ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκσυγχρονίζεται η νομοθεσία για τις ΕΠΕ έπειτα από 63 χρόνια

Εκσυγχρονίζεται η νομοθεσία για τις ΕΠΕ έπειτα από 63 χρόνια

Τη δυνατότητα σύστασης εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) μέσω πρότυπου καταστατικού, χωρίς δηλαδή την υποχρέωση του συμβολαιογραφικού εγγράφου, αλλά και τη δυνατότητα αναβίωσης μιας ΕΠΕ προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Πρόκειται για νομοσχέδιο που είχε περιληφθεί στις μνημονιακές υποχρεώσεις, αλλά αποτελούσε και χρόνιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς το βασικό νομοθέτημα για τις ΕΠΕ θεσπίσθηκε το 1955. Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου είναι τα ακόλουθα:

• Ορίζεται ότι η ονομαστική αξία των εταιρικών μεριδίων μιας ΕΠΕ δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός ευρώ.

• Μία ΕΠΕ μπορεί να συσταθεί και με τη χρήση πρότυπου καταστατικού, αντί αποκλειστικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο που ισχύει σήμερα.

• Η ΕΠΕ αποκτά νομική προσωπικότητα μόνο με την εγγραφή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

• Καταργείται η υποχρέωση της διπλής δημοσιότητας σε μητρώο ΕΠΕ και Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αντικαθίσταται από την ενιαία και ολοκληρωμένη δημοσιότητα εντός του ΓΕΜΗ.

• Παρέχεται η δυνατότητα σχηματισμού πρόσθετων αποθεματικών πέραν του τακτικού που προβλέπεται σήμερα.

• Η σύγκληση της ετήσιας τακτικής συνέλευσης των εταίρων δεν μπορεί να γίνει αργότερα από τη 10η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα πραγματοποίησης αυτής και μέσω τηλεδιάσκεψης.

• Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης γίνεται μόνο με απόφαση της συνέλευσης η οποία πλέον θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του αριθμού των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα 2/3 του εταιρικού κεφαλαίου, αντί πλειοψηφίας 3/4 που ισχύει σήμερα.

• Εάν η εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων ή εάν, μετά την κήρυξή της σε πτώχευση, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. Τέτοια απόφαση, ωστόσο, αποκλείεται εάν έχει ήδη αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

• Οι ΕΠΕ που έχουν ορίσει, πριν από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, τη διάρκεια της εταιρείας ως αόριστη θα έχουν ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου 2021, εκτός εάν, με τροποποίηση του καταστατικού τους πριν από την τελευταία αυτή ημερομηνία, ορισθεί άλλη ημερομηνία λήξης αυτών.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις και σε σχέση με το καθεστώς λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Ειδικότερα, πλέον μπορεί να εκδίδει άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου και κάποιος που λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας, κάτι που έως τώρα απαγορευόταν.

Επιπλέον, παρατείνεται έως τις 15 Ιανουαρίου 2019 (έληξαν στις 31 Μαρτίου 2018) οι ημερομηνίες για την ανανέωση των αδειών των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου.