ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Πώς ρυθμίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία τα θέματα κοινωνικής ασφάλισης; Μπορεί εργαζόμενος να είναι ασφαλισμένος σε δύο κράτη-μέλη ή υπάρχει απαλλαγή; Ποιοι δεν υποχρεούνται σε ασφάλιση; Τι γίνεται με μέλη Δ.Σ. που είναι παράλληλα και μέτοχοι άνω του 3%; Πώς αντιμετωπίζονται οι οιονεί μισθωτοί που απασχολούνται με «μπλοκάκι» σε μέχρι δύο εργοδότες; Προσπαθήσαμε να απαντήσουμε στα παραπάνω και σε άλλα πολλά ερωτήματα, αν και αρκετά εξακολουθούν να παραμένουν αδιευκρίνιστα από τις αρμόδιες αρχές δύο μήνες μετά την έναρξη εφαρμογής του νέου ασφαλιστικού νόμου.

• Τι προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός (883/2004) για την κοινωνική ασφάλιση:

– Οι διατάξεις του Κανονισμού για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης ισχύουν σε όλες τις χώρες εντός της Ε.Ε./ΕΟΧ και την Ελβετία. Με τον Κανονισμό τίθενται ενιαίοι κανόνες για θέματα κοινωνικής ασφάλισης και καθιερώνεται η γενική αρχή σύμφωνα με την οποία κάθε ασφαλισμένος υπάγεται σε ασφάλιση σε ένα μόνον κράτος-μέλος. Επίσης, η Ελλάδα έχει συνάψει διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλισης με τρίτες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ν. Ζηλανδία, η Αυστραλία κ.ά. Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του Κανονισμού και των συμβάσεων ισχύουν μόνο για θέματα κοινωνικής ασφάλισης και όχι για θέματα φορολογίας, τα οποία ρυθμίζουν οι συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας.

• Εάν παρέχεται μισθωτή εργασία στην Ελλάδα και παράλληλα μη μισθωτή δραστηριότητα σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.):

– Υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης στην Ελλάδα, καθώς ο τόπος της μισθωτής απασχόλησης υπερτερεί του τόπου της μη μισθωτής δραστηριότητας. Ως προς τις αμοιβές που εισπράττονται στην αλλοδαπή (εφόσον αποτελούν ασφαλιστέο εισόδημα), ο ασφαλισμένος μπορεί να ζητήσει απαλλαγή από την ασφάλιση στο άλλο κράτος-μέλος, προσκομίζοντας στις αρμόδιες αλλοδαπές αρχές το έντυπο Α1 που θα αναζητήσει από τον ελληνικό ασφαλιστικό φορέα (Κανον. 883/2004).

• Πώς αντιμετωπίζεται η μισθωτή εργασία σε δύο εταιρείες εγκατεστημένες σε διαφορετικά κράτη-μέλη:

– Υποχρεούται σε ασφάλιση στην Ελλάδα, εφόσον το ουσιώδες μέρος της δραστηριότητάς του ασκείται εδώ. Για να γίνει δεκτό αίτημα απαλλαγής από την ασφάλιση στην Ελλάδα, οι ελληνικές αρχές θα εξετάσουν μια σειρά από κριτήρια προκειμένου να διαπιστώσουν εάν το ουσιώδες μέρος της δραστηριότητας βρίσκεται ή όχι στο άλλο κράτος. Ενδεικτικά κριτήρια για τον καθορισμό του ουσιώδους μέρους της δραστηριότητας που ασκείται σε ένα κράτος-μέλος είναι το ποσό του μισθού που λαμβάνεται από κάθε εταιρεία, ο χρόνος εργασίας σε κάθε χώρα, η διαμονή του ασφαλισμένου και των μελών της οικογένειάς του, η φορολογική κατοικία κ.λπ. (Κανον. 883/2004).

• Ποιοι δεν έχουν υποχρέωση ασφάλισης στην Ελλάδα:

– Δεν έχουν υποχρέωση ασφάλισης οι:
• Εταίροι ΙΚΕ (πλην μονοπρόσωπης).
• Μέτοχοι Α.Ε. που δεν συμμετέχουν στο Δ.Σ.
• Μη αμειβόμενα μέλη Δ.Σ.

• Μισθωτός και «μπλοκάκι» στην ίδια εταιρεία:

– Οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές 41,06% (16% ασφαλ. και 25,06% εργοδ.) για το σύνολο των αποδοχών, τόσο από τη μισθωτή εργασία όσο και από το μπλοκάκι, μέχρι το πλαφόν των 5.860 ευρώ. Υπόχρεος στην καταβολή είναι ο εργοδότης.

• Μισθωτός και «μπλοκάκι» σε μέχρι δύο άλλους εργοδότες (οιονεί μισθωτός):

– Ως μισθωτός: Ασφαλιστικές εισφορές 41,06%, όπως παραπάνω.

Εισόδημα με «μπλοκάκι» (οιονεί μισθωτός): Ασφαλιστικές εισφορές 27,10% (9,22% ασφαλ. και 17,88% εργοδ.). Το ποσοστό μπορεί να ανέλθει σε 38,10% (16,72% ασφαλ. και 21,38% εργοδ.) σε περιπτώσεις που οφείλεται επικουρική και εφάπαξ π.χ. μηχανικοί και δικηγόροι. Υπόχρεος στην καταβολή είναι ο εργοδότης.Η ρύθμιση για τους οιονεί μισθωτούς καταλαμβάνει και τους ασφαλισμένους που απασχολούνται ως μισθωτοί σε έναν εργοδότη, εφόσον παράλληλα προσφέρουν υπηρεσίες με μπλοκάκι σε μέχρι δύο ακόμη αντισυμβαλλομένους. Τα παραπάνω ισχύουν έπειτα από πρόσφατη τροποποίηση της εγκυκλίου.

• Μισθωτός και αμειβόμενο μέλος Δ.Σ. στην ίδια εταιρεία:

– Ως μισθωτός: Ασφαλιστικές εισφορές 41,06% όπως παραπάνω.

Για τις αμοιβές Δ.Σ.: Εισφορές 34,10% (12,72% ασφαλ. και 21,38% εργοδ.).

Μισθός και αμοιβές συναθροίζονται και εισφορές οφείλονται μέχρι του ποσού των 5.860 ευρώ μηνιαίως. Εάν οι τακτικές αποδοχές εξαρτημένης εργασίας υπερβαίνουν σε μηνιαία βάση το πλαφόν των 5.860 ευρώ, τότε οι αμοιβές Δ.Σ. δεν αποτελούν ασφαλιστέο εισόδημα.

• Μισθωτός και αμειβόμενο μέλος Δ.Σ. σε διαφορετικές εταιρείες:

– Ως μισθωτός: Ασφαλιστικές εισφορές 41,06% όπως παραπάνω.

Για τις αμοιβές Δ.Σ.: Εισφορές 34,10% όπως παραπάνω.

Η κάθε εταιρεία παρακρατεί και αποδίδει εισφορές για ποσό μέχρι 5.860 ευρώ μηνιαίως. Το πλαφόν είναι αυτοτελές για κάθε εργοδότη. Αν και δεν έχει διευκρινιστεί, ο ασφαλισμένος φαίνεται πως θα μπορεί να αναζητήσει και να συμψηφίσει τις υπερβάλλουσες εισφορές (δεν ισχύει για τον εργοδότη).

Πηγή: Grant Thornton