης).
– Επιχειρήσεις που υλοποιούν το επενδυτικό σχέδιό τους σε ειδικά προσδιορισμένες γεωγραφικές περιοχές, δηλαδή:

α) Ορεινές (κατά την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ.).
β) Παραμεθόριες (30 χιλιόμετρα από τα σύνορα), καθώς και τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της νήσου Σαμοθράκης και του νομού Δωδεκανήσου.
γ) Νησιωτικές (με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων).
δ) Με πληθυσμιακή μείωση άνω του 30% (όπως αυτή προκύπτει στις απογραφές των 2001 και 2011) και
ε) Με αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές.
στ) Το ελάχιστο ύψος των επενδυτικών σχεδίων παραμένει το ίδιο με τους προηγούμενους νόμους.

Κατ’ εξαίρεση, για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις επιδοτούνται σχέδια ελαχίστου ύψους 50.000 ευρώ (το χαμηλότερο που υπήρξε ποτέ σε αναπτυξιακό νόμο).

ζ) Δημόσιες, δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνονται στους δυνητικούς δικαιούχους.

• Τροποποιείται το χρονικό διάστημα τήρησης των υποχρεώσεων μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Συγκεκριμένα, ο νέος αναπτυξιακός νόμος ορίζει τα τρία (3) έτη για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα πέντε (5) έτη για τις μεσαίες και τα επτά (7) έτη για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

• Επενδυτικά σχέδια στον τομέα της παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας (αιολικά, φωτοβολταϊκά κ.λπ.) δεν υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου, με εξαίρεση κάποια μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών, μονάδων συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ, παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων κ.λπ.

• Αλλαγή στο ποσοστό επιλέξιμων κτιριακών δαπανών: Πλέον δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. Το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται στο 60% για τις τουριστικές επενδύσεις, στο 70% για τα logistics και στο 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε διατηρητέα κτίρια.

• Τίθεται ανώτατο όριο 5.000.000 ευρώ στο συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο. Επιπλέον, οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά τα 10.000.000 ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 20.000.000 ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

•  Το εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος παροχής φορολογικών κινήτρων ανέρχεται στα είκοσι επτά (27) εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2020: μηδενικό έως το 2017, σε 3.000.000 ευρώ το 2018, σε 9.000.000 ευρώ το 2019 και σε 15.000.000 ευρώ το 2020.

Η χρονική διάρκεια στην οποία θα γίνεται χρήση του κινήτρου της φοροαπαλλαγής εκτιμάται σε 14 έτη (έως το 2031).

Η εκτιμώμενη καταβολή κεφαλαιακών ενισχύσεων (επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις leasing) ανέρχεται στα 480 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2016-2022, εκ των οποίων τα 300 θα προέλθουν από κοινοτικούς πόρους (ΕΣΠΑ) και τα υπόλοιπα 180 από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ).

• Πάνω από τριάντα (30) Υπουργικές Αποφάσεις απαιτούνται να εκδοθούν προκειμένου να ξεκινήσει η υποβολή επενδυτικών σχεδίων στον νέο νόμο.

•  Τροποποιείται για πρώτη φορά το πλαίσιο εφαρμογής ως προς τους όρους καταβολής των ενισχύσεων σε όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ήδη ενταχθεί στις διατάξεις των προηγούμενων νόμων (3299/2004 και 3908/2011) και εξακολουθούν να βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

• Τη χρήση φορολογικού κινήτρου, με το οποίο θα αποκτήσουν τη δυνατότητα απαλλαγής καταβολής φόρου ίσου με το ποσό της δικαιούμενης επιχορήγησης, μπορούν να επιλέξουν αρχικά οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στους παλαιότερους αναπτυξιακούς νόμους (αντί του κινήτρου της επιχορήγησης με το οποίο είχε εγκριθεί η επενδυτική τους πρόταση).

• Η καταβολή της εγκριθείσας επιχορήγησης στις επιχειρήσεις που τελικά δεν θα επιλέξουν το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής θα πραγματοποιείται σε επτά (7) δόσεις μέσα σε περίοδο πέντε (5) έως επτά (7) ετών.

• Προβλήματα στην αγορά αναμένεται να προκαλέσει η ρύθμιση αυτή, ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις εκείνες που είτε έχουν ολοκληρώσει την επένδυσή τους και αναμένουν άμεσα την καταβολή της επιχορήγησης, είτε έχουν εκχωρήσει την εγκριθείσα επιχορήγηση σε τραπεζικά ιδρύματα, καταβάλλοντας ιδιαίτερα υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος για σειρά ετών.

• Αξιοσημείωτο είναι ότι υπάγονται στις ρυθμίσεις του νέου νόμου και όλα τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια που έχουν στο παρελθόν κυρωθεί με νόμο από τη Βουλή. Εξαιρούνται εκείνα τα επενδυτικά σχέδια του Ν. 3299/2004 που έχουν ενταχθεί στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Πηγή: Grant Thornton