Επιδότηση 6.000 θέσεων εργασίας για άνεργους πτυχιούχους έως 39 ετών

Επιδότηση 6.000 θέσεων εργασίας για άνεργους πτυχιούχους έως 39 ετών

1' 41" χρόνος ανάγνωσης

Επιδότηση του μη μισθολογικού αλλά και του μισθολογικού κόστους έως και κατά 50% και κατ’ ανώτατο ποσό 800 ευρώ μηνιαίως προβλέπει πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την πρόσληψη 6.000 ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής έχει ήδη ανοίξει και αφορά εργοδότες που επιθυμούν να απασχολήσουν αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας.

Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα εντάσσονται:

Α. Επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα στους κάτωθι τομείς:

α. Μεταποίηση – βιομηχανία.

β. Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (τηλεπικοινωνίας, υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες και δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας).

γ. Υλικά – κατασκευές (κατασκευές) και

δ. Εφοδιαστική αλυσίδα (μεταφορά και αποθήκευση).

Β. Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα με το αντικείμενο δραστηριότητάς τους, που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας ειδικοτήτων πληροφορικής. Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις και ειδικότητες πληροφορικής περιγράφονται αναλυτικά στη δημόσια πρόσκληση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 39 ετών, απόφοιτοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα. Οι άνεργοι πρέπει να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης, να είναι Ελληνες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή πολίτες τρίτων χωρών με δικαίωμα διαμονής για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα, και να διανύουν έως και το 40ό έτος της ηλικίας τους. Η διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους 15 μήνες. Μετά τη λήξη του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας για επιπλέον τρεις μήνες, χωρίς επιχορήγηση.

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελουμένου με ανώτατο όριο:

α. 600 ευρώ μηνιαίως για κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

β. 700 ευρώ μηνιαίως για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

γ. 800 ευρώ μηνιαίως για κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών.