ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ζημίες 9,3 δισ. για το ΤΧΣ το 2015, λόγω μείωσης αξίας των τραπεζών

02s18fototrapezes

Ζημίες ύψους 9,3 δισ. ευρώ κατέγραψε το 2015 το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του Ταμείου. Οι ζημίες αυτές αποδίδονται:

1. Στο αποτέλεσμα της αποτίμησης των συμμετοχών του Ταμείου στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, που μερικώς απαλείφεται από το κέρδος από την πώληση των μετοχών λόγω της εξάσκησης των warrants και στο κέρδος από την απόκτηση κοινών μετοχών της Εθνικής Τράπεζας χωρίς να καταβληθεί τίμημα ως αποτέλεσμα της μετατροπής σε κοινές μετοχές των προνομιούχων μετοχών (10,59 δισ. ευρώ ζημία το 2015, έναντι 10,7 δισ. ζημίας το 2014).

2. Στο κέρδος από την αποτίμηση των warrants (1,26 δισ. ευρώ κέρδος το 2015, έναντι 1 δισ. ευρώ κέρδους το 2014).

3. Στη ζημία αποτίμησης των Cocos ύψους 7,7 εκατ. ευρώ το 2015.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του ΤΧΣ, ο συντονιστής Οικονομικών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χρ. Σταϊκούρας, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι:

• «Η συμμετοχή του Δημοσίου στο τραπεζικό σύστημα συρρικνώθηκε δραματικά». Μετά την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών από τη σημερινή κυβέρνηση, τα ποσοστά συμμετοχής του Ταμείου στις συστημικές τράπεζες διαμορφώθηκαν στο 11,01% στην Alpha στις 31/12/2015 (από 66,24% στις 31/12/2014), στο 2,38% στην Eurobank (από 35,41%), στο 40,39% στην ETE. (από 57,24%) και στο 26,42% στην Πειραιώς (από 66,93%).

• «Οι τιμές των τραπεζικών μετοχών κατέρρευσαν». Η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου του Ταμείου με βάση τις τιμές κλεισίματος στις 31/12/2015 ανήλθε σε 2,38 δισ. ευρώ, από 11,62 δισ. ευρώ στις 31/12/2014, παρουσιάζοντας πτώση της τάξεως του 80%.

Πέραν αυτών, από τα οικονομικά στοιχεία του ΤΧΣ για το 2015 προκύπτουν τα εξής:

• Στο τέλος του 2015 τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 349,3 εκατ. ευρώ, έναντι 670,1 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2015. Η μείωση αποδίδεται κυρίως στη μεταφορά των 555,9 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο, η οποία μερικώς αντισταθμίστηκε από την είσπραξη ποσού 208,7 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες υπό εκκαθάριση.

• Αναφορικά με τις απαιτήσεις από τράπεζες υπό εκκαθάριση, στις 31 Δεκεμβρίου 2015, το ανακτήσιμο ποσό ανήλθε σε 2 δισ. ευρώ, έναντι 2,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2014.

• Η ζημία στα ίδια κεφάλαια το 2015 ανήλθε σε 10,15 δισ. ευρώ, ενώ η συσσωρευμένη ζημία αυξήθηκε σε 35,35 δισ. ευρώ, έναντι 25,19 δισ. ευρώ το 2014. Με δεδομένη τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου από την επιστροφή των ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (HFSF), την αύξηση του κεφαλαίου και την αύξηση της συσσωρευμένης ζημίας, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων μειώθηκε σε 8,83 δισ. ευρώ το 2015 από 24,5 δισ. ευρώ το 2014.

• Οι δαπάνες προσωπικού το 2015 ανήλθαν σε 2,79 εκατ. ευρώ, από 2,75 εκατ. ευρώ το 2014.

• Τα λειτουργικά έξοδα το 2015 διαμορφώθηκαν σε 3,5 εκατ. ευρώ, έναντι 17,4 εκατ. ευρώ το 2014. Η μείωση των λειτουργικών εξόδων αποδίδεται κατά κύριο λόγο στις αμοιβές συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρείχαν στο ΤΧΣ επενδυτικές τράπεζες για τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των συστημικών τραπεζών, οι οποίες ανήλθαν σε 14,4 εκατ. ευρώ, ως συνέπεια της συμμόρφωσης του Ταμείου στην απαίτηση του νομικού πλαισίου για τη λήψη δύο εκθέσεων αποτίμησης ανά αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανά τράπεζα.

Ο πρόεδρος του γενικού συμβουλίου του ΤΧΣ, κ. Γ. Μιχελής, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ταμείου και τη δράση του ανέφερε πως «το ΤΧΣ εγκαίρως και επιτυχώς εκπλήρωσε όλες τις δεσμεύσεις που προβλέπονταν στο Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Εταίρων της» και συμπλήρωσε ότι στις προτεραιότητες του ΤΧΣ για το 2016 είναι «να διευκολύνει και να βοηθήσει, σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα μέρη, στην επίλυση του όγκου των μη εξυπηρετούμενων δανείων, να προτείνει βελτιώσεις στις πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης, να παρακολουθεί την υλοποίηση και συμμόρφωση των τραπεζών με τις συμφωνίες πλαισίου συνεργασίας, να επιβλέπει τις συναλλαγές και τις κυριότερες εταιρικές πράξεις και, τέλος, να ενισχύσει τις υποδομές του Ταμείου».