ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με φυλάκιση απειλούνται όσοι δίνουν ψευδή στοιχεία για το Κοινωνικό Εισόδημα

Με φυλάκιση απειλούνται όσοι δίνουν ψευδή στοιχεία για το Κοινωνικό Εισόδημα

Ακόμη και με ποινή φυλάκισης κινδυνεύουν δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εν γνώσει τους δήλωσαν ψευδή στοιχεία ή απέκρυψαν τα αληθινά στην αίτηση ένταξης.

Με έγγραφό του το υπουργείο Εργασίας καθορίζει τις περιπτώσεις εκείνες όπου διακόπτεται η καταβολή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και προβλέπεται η διαδικασία επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στο Δημόσιο, καθώς και τις επιπτώσεις και τις συνέπειες για όσους δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία ή προσκομίζουν πλαστά δικαιολογητικά. Παρέχονται επιπλέον κατευθύνσεις και διευκρινίσεις για τη διαδικασία ανάκλησης αίτησης και αναδρομικής καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης.

Αφετηρία της διαδικασίας είναι τυχόν έγγραφα που καταλήγουν στις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων και από τα οποία προκύπτει ότι κακώς χορηγήθηκε ΚΕΑ σε κάποιον δικαιούχο. Εφόσον ο δήμος, κατόπιν έρευνας, διαπιστώσει ότι κακώς χορηγείται το εισόδημα, αποστέλλει στον πολίτη έγγραφο ανάκλησης της οικονομικής του ενίσχυσης όπου εξηγείται ο λόγος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Ανάλογο έγγραφο αποστέλλεται και στην ΗΔΙΚΑ.

Ειδικά σε περίπτωση δήλωσης από τον αιτούντα ψευδών στοιχείων ή απόκρυψης αληθινών στην αίτηση ένταξής του στο ΚΕΑ, με σκοπό τον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους στον ίδιο ή σε τρίτο, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Σε κάθε περίπτωση, ύστερα από αυτεπάγγελτη ή κατόπιν αναφοράς έρευνα, τα σχετικά στοιχεία παραπέμπονται στον αρμόδιο εισαγγελέα για την εξέταση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των υπευθύνων.