2 Απριλίου 1935
Δημόσια καθαίρεση αξιωματικών του κινήματος 1ης Μαρτίου

Οι συνέπειες του κινήματος της 1ης Μαρτίου ήταν σοβαρές τόσο για τη βενιζελική παράταξη όσο και για τη χώρα. Ο Βενιζέλος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα, και η στρατιωτική ηγεσία του κινήματος, μεταξύ των οποίων ανώτεροι αξιωματικοί, όπως ο Στέφανος Σαράφης και οι αδελφοί Τσιγάντε, δικάστηκαν από έκτακτα στρατοδικεία, καταδικάστηκαν, ταπεινώθηκαν δημόσια και αποτάχθηκαν από το στράτευμα.

«[…] Ερείπια ζωντανά, περιφέροντες την στιγματισθείσαν στρατιωτικήν των τιμήν εις το ευτελές πλέον σαρκίον των, χωρίς χρυσάς επωμίδας, χωρίς εθνόσημα, χωρίς ζωστήρας, χωρίς τίποτε που να ενθυμίζη το προ μιας ακόμη στιγμής παρελθόν, εδέχθησαν εις το πελιδνόν πρόσωπόν των τον σίελον του λαϊκού μίσους και της κοινής περιφρονήσεως, ελούσθησαν με τας αράς και τα αναθέματα των πενθούντων αδελφών, μητέρων κ.λπ., και επανήλθον πτώματα ηθικά εις το κελλίον των, όπου θα τους συνοδεύη καθ’ όλην των την ζωήν η καταισχύνη.»

Φωτογραφίες
Στ. Σαράφης, Χρ. Τσιγάντες, Ι. Στεφανάκος, Χρ. Τριανταφυλλίδης και Ι. Τσιγάντες ενώπιον του Έκτακτου Στρατοδικείου, στο οποίο δικάστηκαν για τη συμμετοχή τους στο κίνημα της 1ης Μαρτίου (φωτ. Θωμάς Ιωνά, Αρχείο Ν.Ε. Τόλη).