ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπερβολικές ποινές, προβληματικές διατάξεις στον νόμο Αχτσιόγλου

Υπερβολικές ποινές, προβληματικές διατάξεις στον νόμο Αχτσιόγλου

Βαριές «καμπάνες», ακόμη και αποκλεισμό από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις, προβλέπει ο νόμος Αχτσιόγλου για τους παραβάτες της εργατικής νομοθεσίας. Η ΕΣΕΕ εκτιμά ότι πρόκειται για υπερβολικές ποινές και επισημαίνει τον ισχυρό κίνδυνο ο επιχειρηματίας να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, να δικαιωθεί και εκ των υστέρων να αποδειχθεί ότι έχει ζημιωθεί άδικα και έχει στερηθεί αναίτια το δικαιώμά του να συνάπτει δημόσιες συμβάσεις και να συμμετέχει σε προγράμματα, χωρίς να συνυπολογίζεται ο αυτονόητος υποβιβασμός της φήμης της επιχείρησής του. Αναλυτικά, η νέα διάταξη προβλέπει, ως ποινή για τις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, τον αποκλεισμό από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις, προγράμματα ή συμμετοχή σε ενωσιακούς πόρους όταν, μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών προ της λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής:

• έχουν διαπιστωθεί 3 πράξεις επιβολής προστίμου από το ΣΕΠΕ για παραβάσεις που χαρακτηρίζονται «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 3 διενεργηθέντες ελέγχους ή

• έχουν διαπιστωθεί 2 πράξεις επιβολής προστίμου από το ΣΕΠΕ για παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 2 διενεργηθέντες ελέγχους.

Να σημειωθεί ότι οι αναφερόμενες πράξεις επιβολής προστίμου για παραβάσεις υψηλής ή πολύ υψηλής σοβαρότητας αφορούν περιπτώσεις χρονικά διαχωρισμένης υποτροπής, ύστερα από επανέλεγχο, και όχι σωρευτικής τους διαπίστωσης σε έναν και μόνο έλεγχο. Σχεδόν απίθανο να εφαρμοστεί εκτιμά η ΕΣΕΕ ότι είναι το άρθρο που προβλέπει την επίσπευση της διαδικασίας εκδίκασης διαφορών μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου για άκυρη απόλυση, μισθούς υπερημερίας και καθυστερούμενους μισθούς. Βάσει του νόμου πάντως, η συζήτηση επί των σχετικών αγωγών και των ένδικων μέσων προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε 60 ημέρες από την κατάθεσή τους. Αν αναβληθεί η συζήτηση, αυτή προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε 30 ημέρες. Η απόφαση του δικαστηρίου δημοσιεύεται υποχρεωτικά μέσα σε 30 ημέρες από τη συζήτηση της αγωγής ή του ένδικου μέσου.

Τέλος, η ΕΣΕΕ χαρακτηρίζει εξοντωτική τη διάταξη που προβλέπει την έκδοση διαταγής πληρωμής από τον εργαζόμενο, στην περίπτωση μη καταβολής μισθών υπερημερίας και καθυστερούμενων αμοιβών από τον εργοδότη. Η συνομοσπονδία επισημαίνει πως αν και στηρίζει την αρχή ότι οι εργαζόμενοι πληρώνονται στην ώρα τους, οι ίδιες οι εξελίξεις στην οικονομία και στη ζωή πολλές φορές την ξεπερνούν. Θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει διαβάθμιση στην τιμωρία μιας επιχείρησης, ανάλογα με το εάν είναι το τελευταίο μέτρο για να κρατήσει ένας εργοδότης την επιχείρησή του ζωντανή.