ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα χαρτιά ο αυτόματος συμψηφισμός του ΕΝΦΙΑ με την επιστροφή φόρου

Στα χαρτιά ο αυτόματος συμψηφισμός του ΕΝΦΙΑ με την επιστροφή φόρου

«Πάγωσαν» χιλιάδες φορολογούμενοι βλέποντας στο εκκαθαριστικό του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων ότι δεν έχει γίνει αυτόματος συμψηφισμός της επιστροφής του φόρου εισοδήματος με τον ΕΝΦΙΑ. Οι ανωτέρω όχι μόνο δεν έλαβαν την επιστροφή φόρου που δικαιούνται, αλλά το υπουργείο Οικονομικών τους ζητεί τώρα να πληρώσουν κανονικά τον ΕΝΦΙΑ. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, στην περίπτωση που υπάρχουν ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές προς το Δημόσιο και ο φορολογούμενος δικαιούται επιστροφής φόρου γίνεται αυτεπάγγελτος συμψηφισμός.

Μάλιστα στις 9 Ιουνίου η πολιτική ηγεσία του υπουργείου είχε εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με τις επιστροφές φόρων και τον συμψηφισμό, στην οποία τονιζόταν ότι «Το Δημόσιο αντεπεξέρχεται στις υποχρεώσεις του απέναντι στους φορολογούμενους (στα δημοσιονομικά πλαίσια της περιόδου) και συνδυαστικά με την αναβάθμιση της διαδικασίας των επιστροφών, (που πλέον γίνεται αυτόματα και ηλεκτρονικά), υπερβαίνει τους μηνιαίους στόχους που έχουν τεθεί».

Ωστόσο, ο συμψηφισμός του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ δεν γίνεται ηλεκτρονικά (δεν υπάρχει σχετικό σύστημα) και όσοι επιθυμούν να γίνει πρέπει να μεταβούν στην εφορία και να υποβάλουν σχετική αίτηση. Διαφορετικά, πρέπει να πληρώσουν πρώτα τον ΕΝΦΙΑ και μετά θα πιστωθεί στον λογαριασμό τους το σχετικό ποσό που δικαιούνται. Για παράδειγμα, κάποιος δικαιούται επιστροφής φόρου εισοδήματος 500 ευρώ. Ταυτόχρονα, είναι υπόχρεος σε ΕΝΦΙΑ 800 ευρώ. Η εφορία έπρεπε να του καταλογίσει υπόλοιπο φόρου 300 ευρώ (800 – 500 = 300).

Οπως προαναφέρθηκε, συμψηφισμός γίνεται μόνο κατόπιν αίτησης του φορολογουμένου (παρά το γεγονός ότι ο νόμος προβλέπει αυτόματη διαδικασία). Εφόσον ο φορολογούμενους δεν κάνει αίτηση η εφορία θα του επιστρέψει το οφειλόμενο ποσό έπειτα από 5 μήνες· δηλαδή στα τέλη Ιανουαρίου 2017, όταν και καταβάλλεται η τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ. Κανονικά, το ποσόν της επιστροφής φόρου πρέπει να επιστραφεί εντόκως, καθώς θα έχουν παρέλθει οι 90 ημέρες που προβλέπει η νομοθεσία. Σημειώνεται ότι το Δημόσιο παραβλέπει τη σχετική διάταξη και δεν επιστρέφει εντόκως τα ποσά ακόμα και εάν έχουν περάσει 90 ημέρες.

Η νομοθεσία

• Σύμφωνα με το άρθρο 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, βέβαιη και εκκαθαρισμένη χρηματική απαίτηση του οφειλέτη κατά του Δημοσίου (π.χ. επιστροφή φόρου εισοδήματος), η οποία αποδεικνύεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή δημόσιο έγγραφο, συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη αυτού προς το Δημόσιο (π.χ. ΕΝΦΙΑ).

• Ο συμψηφισμός προτείνεται με δήλωση του οφειλέτη που υποβάλλεται στη ΔΟΥ, η οποία είναι αρμόδια για την είσπραξη του χρέους. Ο συμψηφισμός μπορεί να ενεργείται και αυτεπάγγελτα, με πράξη του προϊσταμένου της ίδιας υπηρεσίας, εφόσον από τα υπάρχοντα στοιχεία αποδεικνύεται η απαίτηση του οφειλέτη.

Σε συμψηφισμό υπόκεινται:

• Οι βεβαιωμένες οφειλές είτε είναι ληξιπρόθεσμες είτε όχι.

• Οι βεβαιωμένες οφειλές που τελούν σε δικαστική ή διοικητική αναστολή.

• Οι βεβαιωμένες οφειλές που για οποιονδήποτε λόγο καταβάλλονται τμηματικά (είτε με διευκόλυνση τμηματικής καταβολής είτε με νομοθετική ρύθμιση είτε με διοικητική πράξη).

• Οι παραγεγραμμένες οφειλές, οι οποίες αντιτάσσονται σε συμψηφισμό για μία τριετία από τη συμπλήρωση της παραγραφής τους.

Σε περίπτωση που υφίστανται βεβαιωμένα χρέη στο Δημόσιο (ΔΟΥ ή τελωνείο), ληξιπρόθεσμα ή μη, ανεξαρτήτως εάν έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ή σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή τελούν σε αναστολή και από τα στοιχεία που υπάρχουν αποδεικνύεται η απαίτηση του οφειλέτη κατά του Δημοσίου (π.χ. αν υφίσταται τίτλος επιστροφής, αν ο οφειλέτης αιτείται χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας από το Δημόσιο ή γνωστοποιεί την απαίτησή του κατά του Δημοσίου ο ίδιος ή η εκκαθαρίζουσα αρχή) ο συμψηφισμός ενεργείται αυτεπάγγελτα από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας.

Οταν η απαίτηση (εκτός των τίτλων πληρωμής, που υφίστανται στις ΔΟΥ) εκκαθαρίζεται ή πρόκειται να πληρωθεί από άλλη υπηρεσία του Δημοσίου (Δημόσιο με τη στενή του όρου έννοια), ο συμψηφισμός ζητείται με έγγραφο του προϊσταμένου της ΔΟΥ στην οποία είναι βεβαιωμένη η οφειλή.

Παράδειγμα

Υπερήλικη φορολογούμενη δικαιούται επιστροφής φόρου 1.000 ευρώ. Ο ΕΝΦΙΑ που της καταλογίστηκε ανέρχεται στα 642 ευρώ. Σε ερώτημα της φορολογούμενης προς την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έλαβε την ακόλουθη απάντηση:

Αξιότιμε/η κύριε/κυρία,
Για το θέμα του συμψηφισμού πρέπει να απευθυνθείτε στη ΔΟΥ.
Πάντα στη διάθεσή σας
Κέντρο εξυπηρέτησης Ηλεκτρονικά Συναλλασσομένων Υπουργείου Οικονομικών.