ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Aναγκαία η καταχώριση σημάτων με το όνομα «Μακεδονία», διευκρινίζει το ΕΒΕΘ

20s18eboriko

Απολύτως αναγκαία χαρακτηρίζει την καταχώριση σημάτων με το όνομα «Μακεδονία» ή παράγωγά του για τις ελληνικές εταιρείες το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), παρεμβαίνοντας στη συζήτηση που έχει ανοίξει με αφορμή τη συμφωνία των Πρεσπών. Με μια αναλυτική ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, διευκρινίζει μια σειρά από θέματα που συνδέονται με τα δικαιώματα επί σημάτων ή άλλων διακριτικών γνωρισμάτων που περιέχουν το όνομα «Μακεδονία», ενώ ενημερώνει τα μέλη του ότι έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλία τεκμηρίωσης των θέσεων των ελληνικών επιχειρήσεων, η οποία θα ανακοινωθεί στο άμεσο μέλλον.

Ειδικότερα, στην ενημερωτική ανακοίνωσή του το ΕΒΕΘ σημειώνει: Η επωνυμία μιας επιχείρησης και η ονομασία ενός προϊόντος αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα. Η καθιέρωση ενός διακριτικού γνωρίσματος στις συναλλαγές και η σύνδεσή του στη συνείδηση του κοινού με συγκεκριμένη επιχείρηση, η οποία επιτυγχάνεται με την εκτεταμένη και επί μακρό χρονικό διάστημα χρήση του, δεν παραμένει εντελώς απροστάτευτη, αλλά παρέχει προστασία στον δικαιούχο μόνο στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού (Ν. 146/1914). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επωνυμία επιχείρησης που έχει απλά καταχωριστεί στο μητρώο του επιμελητηρίου και χρησιμοποιείται στην πράξη. Αυτή μπορεί να τύχει προστασίας μόνο στο πλαίσιο των εν λόγω διατάξεων του Ν. 146/1914.

Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι η προστασία στο πλαίσιο των διατάξεων του αθέμιτου ανταγωνισμού είναι ασθενής και περιορισμένη, παρουσιάζει δε ιδιαίτερες δυσκολίες, καθώς θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποδεικνύεται από τον δικαιούχο καθιέρωση της ονομασίας του στις συναλλαγές. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι οι καταναλωτές έχουν συνδέσει τη συγκεκριμένη ονομασία με την επιχείρηση του δικαιούχου. Εξάλλου, μια τέτοια προστασία παρέχεται αποκλειστικά εντός της ελληνικής επικράτειας. Αντίθετα, η καταχώριση του διακριτικού γνωρίσματος (επωνυμίας επιχείρησης ή ονομασίας προϊόντος) ως εμπορικού σήματος παρέχει στον δικαιούχο πλήρη προστασία και αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του έναντι όλων.

Στο πλαίσιο των διαφόρων συστημάτων καταχώρισης σημάτων, που συνυπάρχουν και λειτουργούν παράλληλα, το εμπορικό σήμα μπορεί να καταχωριστεί είτε ως εθνικό, με τις προϋποθέσεις του Ν. 4072/2012, είτε ως σήμα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, είτε ως διεθνές, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης, που αφορά τη διεθνή καταχώριση σημάτων. Ειδικότερα, το εθνικό σήμα παρέχει προστασία στο πλαίσιο της ελληνικής επικράτειας, το σήμα της Ευρωπαϊκής Ενωσης παρέχει προστασία σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., ενώ τα διεθνή σήματα, που προϋποθέτουν την ύπαρξη εθνικού ή ευρωπαϊκού σήματος, παρέχουν προστασία και σε άλλες χώρες. Το ΕΒΕΘ καλεί τα μέλη του, σταθμίζοντας τις ανάγκες τους και το χωρικό πεδίο στο οποίο δραστηριοποιούνται, να επιλέξουν αντίστοιχα το κατάλληλο γι’ αυτά σύστημα καταχώρισης σημάτων (εθνικό, ευρωπαϊκό, διεθνές).