ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ολοκλήρωση αξιολόγησης και βιωσιμότητα χρέους μπορούν να «ξεκλειδώσουν» το QE

29ecbnewbuil

Η θετική αξιολόγηση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους από την ΕΚΤ και η ολοκλήρωση, χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις, της δεύτερης αξιολόγησης του τρέχοντος προγράμματος αποτελούν τις δύο βασικές προϋποθέσεις, σύμφωνα με την Eurobank, για την ένταξη της Ελλάδος στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.

Σύμφωνα με τη μελέτη της Eurobank η συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών για τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους και τις προοπτικές της οικονομίας. Επιπλέον θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, σε επιπρόσθετες αγορές ελληνικών τίτλων και άλλων στοιχείων ενεργητικού από ξένους επενδυτές, ευκολότερη –και φθηνότερη– πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών και άλλων εγχώριων επιχειρήσεων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στις διεθνείς αγορές για την άντληση ρευστότητας και κεφαλαίων καθώς και σε βελτίωση του περιβάλλοντος για άμεσες ξένες επενδύσεις στην εγχώρια οικονομία λόγω της υποχώρησης του κινδύνου χώρας (country risk).

Σύμφωνα με την Eurobank και βάσει ενός θετικού σεναρίου για την εξέλιξη των εγχώριων και εξωτερικών πολιτικοοικονομικών συνθηκών, θα μπορούσε ακόμη να επιτραπεί η εκκίνηση της σταδιακής αποκατάστασης πρόσβασης της χώρας στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές αγοράς πριν από το τέλος του 2017. Η συνολική ονομαστική αξία ελληνικών τίτλων που θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στο εν λόγω πρόγραμμα υπολογίζεται να ανέλθει έως 4,2 δισ., ποσό που θα μπορούσε να αυξηθεί σε τουλάχιστον 5 δισ. ευρώ εάν το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ επεκτεινόταν πέραν του Μαρτίου 2017.

Αυτό θα ισοδυναμούσε με ποσό μεγαλύτερο από την ετήσια αξία του τρέχοντος όγκου ημερησίων συναλλαγών που πραγματοποιούν τα ελληνικά κρατικά ομόλογα στη δευτερογενή αγορά. Ωστόσο επισημαίνουν οι αναλυτές της Eurobank, η ένταξη της χώρας μας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης δεν πρέπει να θεωρηθεί πανάκεια για την αντιμετώπιση των τεράστιων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία.

Μεταξύ άλλων, απαιτείται επιτάχυνση της υλοποίησης του συμφωνηθέντος προγράμματος μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση, την αγορά εργασίας και τις εγχώριες αγορές προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές και οι ιθύνοντες φορείς πρέπει να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τη συσσώρευση μεγάλου όγκου προβληματικών και μη εξυπηρετούμενων δανείων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ροή νέων πιστώσεων για την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας.