ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

forodoxies-gnorizete-oti-amp-8230-2174977

• Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων: Θολό παραμένει το τοπίο στον προσδιορισμό των παραγεγραμμένων χρήσεων. Ενώ ο κανόνας είναι η 5ετής παραγραφή, υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις. Σήμερα, κατά κανόνα παραγεγραμμένο θεωρείται το δικαίωμα του Δημοσίου να ελέγξει χρήσεις έως το 2010. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τη διαχρονική παράδοση των παρατάσεων, το δικαίωμα του Δημοσίου παρατείνεται κατά δύο χρόνια, εφόσον έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου. Στην πράξη, πολλές φορές η Διοίκηση επικαλείται αλλεπάλληλες παρατάσεις και εκδίδει νέες εντολές ελέγχου, όταν δεν έχει προλάβει να ολοκληρώσει τον έλεγχο εντός της αρχικής προθεσμίας. Η συγκεκριμένη πρακτική έρχεται σε αντίθεση με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ασφάλεια δικαίου. Η ανασφάλεια δικαίου επιτείνεται με τη διάταξη του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, η οποία θεσμοθετεί την 20ετή παραγραφή σε περίπτωση φοροδιαφυγής.

• Τέθηκαν σε ισχύ από 1.2.2017 οι νέες διατάξεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις επιπλωμένων κατοικιών μέσω ψηφιακής πλατφόρμας (τύπου AirBnB). Με τη δημιουργία ειδικού μητρώου, το φυσικό πρόσωπο μπορεί να εκμισθώνει έως δύο επιπλωμένα ακίνητα μέχρι 90 ημέρες (ή 60 ημέρες εάν το ακίνητο βρίσκεται σε νησί με έως 10.000 κατοίκους), εφόσον δεν παρέχονται υπηρεσίες πέραν των κλινοσκεπασμάτων. Υπέρβαση του ορίου ημερών επιτρέπεται μόνον εφόσον το σχετικό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ/έτος. Το εισόδημα φορολογείται με τους συντελεστές του εισοδήματος από μισθώματα (15% – 45%). Επιπλέον, η συγκεκριμένη μίσθωση απαλλάσσεται του ΦΠΑ.

• Φορολογείται στο Ηνωμένο Βασίλειο με συντελεστή 40% η κληρονομία μετοχών αλλοδαπής εταιρείας, η οποία διαθέτει μη επαγγελματικό ακίνητο (δηλαδή ακίνητο αστικής κατοικίας) στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εταιρεία δεν διέπεται από το βρετανικό δίκαιο. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα ισχύσει από τον Απρίλιο του 2017.

• Κοινωνικοασφαλιστικό – ελεύθεροι επαγγελματίες με έως δύο εργοδότες: Εξεδόθησαν την προηγούμενη εβδομάδα οι πράξεις καταλογισμού εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών για τον Ιανουάριο του 2017, με βάση τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2015. Δεν διευκρινίζεται τι ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες που αντιμετωπίζονται ως μισθωτοί («μπλοκάκια») γιατί έχουν έως δύο εργοδότες, και για τους οποίους ο εργοδότης έχει υποχρέωση παρακράτησης εισφορών. Στην πράξη μπορούμε να οδηγηθούμε σε καταβολή εισφορών εις διπλούν μέχρις ότου επιλυθεί το ζήτημα από το υπουργείο Εργασίας και τον ΕΦΚΑ. Επιπλέον, δεν έχει ακόμη επισήμως διευκρινισθεί εάν αντιμετωπίζεται ως μισθωτός ένας ελεύθερος επαγγελματίας που έχει διαρκή και σταθερή σχέση με έναν ή δύο αντισυμβαλλόμενους και ευκαιριακές συναλλαγές με περισσότερους.

• Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου στη διαφορά υπέρ το άρτιον: Διάσταση προκύπτει μεταξύ της δικαστηριακής και της διοικητικής νομολογίας στο παραπάνω ζήτημα. Σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν οφείλεται ΦΣΚ στη διαφορά υπέρ το άρτιον, αλλά ο φόρος οφείλεται όταν το συγκεκριμένο αποθεματικό κεφαλαιοποιηθεί. Αντίθετα, η έως τώρα «νομολογία» της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Απόφαση 122/2016) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ΦΣΚ οφείλεται εξαρχής στη διαφορά υπέρ το άρτιον.

• Τέλη χαρτοσήμου: Δεν μπορεί να θεωρηθεί δάνειο η κατάθεση ή ανάληψη χρημάτων που προκύπτει από την εγγραφή στα βιβλία χωρίς να γίνεται μνεία στην αιτία ή τον σκοπό και χωρίς να υπάρχει έγγραφη σύμβαση ή λοιπά αποδεικτικά έγγραφα (ΔΕΔ 229/2014). Συνεπώς, για την υπαγωγή των δανείων σε τέλος χαρτοσήμου με συντελεστή 2,4% (και όχι 1,2%) απαιτείται η ύπαρξη εγγράφου ή εγγραφή στα βιβλία των επιτηδευματιών (ΣτΕ 2047/1978). Τέλος, σύμφωνα με την ίδια απόφαση της ΔΕΔ, η κατάθεση του ποσού της ταμειακής διευκόλυνσης μπορεί να γίνει χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό αποπληρωμής.

• Φορολογικό πιστοποιητικό: Υποχρεωτικός θεωρείται ο έλεγχος σε περίπτωση που μικρή επιχείρηση αναθέτει οικειοθελώς τη διενέργεια ελέγχου των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της ΕΛΤΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η εν λόγω επιχείρηση δύναται να ζητήσει τη λήψη πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης, το οποίο βάσει των διατάξεων της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή υποθέσεων προς φορολογικό έλεγχο.
Υπενθυμίζεται ότι μικρές επιχειρήσεις βάσει του ν. 4308/2014, είναι οι επιχειρήσεις που κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα κριτήρια:

• Σύνολο ενεργητικού: Από 350.000 έως 4.000.000 ευρώ.

• Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: Από 700.000 έως 8.000.000 ευρώ.

• Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: Από 10 άτομα έως 50 άτομα.

• Ενισχύσεις Προβληματικών Επιχειρήσεων: Αποκλείονται από οποιαδήποτε ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα την περίοδο μέχρι 2020 οι «προβληματικές επιχειρήσεις» [Κανονισμός (Ε.Ε.) 651/2014 της Επιτροπής]. Ετσι ενδεικτικά αποκλείονται οι κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε., ΕΠΕ και ΙΚΕ) όταν έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου τους λόγω συσσωρευμένων ζημιών και εταιρείες ανεξαρτήτως μορφής που υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληρούν τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία έπειτα από αίτημα των πιστωτών.

• Στους πρώτους 18 μήνες λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), από το σύνολο των αρχικά 315 δισ. ευρώ έχουν κινητοποιηθεί κεφάλαια ύψους 138,3 δισ. ευρώ μέσω 324 εγκεκριμένων έργων για την υλοποίηση επενδύσεων στα 27 κράτη-μέλη. Μέσω του μηχανισμού αυτού διευκολύνεται η πρόσβαση σε χρηματοδότηση για πάνω από 290.000 μικρές επιχειρήσεις.

• Η Ελλάδα κατέχει την έβδομη θέση στην Ε.Ε. σε ό,τι αφορά την ένταξη έργων (projects) και συμφωνιών (agreements) στο EFSI. Ειδικότερα έως τον Δεκέμβριο του 2016 έχουν εγκριθεί 7 έργα (projects), ύψους 850 εκατ. ευρώ, στον τομέα των υποδομών και της καινοτομίας, με σκοπό την υλοποίηση επενδύσεων ύψους 2 δισ. ευρώ. Επίσης έχουν εγκριθεί 7 συμφωνίες (agreements), ύψους 195 εκατ. ευρώ, για χρηματοδότηση ΜΜΕ, με σκοπό την υλοποίηση επενδύσεων ύψους 1 δισ. ευρώ και την ενίσχυση 3.540 μικρών και νέων επιχειρήσεων.

Πηγή: Grant Thornton