ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

• Υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι και αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

• Οι κάτοικοι εξωτερικού είναι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης μόνον όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο από πηγές Ελλάδος. Σε περίπτωση που φορολογικός κάτοικος Ελλάδος μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και το αργότερο έως 31/12/2017.

• Ο φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής υποχρεούται να επιβεβαιώσει και χώρα φορολογικής κατοικίας του, όπως αυτή είναι καταχωρισμένη στα στοιχεία μητρώου/φυσικού προσώπου, καθώς χρησιμοποιείται για σκοπούς ανταλλαγής πληροφοριών. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν συμφωνεί με τη χώρα φορολογικής κατοικίας που εμφανίζεται στην επιβεβαίωση στοιχείων, τότε θα πρέπει να τροποποιήσει το σχετικό πεδίο.

• Επειτα από τη σχετική τροποποίηση, ο φορολογούμενος θα πρέπει να προσέλθει στην ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού για να επικαιροποιήσει τα στοιχεία μητρώου του. Η χώρα που θα δηλώσει ως φορολογική κατοικία θα χρησιμοποιηθεί για να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της αρμόδιας ελληνικής αρχής και των αρμόδιων αρχών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών δυνάμει του εκάστοτε εφαρμοστέου νομικού πλαισίου. Σε κάθε περίπτωση, ο φορολογούμενος υποχρεούται, εφόσον κληθεί, να προσκομίσει πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (tax residence-certificate), προκειμένου να αποδείξει τη χώρα της φορολογικής του κατοικίας.

• Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται ενημέρωση του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της ΔΟΥ του αποβιώσαντος πριν από την υποβολή της δήλωσης με την ημερομηνία θανάτου και τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων/εγγυτέρων συγγενών, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

• Τροποποιητικές δηλώσεις παρελθόντων ετών υποβάλλονται χειρόγραφα στις αρμόδιες ΔΟΥ. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2015, οι εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά την ΠΟΛ. 1034/2017.

• Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) είναι ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία, υπαγόμενη απευθείας στον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στην οποία υποβάλλονται μέσω της αρμόδιας φορολογικής αρχής (ΔΟΥ και ελεγκτικά κέντρα) οι ενδικοφανείς προσφυγές για την επανεξέταση των πράξεων της φορολογικής διοίκησης στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας.

Στόχος είναι η επίλυση των φορολογικών διαφορών σε σύντομες προθεσμίες, ώστε να επιτυγχάνεται η συντομότερη είσπραξη δημοσίων εσόδων και η αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων στις υποθέσεις που μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης.

• Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ασκεί, εκτός της κύριας αρμοδιότητάς της, που είναι η επανεξέταση των πράξεων της φορολογικής διοίκησης, και την εξέταση αιτημάτων αναστολής της καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού της προσβαλλόμενης με την ενδικοφανή προσφυγή πράξη.

• Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται κατά πράξεων των φορολογικών αρχών εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών που αρχίζει από τη συντέλεση της κοινοποίησης της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης του κώδικα διοικητικής δικονομίας. Ειδικά για τους κατοίκους εξωτερικού η σχετική προθεσμία ορίζεται σε 60 ημέρες. Επισημαίνεται ότι η ως άνω προθεσμία για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα από την 1η έως την 31η Αυγούστου.

• Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της στην αρμόδια φορολογική αρχή. Εάν εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας δεν εκδοθεί απόφαση και δεν ενημερωθεί σχετικά ο υπόχρεος ή δεν επιδοθεί η απόφαση, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας. Επισημαίνεται ότι, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η έως την 31η Αυγούστου, αναστέλλεται η προθεσμία των 120 ημερών για την έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

• Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή του ποσοστού 50% του αμφισβητούμενου ποσού που προέκυψε με την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης, με την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο ποσοστό 50%.

• Για το σε αναστολή υπόλοιπο 50% του αμφισβητούμενου ποσού δεν λαμβάνονται μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, αν δε τυχόν έχουν ληφθεί τέτοια μέτρα πριν από την καταβολή του 50%, αυτά αναστέλλονται για το διάστημα από τον χρόνο της καταβολής και εφεξής μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής ή τη σιωπηρή απόρριψή τους.

• Η απόφαση επί της αιτήσεως αναστολής καταβολής εκδίδεται εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής. Εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης στη φορολογική αρχή, η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.

Πηγή: Grant Thornton