ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

forodoxies-gnorizete-oti-amp-8230-2180709

• Εισόδημα από μίσθωση ακινήτου στην αλλοδαπή που αποκτά φορολογικός κάτοικος Ελλάδος υπόκειται σε φόρο στη χώρα μας, μετά την αφαίρεση ποσοστού 5% επί του ακαθάριστου εισοδήματος, σύμφωνα με τις οδηγίες της φορολογικής διοίκησης. Από το ποσό του φόρου που προκύπτει αφαιρείται τυχόν φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή μέχρι το ποσό του ελληνικού φόρου που αντιστοιχεί στο εισόδημα αυτό. Ετσι, ο φορολογούμενος δεν δικαιούται να εκπέσει από το εισόδημα δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και αναγνωρίζονται στην αλλοδαπή (π.χ. δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ή άλλες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες, έξοδα για μεσίτες, τόκοι κ.τ.λ.). Ο προσδιορισμός του τελικού καθαρού φορολογητέου εισοδήματος από ακίνητα, που θα περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, προκύπτει σύμφωνα με τους ελληνικούς κανόνες φορολόγησης και όχι της χώρας προέλευσης (ΠΟΛ 1034/2017).

• Οι τόκοι δανείου που καταβάλλει εταιρεία για την κάλυψη μερίσματος που διένειμε προς τους μετόχους της δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, δεδομένου ότι τα ληφθέντα ποσά δανείων δεν χρησιμοποιήθηκαν από την εταιρεία προς το συμφέρον της, καθ’ όσον αν και διατέθηκαν για την εκπλήρωση σχετικής υποχρέωσης της εταιρείας, δεν συνέβαλαν στη δημιουργία εισοδήματος ούτε στην ανάπτυξη των εργασιών της (ΔΕΑΦ Β1135946/2016).

• Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε. με καταβολή είδους στους μετόχους της, αν και δεν προβλέπεται ρητά στον θεσμικό νόμο των Α.Ε., είναι δυνατόν να επιλεγεί. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να διενεργείται προηγούμενη εξακρίβωση της αξίας των επιστρεφομένων στους μετόχους περιουσιακών στοιχείων, κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας αποτίμησης που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με απόδοση «εν τοις πράγμασι» πάγιων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, χωρίς προηγούμενη αποτίμησή τους μπορεί να συνιστά ανεπίτρεπτη διανομή στους μετόχους των αφανών αποθεματικών, που δεν απεικονίζονται λογιστικά στον ισολογισμό, προς βλάβη των συμφερόντων των δανειστών της (ΝΣΚ 167/2012). Σημειώνεται ότι κατά την εκκαθάριση Α.Ε. δεν είναι δυνατή η επιστροφή είδους στους μετόχους αλλά πρέπει να γίνει ρευστοποίηση της εταιρικής περιουσίας.

• Το πρόστιμο για μη συνεργασία κατά τη διάρκεια ελέγχου από ελεγκτές της ΔΟΥ (ύψους 2.500 ευρώ) επιβάλλεται αυτοτελώς, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα του σχετικού ελέγχου. Η παράβαση αυτή βασίζεται δηλαδή στη συμπεριφορά του φορολογουμένου κατά τη διάρκεια του ελέγχου και δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι είχε συμμορφωθεί ή όχι με τις φορολογικές του υποχρεώσεις.

• Δεν επιβάλλεται φόρος κληρονομιάς σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς (ν. 5638/1932) στις τράπεζες της ημεδαπής, εφόσον η κατάθεση περιέρχεται αυτοδικαίως στους συνδικαιούχους με τον θάνατο. Ενδιαφέρον είναι ότι σύμφωνα με τη θέση της φορολογικής διοίκησης, η απαλλαγή περιορίζεται μόνο στους λογαριασμούς που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και δεν επεκτείνεται σε λογαριασμούς που τηρούνται στην αλλοδαπή. Στην τελευταία περίπτωση, εφόσον ο θανών ήταν κάτοικος Ελλάδος θα πρέπει να καταβληθεί φόρος κληρονομίας στην Ελλάδα, ενώ θα πρέπει να διερευνάται εάν θα οφείλεται και στην αλλοδαπή φόρος, σύμφωνα με τη νομοθεσία του αλλοδαπού κράτους όπου τηρείτο ο λογαριασμός. Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση παραβιάζει την ελευθερία κίνησης κεφαλαίων που κατοχυρώνει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που τα ποσά που μεταβιβαστούν σε άλλο κληρονόμο, που δεν είναι συνδικαιούχος του λογαριασμού, τα ποσά αυτά μπορεί να χαρακτηριστούν ως άτυπη δωρεά χρημάτων και να φορολογηθούν (ΔΕΔ 1096/2017).

• Από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου προκύπτει ότι η αναζήτηση ενός ευνοϊκότερου φορολογικού καθεστώτος δεν αποτελεί καθαυτό κατάχρηση. Επιπλέον, η μείωση των φορολογικών εσόδων και η προσπάθεια διαφύλαξης της βάσεως επιβολής φόρου σε ένα κράτος δεν συνιστά επιτακτικό λόγο γενικού συμφέροντος ικανό να δικαιολογήσει περιορισμό στην άσκηση θεμελιωδών κοινοτικών ελευθεριών. Συνεπώς, αν μια εταιρεία αποφασίσει να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη χώρα της Ε.Ε ή συστήσει μια δεύτερη εταιρεία σε μια άλλη χώρα της Ε.Ε με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές δεν θα πρέπει να τιμωρείται με τις διατάξεις της φοροαποφυγής αλλά θα πρέπει να εξετάζεται αν πίσω από αυτή την κίνηση υπήρχαν κίνητρα εμπορικοοικονομικά που οδήγησαν την εταιρεία σε αυτή την απόφαση και αν η απόφαση αυτή αποτελεί ή όχι μια επίπλαστη κατάσταση με σκοπό την καταστρατήγηση της εθνικής φορολογικής νομοθεσίας.

• Χρηματοδότηση ύψους 849 εκατ. ευρώ για 7 έργα υποδομών και καινοτομίας έχουν εγκριθεί για την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, γνωστού και ως πακέτου Γιούνκερ. Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν επενδύσεις στην ενέργεια, στις υποδομές και στην ανάπτυξη προϊόντων. Η χρηματοδότηση αυτή προβλέπεται ότι θα οδηγήσει σε επενδύσεις ύψους 1,9 δισ. Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ενέκρινε 7 συμφωνίες με ενδιάμεσους χρηματοδότες για την παροχή 195 εκατ. ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπολογίζεται ότι, συνολικά, 3.540 μικρές ή νεοσύστατες επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από τα ποσά αυτά και ότι η χρηματοδότηση αυτή θα οδηγήσει σε επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ.

• Δεν υπόκεινται σε τέλος επιτηδεύματος τα γραφεία ή υποκαταστήματα των αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975. Για τα παραπάνω γραφεία προβλέπεται ρητά απαλλαγή από κάθε φόρο, τέλος ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. Στις παραπάνω απαλλαγές εμπίπτει και κάθε μεταγενέστερος φόρος ομοειδής κατά το αντικείμενο με τον φόρο εισοδήματος, όπως είναι και το τέλος επιτηδεύματος (ΝΣΚ 324/2016 και ΠΟΛ 1031/2017).

• Δεν γίνεται παρακράτηση φόρου σε αμοιβές διοίκησης και αμοιβές για τεχνικές, συμβουλευτικές ή άλλες παρόμοιες υπηρεσίες που λαμβάνει, μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα, αλλοδαπό νομικό πρόσωπο εφόσον είναι φορολογικός κάτοικος κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) (ΠΟΛ 1007/2017). Η παραπάνω εξαίρεση από την υποχρέωση παρακράτησης δεν προβλέπεται για αλλοδαπές επιχειρήσεις που είναι φορολογικοί κάτοικοι τρίτης χώρας, εφόσον οι αμοιβές αφορούν υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στην Ελλάδα μέσω μόνιμης εγκατάστασης.

Πηγή: Grant Thornton