ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευρωπαϊκοί κανόνες για Επαγγελματικά Ταμεία

Ευρωπαϊκοί κανόνες για Επαγγελματικά Ταμεία

Στη δημιουργία ενός ορθολογικού συστήματος διακυβέρνησης αλλά και στην παροχή της απαραίτητης πληροφόρησης προς τα ασφαλισμένα μέλη και τις εποπτικές αρχές στοχεύει η νέα κοινοτική οδηγία για την επαγγελματική ασφάλιση, που αναμένεται να κυρωθεί και από τη χώρα μας εντός των πρώτων μηνών του 2019.

Καθώς το εθνικό μας δίκαιο θέτει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη συνετή λειτουργία, τους επενδυτικούς κανόνες αλλά και την εποπτεία των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ), η νέα οδηγία χαρακτηρίζεται από την αγορά αναγκαία για τη στήριξη του θεσμού και στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της εταιρείας Prudential Actuarial Solutions Κωνσταντίνο Νικολάου, τα βασικά σημεία που περιλαμβάνει η νέα οδηγία είναι η υποχρεωτική λειτουργία αναλογισμού, διαχείρισης κινδύνου, εσωτερικού ελέγχου, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, κανόνων για τις επενδύσεις αλλά και κανόνων για την υποχρεωτική παροχή πληροφόρησης όχι μόνο προς τα μέλη ενός Ταμείου, αλλά και προς όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτά.

«Η διαφάνεια και η εποπτεία είναι η νούμερο 1 προτεραιότητα όταν μιλούμε για παρόχους που αναλαμβάνουν συνταξιοδοτικές παροχές», τονίζει ο κ. Νικολάου, που ξεκαθαρίζει πως ένα ανθεκτικό συνταξιοδοτικό σύστημα οφείλει να περιλαμβάνει διαφοροποιημένο φάσμα προϊόντων, ποικιλομορφία ιδρυμάτων καθώς και αποτελεσματικές αποδοτικές εποπτικές πρακτικές.

Σε αυτό το φάσμα, τα ΤΕΑ είναι απαραίτητο συστατικό και κατά συνέπεια η διασφάλιση ενός αποτελεσματικού συστήματος διακυβέρνησης είναι ουσιώδους σημασίας για την κατάλληλη διαχείριση των κινδύνων και την προστασία μελών και δικαιούχων. Οπως αναγκαία εκτιμάται πως είναι και η πληροφόρηση προς τα μέλη.

Για τον λόγο αυτό, η νέα οδηγία απαιτεί μεταξύ άλλων την ελάχιστη πληροφόρηση ως προς τα εξής:

• Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στο συνταξιοδοτικό καθεστώς.

• Πληροφορίες σχετικά με το επενδυτικό προφίλ.

• Τη φύση των οικονομικών κινδύνων που φέρουν τα μέλη και οι δικαιούχοι.

• Τους όρους που αφορούν την πλήρη ή μερική εγγύηση δυνάμει του συνταξιοδοτικού καθεστώτος.

• Τους μηχανισμούς προστασίας των σωρευμένων δικαιωμάτων ή τους μηχανισμούς μείωσης των παροχών, εάν υπάρχουν.

Παράλληλα, στις περιπτώσεις που τα μέλη φέρουν επενδυτικό κίνδυνο ή μπορούν να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες επιδόσεις των επενδύσεων που σχετίζονται με το συνταξιοδοτικό καθεστώς για τουλάχιστον 5 έτη.

Βάσει της οδηγίας που συζητείται ήδη στο υπουργείο Εργασίας και την αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή που έχει συσταθεί, όλα τα μέλη θα πρέπει να ενημερώνονται για τις επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους, τα σωρευμένα δικαιώματα ή το σωρευμένο κεφάλαιο, τις εισφορές που κατέβαλαν οι ίδιοι και η επιχείρηση στην οποία απασχολούνται, αλλά και τις δυνατότητες που έχουν για πιθανή μεταφορά των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων.

Οπως επισήμανε ο κ. Νικολάου σε εκδήλωση που πραγματοποίησε χθες η Prudential, είναι έντονη η επιθυμία εντός της οδηγίας να οδηγηθούμε σε διασυνοριακές δραστηριότητες, οι οποίες να μπορούν να γίνουν με εύκολο τρόπο, αλλά παράλληλα με διαφάνεια και με ασφάλεια για τα μέλη.