ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεύτερη ευκαιρία για τους οφειλέτες Ταμείων

03s19_rythmiseis-ofeiles-keao
eforia8

Σημαντικά κενά, αρκετά παράδοξα και εξαιρετικά σκληρούς όρους επανένταξης στη διαδικασία που ακολουθούν ο ΕΦΚΑ και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) όταν κάποιος οφειλέτης βγαίνει εκτός ρύθμισης, διαπιστώνει ο Συνήγορος του Πολίτη.

Είναι ενδεικτικό ότι η συντριπτική πλειονότητα των οφειλετών που προσέφυγε στον Συνήγορο, απώλεσε τη ρύθμιση είτε λόγω ανωτέρας βίας είτε εξαιτίας σφάλματος του Ταμείου, ή της τράπεζας ή ακόμη και τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου. Στις περιπτώσεις, δε, που οι ίδιοι κατέθεσαν αίτηση προς το ΚΕΑΟ για αναβίωση των ρυθμίσεών τους, η ανεξάρτητη αρχή διαπιστώνει ότι είτε δεν έγιναν δεκτές είτε έγιναν δεκτές αλλά υπό εξαιρετικά επαχθείς προϋποθέσεις. Μάλιστα, ενόψει της έναρξης της διαδικασίας εξωδικαστικών ρυθμίσεων, ο Συνήγορος του Πολίτη κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς το αρμόδιο υπουργείο Εργασίας, τονίζοντας ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου οι ρυθμίσεις να είναι λειτουργικές και η προσπάθεια επανένταξης των επιχειρήσεων σε υγιή τροχιά, αποτελεσματική.

Οπως αναφέρεται σε επιστολή της Αρχής προς το υπουργείο Εργασίας, υπήρξαν περιπτώσεις όπου οι οφειλέτες έχασαν τη ρύθμιση γιατί δεν ενημερώθηκαν εξατομικευμένα για την αλλαγή της μεταβολής του επιτοκίου που έγινε το καλοκαίρι του 2015 και είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η δόση. Ακόμη κι όταν το ΚΕΑΟ ή το Ταμείο τους έθεσε εκτός ρύθμισης, σε πολλές περιπτώσεις δεν υπήρξε ενημέρωση ότι συντρέχουν λόγοι για την απώλειά της. Κάποιοι δεν έμαθαν ποτέ ότι είχαν δυνατότητα να επαναφέρουν την απολεσθείσα ρύθμιση, ενώ υπήρξαν και παραδείγματα υπαλλήλων, που αρνήθηκαν να λάβουν υπόψη τους σφάλματα τρίτων, όπως για παράδειγμα υπαιτιότητα τραπεζικών υπαλλήλων. Ειδική αναφορά γίνεται στον πρώην ΟΑΕΕ, όπου υπάλληλοι αρνήθηκαν αναβίωση της ρύθμισης, σε οφειλέτες που εκ παραδρομής δεν είχαν συμφωνήσει με την τράπεζα που συνεργάζονταν να καταβάλλουν τις δόσεις μέσω πάγιας εντολής και πλήρωναν μέσω web banking. Αλλά και σε περιπτώσεις που έγινε δεκτή η αίτηση αναβίωσης, ζητήθηκε η καταβολή του συνόλου των δόσεων για τους μήνες που το Κέντρο έκρινε ότι αυτές δεν εξυπηρετούνταν, ακόμη κι αν ο οφειλέτης κατέβαλλε όλο αυτό το διάστημα το ποσό, κατά τι μικρότερο, λόγω της αλλαγής του επιτοκίου…

Μεταξύ των προτάσεων του Συνηγόρου προς την ηγεσία του υπουργείου και το ΚΕΑΟ είναι:

• Να γίνονται δεκτές οι αιτήσεις επανένταξης στη ρύθμιση, όταν η απώλειά της οφείλεται σε λόγο ανωτέρας βίας, σε σφάλμα της διοίκησης ή πιστωτικού ιδρύματος ή τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ή σε σφάλμα του οφειλέτη που κατά κοινή ομολογία πρέπει να συγχωρεθεί.

• Οπου συνέτρεξε λόγος απώλειας ρύθμισης, ο ΕΦΚΑ ή το ΚΕΑΟ να ενημερώνει τον οφειλέτη για τα σχετικά γεγονότα και να τον καλεί να υποβάλει τυχόν αντιρρήσεις εντός εύλογης προθεσμίας, οι δε έννομες συνέπειες της απώλειας της ρύθμισης να επέρχονται μόνον εάν και όταν είτε παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή είτε οι αντιρρήσεις του οφειλέτη απορριφθούν εγγράφως.

• Οπου κρίνεται ότι η αίτηση επαναφοράς στη ρύθμιση πρέπει να γίνει δεκτή, οι οφειλές παρελθόντων μηνών που έχουν παραμείνει ανεξόφλητες να συμψηφίζονται με τα ποσά που κατέβαλε ο οφειλέτης για να εξοφλήσει δόσεις της ρύθμισης και να μη ζητούνται εκ νέου ίσου ύψους ποσά για τις δόσεις αυτές.

• Η προθεσμία και ο τρόπος εξόφλησης των ανεξόφλητων ποσών για τους παρελθόντες μήνες, ως όροι για την αναβίωση ρύθμισης, να τίθενται από τον ΕΦΚΑ ή το ΚΕΑΟ έπειτα από συνεννόηση με τον οφειλέτη και συνεκτίμηση της τυχόν οικονομικής αδυναμίας του να ανταποκριθεί σε αυστηρούς όρους.