ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης στον τομέα του ναυτιλιακού εξοπλισμού

Μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης στον τομέα του ναυτιλιακού εξοπλισμού

Ο τομέας της κατασκευής ναυτιλιακού εξοπλισμού έχει τεράστια περιθώρια ανάπτυξης και συνεισφοράς στην ελληνική οικονομία, σύμφωνα με έρευνα του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) σε συνεργασία με τον σύνδεσμο των εταιριών του κλάδου (HEMEXPO).

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο ρόλος του τομέα αυτού, στα πλαίσια της Γαλάζιας Οικονομίας, στην προσπάθεια ανάδειξης ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου της ελληνικής οικονομίας που θα βασίζεται στην εξωστρέφεια, τη γνώση και την τεχνολογία, τονίζει η ανάλυση του ΙΟΒΕ.

Ενα από τα σημαντικότερα ευρήματα της μελέτης του ΙΟΒΕ είναι το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις της HEMEXPO παράγουν πολύ περισσότερη προστιθέμενη αξία ανά μονάδα κύκλου εργασιών, σε σχέση με την μέση εγχώρια μεταποιητική επιχείρηση.

Στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων-μελών της HEMEXPO περιλαμβάνονται η παραγωγή εξειδικευμένου μηχανολογικού εξοπλισμού, οι υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης σε πλοία καθώς και πάσης φύσης υπηρεσίες σχετικές με τη ναυπήγηση, τη μετατροπή και τη συντήρηση πλοίων και ναυτιλιακών δομών (π.χ. λιμάνια). Αυτές παράγουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες με ένταση τεχνολογίας και γνώσης, σε τιμές και ποιότητα που τους επιτρέπει να είναι διεθνώς ανταγωνιστικές.

Η ναυπήγηση και επισκευή στην Ευρώπη αποτελεί δυναμικό και στρατηγικό τομέα με υψηλή συμβολή στην ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς δημιουργεί περίπου το 8% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (ΑΠΑ) του συνόλου των τομέων της Γαλάζιας Οικονομίας.

Στην Ελλάδα η δραστηριότητα του τομέα παραγωγής ναυτιλιακού εξοπλισμού υπολογίζεται ότι  συνεισφέρει (άμεσα και έμμεσα) 232 εκατ. ευρώ στην οικονομία τον χρόνο, ενώ απασχολεί 2.600 εργαζομένους, σύμφωνα με την έρευνα, που υπολογίζει ταέσοδα του Δημοσίου στα 39 εκατ. ευρώ ετησίως.

Οι ερευνητές του ΙΟΒΕ προτείνουν τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής που θα αναγνωρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει τόσο η βιομηχανία ναυτιλιακού εξοπλισμού όσο και οι υπόλοιποι τομείς που ανήκουν στη Γαλάζια Οικονομία και θα θέσει τις βάσεις για την πλήρη εκμετάλλευση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των επιχειρήσεων του τομέα.

Μεταξύ των προτάσεων της έρευνας για περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα περιλαμβάνονται η διασύνδεση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από διάφορες βαθμίδες με τις επιχειρήσεις, η εκμετάλλευση νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων και ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, και η διεύρυνση της πελατειακής βάσης των επιχειρήσεων και σε άλλους κλάδους της Γαλάζιας Οικονομίας, όπως κατασκευή εξοπλισμού και συστημάτων παραγωγής ενέργειας σε υπεράκτιες μονάδες, εφαρμογές θαλάσσιας βιοτεχνολογίας, εξόρυξη πρώτων υλών από τον πυθμένα.