ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δωδεκάμηνο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 10.000 προσλήψεις

oaed2--3

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας» στις 27 Μαρτίου, το οποίο αφορά 10.000 επιδοτούμενους ανέργους. Στόχος είναι να μετατρέπουν οι άνεργοι το επίδομα ανεργίας που εισπράττουν από τον Οργανισμό σε «επιταγή επανένταξης» στην αγορά εργασίας. Οι επιδοτούμενες θέσεις θα έχουν χρονική διάρκεια το λιγότερο 5 μήνες και το περισσότερο ένα χρόνο. Δικαιούχοι είναι:

• Επιδοτούμενοι άνεργοι για τους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον το 50% της επιδότησης τακτικής ανεργίας (αρχικής ή συνέχισης). Η εγκριθείσα επιδότηση (είτε αρχική είτε λόγω συνέχισης) πρέπει να είναι τουλάχιστον πεντάμηνης διάρκειας.

• Επιδοτούμενοι μακροχρόνια άνεργοι για τους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον 2 μήνες επιδότηση.

Οσοι είναι σήμερα ενταγμένοι στην τακτική 12μηνη επιδότηση του ΟΑΕΔ πρέπει να εισπράττουν το επίδομα για χρονικό διάστημα από 6μηνο και κάτω, ώστε να μπορούν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτικά δύο στάδια. Το α΄ στάδιο διαρκεί όσο και το χρονικό διάστημα που υπολείπεται από τον δικαιούχο μέχρι τη λήξη της διάρκειας τακτικής επιδότησης. Το διάστημα αυτό πρέπει να είναι τουλάχιστον το 50% της αρχικής εγκριθείσας επιδότησης ή της επιδότησης λόγω συνέχισης. Για τους δικαιούχους επιδόματος μακροχρόνιων ανέργων, πρέπει να υπολείπεται τουλάχιστον 2 μήνες επιδότηση. Το β΄ στάδιο αφορά το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση 12 μηνών για αμιγή απασχόληση.

Στο πρώτο στάδιο, ως μηνιαίο ποσό επιχορήγησης για πλήρη απασχόληση και ασφάλιση 25 ημερών ορίζεται το μηνιαίο ποσό που αναγράφεται στην «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας» του δικαιούχου όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά (καλύπτει τυχόν νομοθετική αλλαγή). Δηλαδή, στην α΄ φάση η επιχορήγηση θα ισούται με το επίδομα που εισπράττει ο άνεργος: 360-460 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή του κατάσταση. Για τους επιχορηγούμενους δικαιούχους λόγω μακροχρόνιας ανεργίας, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το επίδομα μακροχρονίων ανέργων και επιπλέον ημερήσιο ποσό επιχορήγησης 8 ευρώ. Δηλαδή θα δίνεται το επίδομα των 200 ευρώ για τη μακροχρόνια ανεργία και άλλα 200 ευρώ, σύνολο 400 ευρώ τον μήνα.

Στο δεύτερο στάδιο, που είναι εκτός του χρονικού διαστήματος της επιχορηγούμενης ανεργίας, το ποσό της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται το ίδιο για όλους στα 360 ευρώ τον μήνα πλήρους απασχόλησης και μέχρι 25 ημερομίσθια τον μήνα.