ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εως τις 31 Ιουλίου πληρωμή εισφορών πενταμήνου για έμμισθους δικηγόρους

eos-tis-31-ioylioy-pliromi-eisforon-pentaminoy-gia-emmisthoys-dikigoroys-2196553

Εμπρόθεσμες θα θεωρούνται οι εισφορές καθώς και οι αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ) των δικηγόρων που απασχολούνται με έμμισθη εντολή, για το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2017, εφόσον καταβληθούν έως το τέλος Ιουλίου, όπως προκύπτει από την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ για το ύψος των εισφορών σε περίπου 10.000 δικηγόρους που απασχολούνται σε ΔΕΚΟ, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και μεγάλες εταιρείες, ως μισθωτοί.

Συνολικά, οι εισφορές τους ανέρχονται σε 38,10% εφόσον απασχολούνται στην Αθήνα και 34,10% εφόσον απασχολούνται στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Αναλυτικά, η εισφορά για κύρια σύνταξη από 1ης Ιανουαρίου 2017 ορίζεται σε 20%, ποσοστό που επιμερίζεται σε 6,67% για τον εργαζόμενο και 13,33% για τον εργοδότη. Αντίστοιχα, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των έμμισθων δικηγόρων που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ ορίζεται σε 7,10%, επί των πάσης φύσεως αποδοχών, και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος, εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη και ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη. Οσον αφορά την επικουρική ασφάλιση, από 1/6/2016 και μέχρι τις 31/5/2019 το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την ασφάλιση στο ΕΤΕΑ όλων των ασφαλισμένων, πριν και μετά την 1η/1/1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου. Από 1/6/2019 και μέχρι την 31η/5/2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για επικούρηση υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και 3,25% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, ενώ μετά το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε κατά τις 31/12/2015, ήτοι 3%+3%.
Εισφορές για εφάπαξ καταβάλλουν σε ποσοστό 4% μόνο οι έμμισθοι δικηγόροι Αθηνών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικά για τους δικηγόρους, καταβάλλεται υπέρ του ΕΦΚΑ ποσοστό 20% επί της ελάχιστης αμοιβής ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση, για την οποία προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία έκδοση γραμματίου προείσπραξης. Ο οικείος δικηγορικός σύλλογος αποστέλλει στον ΕΦΚΑ τη σχετική συγκεντρωτική κατάσταση ανά δικηγόρο. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί, μέσω ενσήμων ή της διαδικασίας που τα αντικαθιστά, αφαιρούνται από την εισφορά που οφείλει ο δικηγόρος. Ειδικά για τους δικηγόρους που απασχολούνται με έμμισθη εντολή, τα ποσά αυτά αφαιρούνται από την εισφορά του ασφαλισμένου. Μάλιστα, σε περίπτωση που τα ποσά που καταβλήθηκαν υπερβαίνουν την προβλεπόμενη μηνιαία εισφορά, δεν επιστρέφονται, αλλά συμψηφίζονται με την ετήσια ασφαλιστική οφειλή του αντίστοιχου έτους.

Ως βάση υπολογισμού των εισφορών ορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των ασφαλισμένων και των εργοδοτών, από 1-1-2017, ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80 ευρώ, το οποίο εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής, όμως αφορά μόνο στην εισφορά ασφαλισμένου. Αντίστοιχα, ως ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού των εισφορών ορίζονται τα 586,08 ευρώ.

Η εγκύκλιος τονίζει ακόμα ότι οι εισφορές θα προκύπτουν από τις ΑΠΔ που πρέπει να κατατίθενται σε μηνιαία βάση. Επειδή όμως το σύστημα του ΕΦΚΑ λειτούργησε με καθυστέρηση, επισημαίνεται ότι για το πρώτο 5μηνο, εφόσον οι εισφορές και οι αντίστοιχες ΑΠΔ υποβληθούν έως 31/07/2017 με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες.