ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο Διαδίκτυο τα ονόματα 15.000 οφειλετών

sto-diadiktyo-ta-onomata-15-000-ofeileton-2141269

Στη δημοσιοποίηση λίστας με περισσότερους από 15.000 οφειλέτες του Δημοσίου προχωρά η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, με στόχο αφενός να τους αναγκάσει να τακτοποιήσουν τα χρέη τους, αφετέρου να γνωρίζουν όσοι συναλλάσσονται μαζί τους ότι δεν είναι συνεπείς ως προς τις υποχρεώσεις τους. Η λίστα «περνάει» από δεύτερο έλεγχο αναφέρουν στελέχη της ΓΓΔΕ προκειμένου να μην προστεθούν σε αυτή φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν αποβιώσει, έχουν πτωχεύσει ή έχουν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια. Οπως αναφέρουν τα ίδια στελέχη, θα πρέπει η λίστα να είναι καθ’ όλα άρτια και να μην εγείρει ουδείς εκ των οφειλετών οποιαδήποτε ένσταση.

Στη σχετική λίστα θα προστεθούν οφειλέτες με χρέη άνω των 150.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η λίστα θα αριθμεί περίπου 15.000 οφειλέτες, εκ των οποίων οι 5.500 περίπου έχουν χρέη άνω του 1,5 εκατ. ευρώ (συνολικά χρωστούν περίπου 65 δισ. ευρώ).

Στη λίστα που θα δημοσιοποιηθεί εντός της εβδομάδας περιλαμβάνονται:

• Οφειλές αποκλειστικά από φόρους, δασμούς και λοιπά βάρη.

• Χρέη για τα οποία θα πρέπει να υπάρχει οριστικοποίηση της φορολογικής ενοχής, που επέρχεται είτε με την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής κατά της πράξης καταλογισμού φόρου, είτε με την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, σχετικά με την ύπαρξη και το ύψος της οφειλής.

• Οφειλέτες οι οποίοι προηγουμένως έχουν ενημερωθεί για τη σκοπούμενη δημοσιοποίηση.

Σημειώνεται ότι στους οφειλέτες του Δημοσίου έχει δοθεί προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε ημερών, προκειμένου είτε να προβούν στην τακτοποίηση της οφειλής, με βάση τις κείμενες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, είτε να προβάλουν αντιρρήσεις.

Οι οφειλέτες είχαν λάβει επιστολή στην οποία αναφέρονταν τα εξής:

«Επειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων των απαιτήσεων της Φορολογικής Διοίκησης (ΔΟΥ, Τελωνεία, Ελεγκτικά Κέντρα) διαπιστώθηκε ότι στις 30/5/2016 εκκρεμεί συνολική ανεξόφλητη ληξιπρόθεσμη οφειλή σας μεγαλύτερη των 150.000 ευρώ. Καλείστε να την τακτοποιήσετε έως τις 27/6/2016, διαφορετικά θα δημοσιοποιηθεί σε κατάσταση οφειλετών στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Για το είδος και το ποσό της οφειλής σας, καθώς και για την ταυτότητα οφειλής με την οποία θα την εξοφλήσετε, έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε από την υπηρεσία Προσωποποιημένης Πληροφόρησης του TAXISnet, επιλέγοντας “Στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμισης” και από τα αρμόδια τελωνεία για τις οφειλές σας σε αυτά.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την υποβολή οποιουδήποτε, σχετικού με τη δημοσιοποίηση, αιτήματος για την οφειλή σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια για την παρακολούθηση της οφειλής ΔΟΥ, Τελωνείο ή και Ελεγκτικό Κέντρο έως την 27η Ιουνίου 2016. Η άρση της δημοσιοποίησης ή η διόρθωση της εγγραφής στη δημοσιοποιημένη κατάσταση, λόγω μερικής ή ολικής εξόφλησης, μερικής ή ολικής υπαγωγής της οφειλής στις εξαιρέσεις που προβλέπονται ή για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο λόγο, διενεργείται μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος του οφειλέτη, από την αρμόδια για την παρακολούθηση της οφειλής Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, Τελωνείο ή και Ελεγκτικό Κέντρο».

Στη λίστα θα αναφέρεται ο οφειλέτης με τη δημοσιοποίηση του επωνύμου του, του ονόματός του, του ΑΦΜ του και του ονόματος του πατέρα του, αποκλειομένης της χρήσης οποιουδήποτε άλλου προσδιοριστικού της ταυτότητάς του στοιχείου. Δεν θα υπάρχουν στοιχεία οφειλετών τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτα είσπραξης, καθώς και ονόματα ανήλικων οφειλετών. Επίσης, εξαιρούνται οι οφειλέτες οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής του χρέους τους, για όσο χρόνο διαρκεί η διευκόλυνση και εφόσον είναι συνεπείς με τους όρους της ρύθμισης.