Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

3' 27" χρόνος ανάγνωσης

• Αλληλέγγυο και εις ολόκληρον ευθύνη με τον εργολάβο υπέχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναθέτει, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, την εκτέλεση έργου ή τμήματος έργου σε άλλο πρόσωπο (εργολάβο), για την καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών, ασφαλιστικών εισφορών και τυχόν αποζημιώσεων απόλυσης στους εργαζομένους του τελευταίου (άρθρο 9 ν.4554/2018). Η ευθύνη αυτή περιορίζεται στα δικαιώματα των εργαζομένων που απορρέουν από τη σύμβαση μεταξύ του αναθέτοντα και του εργολάβου για το συγκεκριμένο έργο. Ομοια ευθύνη υπέχει και ο υπεργολάβος, σε περίπτωση που του ανατεθεί η εκτέλεση του έργου ή τμήματος αυτού από τον εργολάβο.

• Από 14.6.2018 διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% στις καθαρές αμοιβές από μισθωτή εργασία που καταβάλλονται σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο για παροχή υπηρεσιών ορισμένου χρόνου με διάρκεια μικρότερη από ένα έτος. Ομοίως στις καθαρές αμοιβές από μισθωτή εργασία που καταβάλλονται στους ξεναγούς που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με τουριστικά γραφεία, μέλη της ένωσης εφοπλιστών επιβατηγών πλοίων ή τουριστικά γραφεία του εξωτερικού, άμεσα ή με τα πρακτορεία τους στην Ελλάδα, για την πραγματοποίηση τουριστικών προγραμμάτων που εκείνα οργανώνουν. Με την παρακράτηση αυτή δεν επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των ανωτέρω αμοιβών (άρθρο 60 παρ.4 ν.4172/2013).

• Αλλοδαποί φορολογικοί κάτοικοι με τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα υποχρεούνται στην υποβολή ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος στη χώρα, εφόσον αποκτούν εισόδημα από τόκους. Η φορολογική υποχρέωση του αλλοδαπού δικαιούχου εξαντλείται κατά την παρακράτηση φόρου από την τράπεζα, οπότε κατά την εκκαθάριση της δήλωσης δεν προκύπτει περαιτέρω φορολογική επιβάρυνση. Ζήτημα εισφοράς αλληλεγγύης τίθεται μόνο για εισοδήματα που υπερβαίνουν ετησίως τα 12.000 ευρώ. Για το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού και την υποβολή της δήλωσης πρέπει να έχει προηγουμένως αποκτηθεί ΑΦΜ στην αρμόδια εφορία κατοίκων εξωτερικού. Κατά γενικό κανόνα, φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στη χώρα όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα από πηγές Ελλάδος, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο.

• Τόκοι που αποκτούν στην Ελλάδα φυσικά πρόσωπα – φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15%, εκτός και εάν προβλέπεται ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση βάσει της αντίστοιχης Σύμβασης για την Αποφυγή της Διπλής Φορολόγησης (ΣΑΔΦ). Για την εφαρμογή του ευνοϊκότερου συντελεστή πρέπει να προσκομίζεται από τον καταθέτη η προβλεπόμενη αίτηση για την εφαρμογή της ΣΑΔΦ, η οποία ενσωματώνει πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας και ισχύει για ένας έτος από την έκδοσή της.

• Τροποποιούνται οι διατάξεις για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων («πόθεν έσχες») με πρόσφατο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Ενδεικτικά, επανακαθορίζεται το όριο μετρητών χρημάτων εκτός πιστωτικού ιδρύματος, πάνω από το οποίο υπάρχει υποχρέωση δήλωσης, σε 30.000 ευρώ (από 15.000), καθώς και το όριο αξίας κινητών πραγμάτων σε 40.000 ευρώ (από 30.000). Προβλέπεται, επίσης, ειδική προθεσμία για την υποβολή εκκρεμών δηλώσεων παρελθόντων ετών. Συγκεκριμένα, αρχικές δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 2016, 2017 και 2018, υποβάλλονται κατ’ εξαίρεσιν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Ετήσιες δηλώσεις των ετών 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017) υποβάλλονται από 01.12.2018 έως 28.2.2019. Υπόχρεοι που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά δήλωση κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018 έχουν τη δυνατότητα να τις επιβεβαιώσουν, εφόσον δεν απαιτείται μεταβολή του περιεχομένου τους.

• Μαχητό θεωρείται το τεκμήριο της νόμιμης κοινοποίησης πράξεων της φορολογικής διοίκησης με συστημένη επιστολή μετά την παρέλευση δεκαπέντε ή τριάντα ημερών από την ημέρα αποστολής, εάν η ταχυδρομική διεύθυνση του παραλήπτη βρίσκεται εντός ή εκτός Ελλάδας αντίστοιχα (άρθρο 5 παρ.5 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας). Ο φορολογούμενος μπορεί να αποδείξει ότι η κοινοποίηση έλαβε χώρα μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση παραλαβής από τα ΕΛΤΑ (ΠΟΛ.1180/2018). Στην περίπτωση αυτή, οι νόμιμες προθεσμίες άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής αρχίζουν από την επομένη της αποδεδειγμένης ημερομηνίας κοινοποίησης, σύμφωνα με την αρχή της «δίκαιης δίκης» ως θεμελιώδους αρχής του κράτους δικαίου.

• Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού 50% του αμφισβητούμενου ποσού που προέκυψε με την έκδοση της καταλογιστικής πράξης, με την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο ποσοστό 50%. Η καταβολή μπορεί να γίνει και μετά την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής και, πάντως το αργότερο, μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής ή, σε περίπτωση μη έκδοσης απόφασης, εντός 120 ημερών που προβλέπονται για την έκδοσή της.

Πηγή: Grant Thornton