ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι εκκρεμείς έλεγχοι σε προχωρημένο στάδιο προτεραιότητα της ΓΓΔΕ

25s19es
_22752678

Να αφήσουν για λίγο στην άκρη το επιχειρησιακό σχέδιο ελέγχων και να ασχοληθούν αποκλειστικά με υποθέσεις που μπορούν να τονώσουν τα ταμεία του κράτους ζητεί από τους προϊσταμένους των ελεγκτικών μονάδων ο επικεφαλής της φορολογικής διοίκησης Γ. Πιτσιλής. Συγκεκριμένα, τους ζητεί να δώσουν προτεραιότητα σε εκκρεμείς υποθέσεις επιστροφής φόρου, σε υποθέσεις στις οποίες ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί αλλά δεν έχει γίνει ο καταλογισμός των πράξεων, σε διασταυρώσεις ελέγχων ενδοκοινοτικών συναλλαγών κ.ά. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Ελέγχων στο εξάμηνο καταγράφεται απόκλιση από τους μνημονιακούς στόχους στο σκέλος κυρίως των εισπράξεων των φόρων που έχουν καταλογιστεί.

Σε μια προσπάθεια να αφυπνισθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός, δίνονται κατευθύνσεις από τη φορολογική διοίκηση ώστε οι ελεγκτικές μονάδες να επικεντρωθούν σε υποθέσεις που μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά έσοδα και να αυξήσουν την εισπραξιμότητα των φόρων.

Σημειώνεται ότι στο πρώτο εξάμηνο είχαν ολοκληρωθεί 133 πλήρεις και 7.827 μερικοί έλεγχοι, κάτι που ισοδυναμεί με το 66,95% του συνόλου των φορολογικών ελέγχων, επίδοση που ναι μεν ξεπερνά το μνημονιακό στόχο του 50%, ωστόσο οι εισπρακτικές επιδόσεις υπολείπονται του στόχου.

Με βάση τα ανωτέρω, οι επικεφαλής των ελεγκτικών μονάδων θα πρέπει να εστιάσουν σε:

• Υποθέσεις που αφορούν επιστροφές φόρων με ή χωρίς εντολή. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΓΓΔΕ, αυτή τη στιγμή έχουν υποβληθεί αιτήματα επιστροφής φόρων ύψους περίπου 3,5 δισ ευρώ.

• Υποθέσεις για τις οποίες έχει κοινοποιηθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρων και προσωρινός προσδιορισμός προστίμων.

• Υποθέσεις που αφορούν διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά, για τις οποίες εκκρεμεί η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου ή/και η έκδοση πράξεων.

• Υποθέσεις για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, έχουν συνταχθεί οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου και εκκρεμεί η έκδοση πράξεων.

• Υποθέσεις που αφορούν διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), επικείμενες υπαγωγές στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, ανακτήσεις των αφορολόγητων αποθεματικών, επαναλήψεις διαδικασίας και προδικαστικούς ελέγχους.

Επικίνδυνες κατηγορίες

Ταυτόχρονα, από τον Σεπτέμβριο ο ελεγκτικός μηχανισμός θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στις επικίνδυνες κατηγορίες επαγγελμάτων, όπως είναι αυτές των γιατρών, των δικηγόρων και των επαγγελμάτων που δραστηριοποιούνται στο κλάδο της οικοδομής.

Τα εισοδήματα των τελευταίων χρόνων και το ύψος των δαπανών θα αποτελέσουν τα βασικά κριτήρια για τους ελέγχους που θα επακολουθήσουν. Οι έλεγχοι θα γίνονται ανάλογα με τον βαθμό «επικινδυνότητας» του εκάστοτε κλάδου, όπως αυτός προκύπτει από την «ανάλυση κινδύνου» (risk analysis) που έχουν εκπονήσει στη ΓΓΔΕ. 

Οι έλεγχοι θα γίνονται με διαφορετική μέθοδο ανά κατηγορία επαγγέλματος ή ανά ομάδα επαγγελματικών κλάδων. Δηλαδή, διαφορετικά κριτήρια θα τεθούν για τις επιχειρήσεις που  δραστηριοποιούνται στον χώρο της εστίασης και διαφορετικά για τους δικηγόρους, τους γιατρούς κ.λπ. Τα βασικά κριτήρια για τη διενέργεια ενός ελέγχου θα είναι:

• Τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί τα προηγούμενα χρόνια.
• Οι επαγγελματικές δαπάνες ανά δραστηριότητα.
• Τα δάνεια που έχει λάβει κάθε επαγγελματίας.
• Τα περιουσιακά στοιχεία των ελεγχόμενων.