ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέτρα για την προστασία καταναλωτών στις διαδικτυακές συναλλαγές

Μέτρα για την προστασία καταναλωτών στις διαδικτυακές συναλλαγές

Προσαρμογή στις σύγχρονες ανάγκες και στις καταναλωτικές συνήθειες, με πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ηλεκτρονικών συναλλαγών, επιχειρεί το νομοσχέδιο για την προστασία του καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Επίσης, ενσωματώνονται κάποιες εκ των συστάσεων στις οποίες είχε προβεί ήδη από πέρυσι ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Το εν λόγω νομοσχέδιο τέθηκε από χθες σε δημόσια διαβούλευση και η σχετική διαδικασία προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 29 Ιουνίου. Με το νομοσχέδιο επέρχονται αλλαγές στον βασικό νόμο για την προστασία του καταναλωτή, τον 2251/1994, ο οποίος έχει τροποποιηθεί αποσπασματικά 21 φορές μέσα στα 23 χρόνια από τη θέσπισή του. Δυστυχώς, και σε αυτή την προσπάθεια, δεν έχει παραχθεί ένα εντελώς νέο κείμενο, εύκολα κατανοητό στον καταναλωτή, αλλά απλώς ακολουθείται η συνήθης πρακτική, των εκτεταμένων τροποποιήσεων σε διάφορα άρθρα. Τα νέα στοιχεία που εισάγει το νομοσχέδιο είναι τα ακόλουθα:

• Γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα στη νομική και εμπορική εγγύηση. Η νομική εγγύηση είναι η ελάχιστη νομική προστασία που προσφέρεται στους καταναλωτές, ενώ οι εμπορικές εγγυήσεις είναι επιπρόσθετα εχέγγυα που προσφέρει κατ’ επιλογήν ο κατασκευαστής.
Δικαιώματα

• Το δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή στην περίπτωση συμβάσεων εξ αποστάσεων με αντικείμενο ασφαλίσεις ζωής και συνταξιοδοτικές ασφαλίσεις παρατείνεται σε 30 ημέρες από 14 που ισχύει για άλλες συμβάσεις. Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος στην περίπτωση των ασφαλίσεων ζωής αρχίζει να μετράει από την ημέρα που ο καταναλωτής πληροφορήθηκε τη σύναψη της σύμβασης εξ αποστάσεως.

• Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί α) σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της κεφαλαιαγοράς, όπως πράξεις συναλλάγματος, τίτλους της χρηματαγοράς, διαπραγματεύσιμους τίτλους, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, προθεσμιακές χρηματοοικονομικές συμβάσεις (futures) συμπεριλαμβανομένων των ισοδύναμων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα εκκαθάρισης τοις μετρητοίς, προθεσμιακά συμβόλαια επιτοκίου (FRA), συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) με αντικείμενο επιτοκίων ή συνάλλαγμα ή συνδεόμενες με μετοχές ή με δείκτη μετοχών (equity swaps), προαιρέσεις (options) αγοράς ή πώλησης οιουδήποτε τίτλου από τους αναφερόμενους στην παρούσα περίπτωση, β) σε ασφαλιστήρια συμβόλαια ταξιδιών και αποσκευών διάρκειας μικρότερης του ενός έτους, γ) στις συμβάσεις των οποίων η εκτέλεση έχει ολοκληρωθεί πλήρως και από τα δύο μέρη με ρητή αίτηση του καταναλωτή προτού ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης.

• Στις περιπτώσεις προϊόντων που θεωρούνται επικίνδυνα για την ψυχική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων προστίθενται αυτά που καλλιεργούν διακρίσεις και λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, καθώς και όσα αναπαράγουν έμφυλα στερεότυπα.