ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελεγχος βιωσιμότητας για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό

elegchos-viosimotitas-gia-entaxi-ston-exodikastiko-michanismo-2226103

Μόνον όσες επιχειρήσεις κρίνονται «βιώσιμες» θα μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση οφειλών από 20.000 έως 50.000 ευρώ, προς Ταμεία, εφορία και τράπεζες, στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Τη διαδικασία τυποποιημένου ελέγχου των φακέλων που κατατίθενται στην ειδική πλατφόρμα της Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους περιγράφει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ, στην οποία ξεκαθαρίζεται ότι βιώσιμες επιχειρήσεις είναι αυτές που παρουσιάζουν κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων στην τελευταία χρήση, ή σε 2 από τις 3 τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης καθώς και ταυτόχρονα, το σύνολο των οφειλών (εκτός των τόκων υπερημερίας) προς τα κέρδη είναι ίσο ή μικρότερο από 8.

Αναλυτικά, η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ ξεκαθαρίζει ότι η υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών πρέπει να γίνει έως τις 31/12/2018 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους από οφειλέτη και συνοφειλέτες. Προκειμένου δε, να εξετασθεί η πρόταση του οφειλέτη, απαιτείται ο τελευταίος να κριθεί βιώσιμος.

Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας στην απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών παράγεται με τυποποιημένο τρόπο.

Ειδικότερα, ένας οφειλέτης κρίνεται βιώσιμος για την τυποποιημένη πρόταση ρύθμισης εφόσον πληροί σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

α) Θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε 2 από τις 3 τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης, και

β) Ο λόγος του συνόλου των οφειλών, μετά την αφαίρεση ποσοστού 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Ταμείων από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, προς το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) να είναι ίσος ή μικρότερος από 8.

Για την εφαρμογή της παρούσας προϋπόθεσης ως EBITDA λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από τη σύγκριση: i. του καθαρού αποτελέσματος προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας χρήσης και ii. του μέσου όρου των 2 πλέον θετικών καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων από τις 3 τελευταίες χρήσεις.

Προσοχή: Οι πιστωτές διατηρούν το δικαίωμα να προβούν σε εξατομικευμένη αξιολόγηση βιωσιμότητας, σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες οργάνωσής τους, προκειμένου να εκτιμήσουν την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη. Πιστωτής που κατέχει την πλειοψηφία επί του συνόλου των απαιτήσεων δεν προτείνει πρόταση ρύθμισης οφειλών στην περίπτωση που εκτιμήσει τον οφειλέτη ως μη βιώσιμο.

Με την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην απλοποιημένη διαδικασία και μετά τη διαπίστωση απαρτίας, τυχόν αντιπροτάσεις ρύθμισης οφειλών που υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες πιστωτές παράγονται με τυποποιημένο τρόπο. Οταν η συνολική αξία της περιουσίας του οφειλέτη είναι τουλάχιστον 25 φορές μεγαλύτερη από τη συνολική οφειλή προς ρύθμιση, το Δημόσιο και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών ή να ψηφίζουν υπέρ προτάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών.

Ανά πιστωτή, αφαιρούνται τα ακόλουθα ποσά:

• Το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα.
• Το 95% των προστίμων της εφορίας.
• Το 85% των προσαυξήσεων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

Οι δόσεις

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης πληροί τα προαναφερόμενα κριτήρια ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων στην περίπτωση των τραπεζών, της εφορίας και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις 120. Για τους λοιπούς ιδιώτες πιστωτές δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις 24.

Το ύψος της κάθε δόσης που πρέπει να καταβάλλει ο οφειλέτης δεν επιτρέπεται να είναι κάτω από 50 ευρώ ανά πιστωτή. Αν η βασική οφειλή προς το Δημόσιο ή/και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης δεν ξεπερνά το ποσό των 3.000 ευρώ ανά πιστωτή, ο αριθμός των δόσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 36. Στην περίπτωση αυτή, δεν υφίσταται η υποχρέωση προσφοράς κοινού αριθμού δόσεων για όλους τους θεσμικούς πιστωτές. Ο οφειλέτης μπορεί να προτείνει τη ρύθμιση της οφειλής του σε 12 ή λιγότερες άτοκες δόσεις.

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν πληροί τα κριτήρια του τυποποιημένου τρόπου αξιολόγησης βιωσιμότητας προκειμένου να κριθεί βιώσιμος ή η πρόταση τυποποιημένης λύσης δεν γίνεται δεκτή από τον οφειλέτη ή η πλειοψηφία των πιστωτών υποβάλλει αντιπροτάσεις διαφορετικές σε σχέση με την πρόταση τυποποιημένης λύσης, εφαρμόζεται η τακτική διαδικασία εξωδικαστικού μηχανισμού όπως αυτή περιγράφεται στον νόμο. Σε αυτήν την περίπτωση, ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει μία διαφορετική πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών και να προσκομίσει μελέτη προς απόδειξη της βιωσιμότητας της επιχείρησης.

Από «κόσκινο» οι τρεις τελευταίες χρήσεις

Παράδειγμα 1: Oφειλέτης έχει συνολική οφειλή 32.250 ευρώ (27.780 ευρώ βασική οφειλή και 4.470 ευρώ προσαυξήσεις). Το 85% των απαιτήσεων από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που αφαιρείται ανέρχεται στο ποσό των 3.800 ευρώ. Από τα οικονομικά στοιχεία των τριών τελευταίων χρήσεων παρουσιάζει θετικά καθαρά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων. Ειδικότερα, στην τελευταία χρήση του έτους 2016 έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 1.250 ευρώ, στη χρήση έτους 2015 θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 10.800 ευρώ και στη χρήση 2014 θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 8.900 ευρώ. Ο μέσος όρος των χρήσεων με τα μεγαλύτερα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, δηλαδή των χρήσεων 2015 και 2014, είναι 9.850 ευρώ και αποτελεί το μεγαλύτερο ποσό. Επομένως, προκύπτει ως αποτέλεσμα το ποσό 2,89 που είναι μικρότερο του 8. Συνεπώς, πληρούνται σωρευτικά τα απαιτούμενα κριτήρια και ο συγκεκριμένος οφειλέτης είναι βιώσιμος.

Παράδειγμα 2: Εστω οφειλέτης με συνολική οφειλή 25.000 ευρώ (23.235 βασική οφειλή και 1.765 ευρώ προσαυξήσεις). Το 85% των απαιτήσεων από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που αφαιρείται ανέρχεται στο ποσό των 1.500 ευρώ. Από τα οικονομικά του στοιχεία των τριών τελευταίων χρήσεων παρουσιάζει θετικά καθαρά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων στις δύο από τις τρεις τελευταίες χρήσεις. Συγκεκριμένα, στην τελευταία χρήση του έτους 2016 έχει αρνητικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 5.000 ευρώ, στη χρήση έτους 2015 θετικό καθαρό αποτέλεσμα 500 ευρώ και στη χρήση 2014 θετικό καθαρό αποτέλεσμα 1.000 ευρώ. Ο μέσος όρος των χρήσεων με τα μεγαλύτερα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, δηλαδή των χρήσεων 2015 και 2014, είναι 750 ευρώ και αποτελεί το μεγαλύτερο ποσό. Επομένως, προκύπτει ως αποτέλεσμα το ποσό 31,33 που είναι μεγαλύτερο του 8. Δεν ικανοποιείται το κριτήριο β, όπως αναφέρεται παραπάνω, και συνεπώς ο συγκεκριμένος οφειλέτης δεν είναι βιώσιμος.